Menu Zamknij

Erasmus +

ERASMUS + /2018- 2021
Logo projektu

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Gliwicach im. Króla Jana III Sobieskiego

 1. Rozpoczęcie projektu 1.09. 2018 r.
 2. Planowane zakończenie projektu 31.08. 2020
 3. Rzeczywiste zakończenie projektu trzydziesty 1.08.2021

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Instituto Comprensivi Fossacesia Włochy
 2. Teb Atesehir Ortaokulu Istambuł Turcja
 3. Primary School „Hristo Botev” Brenitsa Bułgaria
 4. Osnova sola Medvode Słowenia

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

 1. Wzmocnienie świadomości kulturowej oraz akceptacji społecznej, etnicznej
  i różnorodności kulturowej.
 2. Polepszenie komunikacji i współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami
  i rodzicami.
 3. Udoskonalenie umiejętności wyszukiwanie danych ich analizy ICT (wykorzystywanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych), wzmacnianie analitycznego i twórczego myślenia.
 4. Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych (angielski i inne języki)
 5. Wzrost pewności siebie oraz kreatywności uczniów.
 6. Zbudowanie szacunku dla zawodu nauczyciela.
 7. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami.

OCZEKIWANIA – SPODZIEWANE REZULTATY:

– Wyższa motywacja do działania.

– Większa świadomość europejskiego dziedzictwa kulturowego.

– Udoskonalanie umiejętności językowych i krytycznego myślenia.

– Większa pewność siebie.

– Wzmocnione relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami.

– Wypracowanie wartości tolerancji i akceptacji.

– Lepsza współpraca pomiędzy uczniami.

– Współpraca między nauczycielami europejskich szkół.

ETAPY DZIAŁAŃ W PROJEKCIE:

Zaplanowane zostały następujące etapy współpracy

 1. Regularny kontakt przez maila, Skype’a i social media, odnośnie projektu i realizacji zadań.
 2. Każdy z partnerów, oprócz ogólnych zadań, przyjmuje na siebie powierzone dodatkowe obowiązki wynikające z umowy

– Włochy – logo projektu;

– Polska – utworzenie grupy na Facebooku i Whatsappie;

– Słowenia – utworzenie projektu na stronie e-Twinning; 

– Bułgaria -utworzenie strony projektu na Facebooku;

– Turcja  – utworzenie strony internetowej projektu.

REKRUTACJA UCZNIÓW DO PROJEKTU:

 1. Uczeń z klasy 7 lub 8;
 2. Rozmowa w języku angielskim;
 3. Autoprezentacja w języku angielskim pt. „Dlaczego to ja powinienem brać udział w tym projekcie – co bezcennego do niego wniosę”
 4. Gotowość goszczenia u siebie uczestnika projektu z kraju partnerskiego.

Zaplanowane mobilności – tzn. wzajemne odwiedziny, poznawanie siebie w rzeczywistości i praca w grupach międzynarodowych:

 1. Zima 2019 – Włochy (uczniowie i nauczyciele)
 2. Wiosna 2019 – Polska (uczniowie i nauczyciele)
 3. Jesień 2019 – Słowenia (uczniowie i nauczyciele)
 4. Wiosna 2020 – Bułgaria (uczniowie i nauczyciele – zrealizowana w rzeczywistości jako spotkanie online wiosną 2021r. z powodu pandemii Covid – 19)
 5. Turcja – wiosna 2020 (nauczyciele – zrealizowana z powodu pandemii Covid – 19 w 2021r.)

STRONA PROJEKTU

NASZ PROJEKT NA FB

ARTYKUŁ O PROJEKCIE

MOBILNOŚĆ WŁOCHY

MOBILNOŚĆ W POLSCE

MOBILNOŚĆ W SŁOWENII

MOBILNOŚĆ BUŁGARSKA

ERASMUS DAY

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW Z UCZNIAMI I SPOTKANIE NAUCZYCIELI

MOBILNOŚĆ TURCJA

NASZE WYTWORY

Erasmus Akredytacja/ 2023- 2027

Akredytacja – czym jest?

Wnioskodawcy, w tym NASZA SZKOŁA, którzy pomyślnie przeszli proces Akredytacji uzyskali uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.
Nowością w programie Erasmus jest możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu.

W nowym programie określenie „Akredytacja” nie jest jednoznaczne ze zwyczajowo przyjętym terminem „Akredytacja”, który był stosowany dla posiadaczy Karty jakości mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+. W nowym programie termin „Akredytacja” oznacza nie znak jakości, a możliwość uczestnictwa w programie, to rodzaj „biletu wstępu do programu”.
Posiadacz Karty jakości mobilności programu Erasmus+ będzie mógł zostać wyróżniony specjalną Odznaką jakości Erasmusa. Odznaka jakości zostanie przyznana posiadaczowi Karty jakości mobilności, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie w ramach procedury uproszczonej i który uzyskał średnią ocenę wynoszącą co najmniej 85 punktów za dwa ostatnie raporty końcowe dotyczące projektów programu Erasmus+ realizowanych w ramach Karty jakości mobilności.

I Akredytacja w latach 2023 – 2027 dla SP 9 Gliwice

KOORDTYNATOR PROJEKTU:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Gliwicach im. Króla Jana III Sobieskiego

Cele

Cel 1 Kształtowanie postawy szacunku, otwartości i akceptacji na różnorodność

Cel 2 Wzrost kompetencji językowych u uczniów i nauczycieli.

Cel 3 – Kształtowanie świadomego demokraty – obywatela Europy.

Cel 4 : Świadome, celowe ,adekwatne i zgodne z prawem wykorzystywanie technologii informacyjnej i mediów.

Cel 5 : Wzrost samoświadomości, umiejętności radzenia sobie z emocjami, twórczej współpracy w zespole.

Cel 6 : Wyrabianie świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne człowieka.

Cel 7 : Wsparcie dla nauczycieli w sferze zawodowej i społecznej.

PROJEKT I
Termin realizacji: 01.06.2024r.- 31.08.2024r.

PROJEKT NR1  LATA 2023 -2024

Nasi Partnerzy:

 1. Turcja
 2. Czechy
 3. Hiszpania

Logo projektu

CEL 1 

Kształtowanie postawy szacunku, otwartości i akceptacji na różnorodność kulturową, etniczną, duchową i fizyczną. 

MIERZENIE POSTĘPU:  

Diagnoza postępów będzie odbywać się poprzez obserwację zachowań uczniów podczas wykonywanych zadań, analizę ich wypowiedzi na poruszane tematy, ich stosunek do rówieśników z innych krajów, kręgów kulturowych, społecznych czy dysfunkcji fizycznych. Uczniowie będą też wypowiadać się w ankietach i rozmowach na temat postaw i motywacji  
w podejmowanych przez nich działaniach oraz na temat tego czego się nauczyli, czego doświadczyli, czym zostali ubogaceni dzięki współpracy z osobami o odmiennym pochodzeniu, sprawności, duchowości czy kulturze. 

CEL 2 

Wzrost kompetencji językowych u uczniów i nauczycieli. 

MIERZENIE POSTĘPU: 

Na każdym kolejnym etapie projektu – wykonywaniu kolejnych zadań – uczniowie będą wykazywać się większą swobodą w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie. Będziemy to mierzyć również w ich swobodnych wypowiedziach oraz pracach pisemnych – np. plakatach, prezentacjach. Jednocześnie efekty powinny być mierzalne poprzez zadania ucznia w czasie zajęć lekcyjnych, przy wypowiedziach ustnych oraz pisemnych, sprawdzianach i konkursach przedmiotowych. Nauczyciele będą mogli wykazać się umiejętnościami poprzez wsparcie uczniów w wykonywaniu zadań, przedstawieniem zaświadczeń po przebytych kursach lub przez wypełnienie testów kompetencji językowych zarówno na początku – przy przystąpieniu do projektu jak i po jego zakończeniu, aby móc porównać ich umiejętności. 

CEL 3 

Kształtowanie świadomego demokraty – obywatela Europy, który zna historię, geografię i kulturę innych krajów oraz potrafi umiejscowić historię, geografię i kulturę własnego kraju w kontekście nabytej wiedzy i w odniesieniu do umiejscowienia siebie w społeczeństwie Europejskim. 

MIERZENIE POSTĘPU: 

Najpełniejszą formą mierzalności osiągnięcia tegoż celu będzie obserwacja przeprowadzanych, po przebytych mobilnościach, przez uczniów zajęć dla szkolnych kolegów, przeprowadzenie ankiet, rozmów, w której uczeń sam umie określić siebie w pierwszym stopniu jako obywatela Europy w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu geografii, kultury i historii poszczególnych krajów oraz własnego. Na poszczególnych etapach projektu uczeń powinien też wykazywać się zdobytą wiedzą z tego zakresu w swoich pracach – min. w prezentacjach przygotowywanych na mobilności i po ich odbyciu, wypowiedziach ustnych i pisemnych, również na poszczególnych przedmiotach związanych z poszczególnymi działami wiedzy. 

CEL 4 

Wzrost świadomego, celowego i adekwatnego wykorzystywania zasobów cyfryzacji przy jednoczesnej akceptacji wszelkich praw autorskich oraz selektywnego wykorzystywania ogólnodostępnych informacji i ich publikowania, tak aby nie szerzyć cyberprzemocy, ale świadomymi działaniami własnymi ją zwalczać. 

MIERZENIE POSTĘPU: 

Postępy będą mierzone poprzez analizę jakości i różnorodności wytworzonych przy użyciu narzędzi materiałów, między innymi, fotografii, filmów, prezentacji. Ocenie podlegać będzie zarówno jakość merytoryczna zdobytych i wykorzystanych informacji jak i stopień ich weryfikacji oraz to z jakich źródeł i narzędzi korzystano przy ich zdobywaniu. Jednocześnie oceniany będzie stopień samodzielności i precyzji wykorzystywanych narzędzi IT. Odbywać się będzie to przez obserwację pracy ucznia, analizę jakości stworzonych materiałów oraz legalność wykorzystanych materiałów i stopień ich weryfikacji.  

CEL 5 

WZROST SAMOŚWIADOMOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI, TWÓRCZEJ WSPÓŁPRACY W ZESPOLE 

MIERZENIE POSTĘPU: 

Uczniowie w innych obszarach edukacyjnych będą wykazywać się zdobytymi umiejętnościami kreatywnej pracy w zespole, co podlegać będzie bieżącej ocenie przedmiotowej. Jednocześnie każde następne zadanie grupowe w projekcie powinno stanowić dla nich coraz mniejszą przeszkodę, co będzie oceniane przez koordynatorów projektu i innych nauczycieli przy nim współpracujących. Bieżącej ocenie podlegać będzie również ich zaangażowanie w wykonywanie zadań poprzez rozmowy, ankiety i obserwacje podejmowanych przez nich działań.  

CEL 6 

UCZEŃ ŚWIADOMIE PODEJMUJE WYSIŁEK NA RZECZ WALKI O OCHRONĘ ŚRODOWISKA I WIDZI POTRZEBĘ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ WALKI O KLIMAT 

MIERZENIE POSTĘPU: 

Miarą postępu zmiany świadomości ekologicznej będą obserwacje zachowań wszystkich uczestników projektu, zmiany ich codziennych zwykłych nawyków. Mierzona będzie ona również poprzez ankiety świadomości ekologicznej, rzetelność przygotowywanych materiałów na tematy ekologiczne, ocenę umiejętności definiowania zagrożeń ze strony współczesnego człowieka i jego szkodliwej działalności na środowisko. Analizowana i oceniana będzie zdobyta wiedza uczestników projektu w tym zakresie i jakość jej przedstawienia dla innych uczniów naszej szkoły podczas przeprowadzonych dla nich zajęć. Wiedza ta będzie też podlegać ocenie w zakresie poszczególnych przedmiotów w ramach których omawiane są zagadnienia ekologiczne, a także podczas zajęć w trakcie mobilności międzynarodowych. 

Skip to content