Menu Zamknij

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz.U. z 2010r.,Nr 234, poz 1536 z późn. zm.)

I       Struktury ogólne

 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
 2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 3. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel, który czuwa nad tym, by działalność Koła Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły.
 4. Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba szkoły.

II      Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu

 1. Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza uczniów szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji, stowarzyszeń.
 2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który włączył się w jego pracę i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
 3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. W działalność Szkolnego Koła Wolontariatu mogą włączać się (w razie potrzeby) członkowie nie zrzeszeni.

III    Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje, inicjatywy.
 2. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pracy w domu i odpoczynku.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna SKW oraz członków szkolnego wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy. Zaświadczenie takie otrzyma wolontariusz, który systematycznie brał udział w spotkaniach i zebraniach Koła oraz aktywnie uczestniczył w pracy wolontariatu.
 5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.

 IV    Obowiązki wolontariusza

 1. Wolontariusz ma obowiązek dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga.
 2. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i prace podejmowane przez Koło.
 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła Wolontariatu.
 4. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu.
 5. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Koła.
 6. Nieletni członkowie Koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu.

V     Przepisy końcowe

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Szkolnym Kole Wolontariatu.
 2. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej.
 3. Decyzje o rozwiązaniu Szkolnego Koła Wolontariatu podejmuje Dyrektor Szkoły.
 4. Pod koniec każdego roku szkolnego członkowie koła, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach wolontariatu otrzymują wpis na świadectwie na podstawie listy przedstawionej przez opiekuna szkolnego koła.
Skip to content