Menu Zamknij

Dyżur wakacyjny – oddział przedszkolny

Organizacja edukacji przedszkolnej w okresie wakacji w oddziale przedszkolnym
w SP nr 9 prowadzonym przez miasto Gliwice
w roku szkolnym 2023/24
 
I. Zasady ogólne
Przedszkole i oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Ilekroć dalej jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej. Ilekroć dalej jest mowa o rodzicu, należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia danego roku.
W okresie wakacyjnym przedszkola pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem (harmonogram w zakładce DLA RODZICÓW)
Okres wakacyjny (dyżur wakacyjny) w danym przedszkolu obejmuje okres, w którym zgodnie z harmonogramem nie została ustalona przerwa w pracy.
Organizacja edukacji przedszkolnej w okresie wakacyjnym obejmuje się dzieci, uczęszczające do przedszkoli w Gliwicach w bieżącym roku szkolnym.
We wszystkich przedszkolach obowiązują te same  terminy przyjęć na okres wakacyjny.
Zapisy do oddziału przedszkolnego dotyczą dzieci z rocznika 2017.
Oddział przedszkolny czynny jest od godziny 7:00-16:00
 
II. Terminy

06.05.2024r. – 15.05.2024r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka w okresie wakacyjnym do przedszkola macierzystego.
 
17.05.2024 – 29.05.2024r. – zapisy dzieci z innych przedszkoli.
 
03.06.2024r. – przekazanie rodzicom z innych placówek informacji o dzieciach przyjętych
i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny
 
III. Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
Dzieci uczęszczające do danego przedszkola, których rodzice chcą, aby uczęszczało do niego
w okresie wakacyjnym składają w placówce wolę korzystania, na zasadach określonych przez przedszkole.
O przyjęciu dziecka z innej placówki do przedszkola w okresie wakacyjnym, decyduje dyrektor w miarę posiadania wolnych miejsc w danym przedszkolu.
Podstawą zapisu dziecka na okres wakacyjny do innego przedszkola jest złożenie Karty zgłoszenia dziecka na okres wakacji(załącznik nr 1).
Rodzic dziecka potrzebującego zapewnienia edukacji przedszkolnej w miesiącu przerwy
w pracy przedszkola macierzystego, pobiera Kartę zgłoszenia dziecka na okres wakacji
z przedszkola, do którego uczęszcza obecnie dziecko, składa ją w podanym w pkt II. terminie,
w wybranej przez siebie innej placówce (karta musi być potwierdzona pieczęcią przedszkola do, którego uczęszcza obecnie dziecko).
Złożenie karty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem miejsca w przedszkolu.
Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola lub szkoły.
W okresie wakacyjnym, miejsca w przedszkolu są przeznaczone dla dzieci uczęszczających do danego przedszkola, których rodzice potwierdzili wolę korzystania, a pozostałe miejsca wolne przydzielane są:
dzieciom uczęszczającym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wchodzących w skład zespołu (dotyczy jednostek w skład, których wchodzą 2 przedszkola lub przedszkola i oddziały przedszkolne w szkole);
dzieciom uczęszczającym do przedszkoli w danej dzielnicy;
dzieciom uczęszczającym do przedszkoli z innych dzielnic.
Przy ustalaniu kolejności przyjęć dyrektor bierze również pod uwagę wnioski dotyczące rodzeństw.
Informacja o przyjęciu dziecka zostanie przekazana w terminie podanym w pkt II,
w przedszkolu lub szkole, do której rodzice ubiegali się o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
Rodzice dzieci przyjętych (dotyczy dzieci z innych przedszkoli) zobowiązani są do złożenia aktualnego Harmonogramu korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki przedszkolnej, upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola oraz innych dokumentów obowiązujących w danej placówce (druki dostępne w przedszkolu lub szkole).
Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny będzie uiszczenie opłaty za pobyt
i wyżywienie w przedszkolu w terminie wskazanym przez przedszkole lub szkołę.
W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym,
rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora danego przedszkola lub szkoły.
Na zwolnione miejsca będą przyjmowane dzieci nieprzyjęte.
W przypadku niewykorzystania puli wolnych miejsc w przedszkolu w terminie wskazanym
w pkt. II dyrektor na bieżąco rozpatruje wnioski rodziców z innych przedszkoli o przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny.

Skip to content