Menu Zamknij

MISJA SZKOŁY

Zapewnienie uczniom wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki,
solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki w szkole średniej i zawodowej
uczenie wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
wyrabianie chęci do działania i kreatywnego myślenia

WIZJA SZKOŁY

 • Tworzymy szkołę bezpieczną i przyjazną dziecku,ściśle współpracującą z rodzicami i środowiskiem,
 • Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia przez atrakcyjne metody i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,
 • Posiadamy jasne zasady postępowania i oceniania oraz dobre warunki bazowe.
 • Jesteśmy po to, aby uczniowie kierowali się entuzjazmem w swoich działaniach, ich rodzice darzyli nas zaufaniem, a nauczyciele – mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.


NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA UCZNIOM:

 • wysoko wykwalifikowaną, systematycznie dokształcającą się kadrę pedagogiczną,
 • indywidualne podejście do ucznia
 • naukę języka angielskiego i informatykę od I klasy,
 • profesjonalną opiekę pedagogiczną i terapię psychologiczną,
 • opiekę zdrowotną,
 • dostęp do Internetu,
 • szeroką ofertę bezpłatnych kółek zainteresowań,
 • Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej i stołówki.
 • możliwość korzystania z lekcji muzealnych, zajęć w galerii plastycznej, warsztatów teatralnych, seansach filmowych;
 • miłą serdeczną i twórczą atmosferę

W PROCESIE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM CHCEMY UMOŻLIWIĆ UCZNIOM:

 • zrozumieć siebie;
 • zrozumieć świat;
 • określić swoje dążenia;
 • określić drogę prowadzącą do relizacji celów.

WYCHOWUJEMY UCZNIA , KTÓRY :

 • wierzy we własne możliwości;
 • kocha i szanuje swą najbliszą rodzinę, jest jej odpowiedzialnym, świadomym swych oczekiwań i obowiązków członkiem:
 • jest emocjonalnie związany ze swą mała ojczyzną; zna jej historię, tradycje, kulturę i osiągnięcia;
 • ma świadomość przynależności państwowej i narodowej; zna,szanuje i ceni symbole, tradycje i dorobek swego państwa i narodu;
 • umie bezkonfliktowo wspódziałać w różnorodnych grupach i środowiskach; przestrzega ogólnie przyjęte normy zachowania się i zasady demokracji;
 • umie rozróżnić dobro od zła, jest wrażliwy na piękno
 • organizuje swe życie w zgodzie z zasadami higieny psychicznej i fizycznej; świadomie działa na rzecz czystości środowiska naturalnego. grupach i środowiskach;
 • przestrzega ogólnie przyjęte normy zachowania się i zasady demokracji;
 • umie rozróżnić dobro od zła, jest wrażliwy na piękno
 • organizuje swe życie w zgodzie z zasadami higieny psychicznej i fizycznej; świadomie działa na rzecz czystości środowiska naturalnego.
Skip to content