Menu Zamknij

Wymagania edukacyjne – klasa 3

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z KLASY TRZECIEJ

Na szaro zaznaczono przewidywane efekty przypisane treściom wykraczającym ponad podstawę programową

Edukacja polonistyczna

1.       Osiagnięcia w zakresie słuchania:

UCZEŃ:
 – obdarza uwagą rówieśników i dorosłych
– słucha wypowiedzi nauczyciela, rówieśników i innych osób w różnych codziennych sytuacjach– okazuje szacunek wypowiadającej się osobie
– wykonuje proste zadania według usłyszanej instrukcji, podawanej przez nauczyciela etapowo
– zadaje pytania w sytuacji braku zrozumienia słuchanej wypowiedzi
– słucha z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela
– słucha uważnie i z powagą wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, obchodów świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych
– słucha tekstów interpretowanych artystycznie
– przejawia w powyższych wydarzeniach zachowania zachowanie adekwatne do sytuacji
– słucha wypowiedzi innych i najczęściej czeka na swoją kolej, aby się wypowiedzieć
– potrafi na ogół panować nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wykazywania tej potrzeby przez drugą osobę

2.       Osiagnięcia w zakresie mówienia:

UCZEŃ:
 – mówi na tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym oraz inspirowane literaturą
– wypowiada się, stosując adekwatne do sytuacji wybrane techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji
– formułuje pytania, dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia
– wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą, wydarzeniami kulturalnymi
– porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy
– opowiada treść historyjek obrazkowych, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe
– wypowiada się na temat ilustracji
– opowiada treść historyjek obrazkowych
– systematycznie wzbogaca słownictwo czynne
– odpowiada na pytania dotyczące przeczytanych tekstów, ilustracji
– omawia treść przeczytanych tekstów i obejrzanych ilustracji
– nadaje znaczenie i tytuł obrazom i fragmentom tekstów
– składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy
– recytuje z pamięci krótkie rymowanki, wiersze, piosenki
– dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą szacunek i ematię do rozmówcy
– dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno
– nazywa czynności, sytuacje, doświadczenia
– wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi
– nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi
– uczestniczy w zabawie teatralnej
– ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego
– rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence

3.       Osiągnięcia w zakresie czytania:

UCZEŃ:
– odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, napisy
– porządkuje we właściwej kolejności ilustracje historyjek obrazkowych
– uzupełnia brakującą ilustrację historyjki obrazkowej
– czyta poprawnie na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w czasie zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych

– czyta poprawnie na głos teksty zbudowane z nowych wyrazów
– czyta i rozumie krótkie teksty informacyjne
– czyta w skupieniu po cichu i rozumie teksty drukowane
– czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie
– wyodrębnia postacie i zdarzenia w tekstach do nauki czytania i krótkich tekstach literackich
– ustala kolejność zdarzeń i ich wzajemną zależność
– odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych
– odróżnia postacie główne i drugorzędne
– wskazuje cechy i ocenia bohaterów
– uzasadnia ocenę bohaterów
– określa nastrój w przeczytanym utworze
– wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera
– odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości, byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
– wyszukuje w tekstach fragmenty będące odpowiedzią na sformułowane przez nauczyciela pytanie
– wyszukuje w tekstach fragmenty określone przez nauczyciela
– wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do zrozumienia
– wyróżnia w czytanych utworach literackich zdania opisujące bohatera (człowieka lub zwierzę)
– eksperymentuje, przekształca tekst, układa opowiadanie twórcze, np. dalsze losy bohatera
– komponuje początek i zakończenie tekstu na podstawie ilustracji lub przeczytanego fragmentu utworu
– wyróżnia w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis
– czyta książki wskazane przez nauczyciela
– czyta książki samodzielnie wybrane

4. Osiągnięcia w zakresie pisania:
UCZEŃ:
 – dba o estetykę i poprawność graficzną odręcznego pisma
– pisze czytelnie i płynnie zdania i tekst ciągły
– rozmieszcza poprawnie tekst ciągły na stronie zeszytu
– pisze w jednej linii
– przepisuje zdania i tekst ciągły
– przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć
– pisze z pamięci wyrazy i zdania
– pisze ze słuchu wyrazy i zdania
– stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu
– zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne
– porządkuje i zapisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery
– zapisuje poprawnie liczebniki oraz wybrane, poznane w trakcie zajęć pojęcia dotyczące dyscyplin naukowych
– pisze wielką literą imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, ulic, nazwy geograficzne, tytuły utworów i książek
– zna zasadę pisowni wyrazów z „ó”(wymiana na „o, a, e”)
– zna zasadę „rz” wymiennego na „r”
– zna zasadę pisowni wyrazów z końcówką „-ów, -ówka”
– zna zasadę pisowni: „rz” po spółgłoskach
– zna zasadę pisowni „ż” wymiennego na „g”
– zna zasadę pisowni „ch” wymiennego na „sz”
– zna zasadę rozdzielnej pisownia „nie” z czasownikami
– zna zasadę łącznej pisowni „nie” z przymiotnikami
– zna niektóre wyjątki w pisowni „sz” po spółgłoskach (pszczoła, pszenica, kształt, wszyscy, wszędzie)
– zna zasadę pisowni „sz” po spółgłoskach w pisowni przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym (bez podawania nazw stopni)
– zna zasadę pisowni „u” w końcówce -uje, -uję, -ują w pisowni czasowników
– zna zasadę pisowni „u” w końcowkach -unek, -unka
– pisze poprawnie wyrażenia przyimkowe – nad, pod, obok, w, za, przy, przed
– pisze samodzielnie kilka zdań na podany temat
– pisze notatkę, życzenia, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list
– zapisuje wielką literą adres nadawcy i odbiorcy listu
– pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe
– układa i zapisuje zdarzenia we właściwej kolejności
– układa i zapisuje plan wypowiedzi
– układa i pisze opis przedmiotu, rośliny, zwierzęcia na podstawie ilustracji lub własnych obserwacji
– układa i zapisuje opowiadanie złożone z około 10 zdań

5. Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego:
UCZEŃ:
– wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach sylaby oraz głoski
– różnicuje głoski na samogłoski i spółgłoski
– rozróżnia i stosuje w poprawnej formie rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki
– określa rodzaje rzeczownika w liczbie pojedynczej
– rozpoznaje czasy czasownika- wprowadzenie terminów: czas teraźniejszy, przeszły, przyszły
– rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych i pisemnych
– przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze w złożone
– stopniuje przymiotniki (stopniowanie regularne bez nazywania stopni)
– gromadzi słownictwo wokół danego tematu
– gromadzi wyrazy/skojarzenia z podanym wyrazem
– rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu bliskoznacznym
– łączy w pary i tworzy pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym ( różne części mowy)
– zna wyrazy dźwiękonaśladowcze,
– tworzy rodzin wyrazów
– używa wyrazów bliskoznacznych
– zna wyrazy o różnym znaczeniu, taka sama pisownia, różna pisownia, takie samo brzmienie (homonimy) np.zamek–budowla, w drzwiach oraz wyrazy o innym znaczeniu, innej pisowni (homofony) np. morze, może
– tworzy rymy
– tworzy wyrazy miłe i nieprzyjemne (kot, kotek, kocur, kocisko; pies, psina, psisko; ptak, ptaszek, ptaszysko itp.)
– zna znaczenie wybranych porównań, stałych związków frazeologicznych i przysłów
– łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdania pojedyncze i zdania złożone
– odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadka, życzeniami, zaproszeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem

6. Osiągnięcia w zakresie samokształcenia:
UCZEŃ:
– podejmuje próby zapisu nowych samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego
– korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii, zasobów internetu
i rozwija swoje zainteresowania
– wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się

Edukacja matematyczna

UCZEŃ:
1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych:
– rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała i drugiej osoby
– określa położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie
– posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos
– porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy i porządkuje je w serie malejące i rosnące
– dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę figury symetrycznej
– wyprowadza kierunki od siebie i innej osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku)
– rozumie sformułowania typu: liczba o 7 i więcej większa, liczba o 10 i więcej mniejsza w zakresie dostępnym dla dziecka
– porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie
– porównuje dwie dowolne liczby w zakresie 10 000 (słownie i z zastosowaniem znaków: <, >, =)
– umie zapisać cyframi i odczytać wybrane liczby do 1 000 000
10 000, 800 000):
– odczytuje i zapisuje, za pomoca cyfr i słownie liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1500,
– wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki, tysiące
– rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym
– liczy setkami do 1000
– liczy (w przód i wstecz) od danej liczby po 1, po 2, po 10 w dostępnym mu zakresie

2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności:

UCZEŃ:
– liczy (w przód i wstecz) od danej liczby po 1, po 2, po 10 w dostępnym mu zakresie
– liczy setkami do 1000
– rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym
– wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki, tysiące
– odczytuje i zapisuje, za pomoca cyfr i słownie liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1500,
10 000, 800 000):
– umie zapisać cyframi i odczytać wybrane liczby do 1 000 000
– porównuje dwie dowolne liczby w zakresie 10 000 (słownie i z zastosowaniem znaków: <, >, =)
– porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie
– rozumie sformułowania typu: liczba o 7 i więcej większa, liczba o 10 i więcej mniejsza w zakresie dostępnym dla dziecka


3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami:
UCZEŃ:

– porównuje, dodaje i odejmuje pełne tysiące w zakresie 10 000
– ilustruje formuły działań na grafach i w tabelach, oblicza je
– rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę)
– oblicza niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę)
– zna terminy: czynniki, iloczyn, dzielna, dzielnik, iloraz
– stosuje w praktyce i na materiale manipulacyjnym rozdzielność mnożenia względem dodawania
– ilustruje mnożenie i dzielenie
– sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia
– podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabeli mnożenia
– oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30
dodaje i odejmuje sposobem pisemnym–
– podejmuje próby obliczania sum i różnic różnymi sposobami
– sprawdza wyniki dodawania za pomocą odejmowania
– sprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100
– dodaje liczby dwucyfrowe typu 32 + 24, 45 + 38 i odpowiednie przypadki odejmowania, zapisując w razie potrzeby – cząstkowe wyniki działań lub wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik
– korzysta intuicyjnie z własności działań
– posługuje się znakiem równości, znakami czterech podstawowych działań
– stosuje własną strategię obliczeń, poprawnie zapisuje przeprowadzone obliczenia
– rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko)
– mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań
– mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20
– mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia
– dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci liczbę jednocyfrową, liczbę 10,liczbe 100 oraz wielokrotności 10 i 100 (w prostszych przykładach) zakresie 1000
– korzysta intuicyjnie z własności działań
– wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz związki między nimi 

– analizuje i rozwiązuje zadania matematyczne wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach, diagramach, tabelkach lub w słownie podanej treści,

4. Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych:
UCZEŃ:
– wie, że 1 cm to 10 mm
– wyjaśnia pojęcie kilometra
– posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi
– wyjaśnia związki między jednostkami długości
– posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr, kilometr
– dokonuje pomiarów odległości między obiektami, porównuje wyniki
– mierzy i zapisuje wyniki pomiarów długości, szerokości i wysokości przedmiotów
– dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej
– rozpoznaje i nazywa wybrane cechy figur geometrycznych
– kontynuuje regularność w prostych motywach (szlaczki, rozety)
– rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu
– rysuje drugą połowę figury geometrycznej
– oblicza obwód trójkąta i prostokąta (w tym kwadratu) o danych bokach
– mierzy obwody różnych figur za pomocą narzędzi pomiarowych, także w kontekstach z życia codziennego
– rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty) wykorzystując sieć kwadratową
– rysuje odcinki i łamane o podanej długości
– rozpoznaje i poprawnie nazywa figury położone nietypowo
– rozpoznaje i nazywa figury: koło, prostokąt (w tym kwadrat), trójkąt
– wybrane działania realizuje za pomocą prostych aplikacji komputerowych5. Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych:
– tworzy łamigłówki matematyczne, wykorzystuje w tym procesie własną aktywność artystyczną, techniczną, konstrukcyjną
– rozwiązuje zadania typu logicznego
– rozwiązuje zadania nietypowe i celowo źle sformułowane
– układa zadania tekstowe do podanych sytuacji, rysunków i formuł działań, rozwiązuje je i przekształca
– rozwiązuje wybrane zadania złożone– podejmuje próby rozwiązywania zadań złożonych w jednym zapisie zgodnie z kolejnością sugerowaną treścią zadania
– rozwiązuje zadania złożone w kilku etapach
– stosuje w ćwiczeniach praktycznych porównywanie ilorazowe
– rozwiązuje zadania na porównywanie ilorazowe
– rozwiązuje zadania złożone nie łańcuchowo
– rozwiązuje zadania złożone łańcuchowo
– rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe
– rozwiązuje, układa i przekształca zadania jednodziałaniowe
zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób np. diagramie
– dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków

  5.   Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji:
UCZEŃ:
– odmierza płyny różnymi miarkami
– porównuje ciężar przedmiotów, wskazuje przedmioty lżejsze i cięższe
– wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (z zamianą jednostek)
– waży przedmioty, używa określeń: tona, kilogram, pół kilograma, dekagram, gram
– wykonuje łatwe obliczenia dotyczące miar długości (z zamianą jednostek)
– używa pojęcia „kilometr” w sytuacjach życiowych (np. przejechaliśmy 27 km)
– dzieli na dwie i cztery części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć
– dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka
– klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy
– wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się
– przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne
– wykorzystuje warcaby i szachy oraz inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad
– układa, rozwiązuje i przekształca proste zadania o kupowaniu i płaceniu
– liczy wartość otrzymanej reszty
– oblicza koszt zakupów na podstawie ilości i ceny towarów
– rozumie zależności między ilością, ceną i wartością
– rozumie pojęcie długu i konieczność jego spłaty
– zna będące w obiegu monety i banknoty (złote, grosze)
– wykonuje obliczenia pieniężne; zamienia złote na grosze i odwrotnie, rozróżnia nominały na monetach i banknotach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej
– wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych
– umie uporządkować chronologicznie podane daty
– odczytuje, podaje i zapisuje daty
– zna kolejność dni tygodnia i miesięcy w roku, liczbę dni w miesiącu
– mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz odczytuje ją (również temperatury ujemne bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera)
– wie, do czego służą termometry i jakie są ich rodzaje
– posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera
– oblicza upływ czasu z użyciem jednostek: pół godziny, kwadrans
– wykonuje proste obliczenia zegarowe w obrębie godzin i minut
– posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, sekunda
– odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlajcym cyfry w systemie 24-godzinnym) wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu
– dokonuje prostych obliczeń i porównuje ilości mierzonych płynów
– używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra

Edukacja przyrodnicza

Osiągnięcia  w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego:

UCZEŃ:
– rozpoznaje w swoim otoczeniu wybrane gatunki roślin i zwierząt, w tym chronione, typowe dla różnych regionów
i krajobrazów Polski
– rozpoznaje i wyróżnia wybrane cechy ekosystemów: lasu, pola, łąki, zbiorników wodnych, a także sadu, ogrodu i parku
– opisuje przyrodę polskich gór
– wymienia przykłady spotykanych w poznanych ekosystemach gatunków i podstawowych zależności między nimi (np. czym żywią się zwierzęta, jakie mają schronienia)
– określa składowe i funkcje ekosystemu na przykładzie lasu
– rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka w polskim środowisku przyrodniczym, w tym opisuje przyrodę Arktyki i Antarktydy, sawanny, pustyni, rafy koralowej i lasu deszczowego
– rozpoznaje i opisuje w kilku zdaniach wymienione ekosystemy
– rozpoznaje wybrane, popularne gatunki hodowlane
– wie, w jaki sposób warunki konieczne do rozwoju rośliny, są zaspokajane w hodowlach (m.in. porównuje ze sobą piasek i ziemię z ogrodu)
 – prowadzi proste hodowle roślin
– przedstawia zasady opieki nad zwierzętami domowymi, hodowlanymi i innymi
– potrafi opowiedzieć o pracach prowadzonych przez człowieka w gospodarstwie rolnym, na polu, w ogrodzie i na łące w kolejnych porach roku
– wymienia nazwy gatunków hodowanych i uprawianych w Polsce m.in. podaje przykłady roślin włóknistych, oleistych, okopowych, uprawnych egzotycznych, drzew i krzewów owocowych, zbóż, ziół leczniczych, warzyw o jadalnych łodygach, korzeniach itd.
– podaje przykłady ras psów
– wyjaśnia słowo „ozimina”
– wymienia przykłady szkodników i sprzymierzeńców ogrodnika
– wie, jakie korzyści czerpie człowiek z uprawy roślin i hodowli zwierząt m.in. łączy produkty z gatunkiem, dzięki któremu je otrzymujemy, wymienia przykłady sytuacji, w których zwierzęta (psy, konie) pomagają człowiekowi
– wie, w jaki sposób może pomóc zwierzętom ze schronisk
– zna podstawowe elementy budowy i funkcjonowania roślin (m.in. wyróżnia ich podstawowe formy, wymienia przykłady roślin zimozielonych)
– zna podstawowe elementy budowy i funkcjonowania zwierząt (m.in. opowiada o różnych strategiach życiowych dotyczących odżywiania i rozwoju)
– odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia
– opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie podczas pór roku oraz doby m.in. zna sposoby przystosowywania się
zwierząt do zmieniających się warunków (odloty i przyloty ptaków itd.), umie powiązać kolejne fazy rozwoju roślin
z porami roku (w tym rozwój kwiatów i owoców
– opisuje życie człowieka w konkretnych porach roku (sposób dbania o siebie, prace w gospodarstwie, formy odpoczynku)
– wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt
– planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych
– tworzy notatki z obserwacji
– gromadzi i zabezpiecza zbiory przyrodnicze według wskazówek nauczyciela
– podejmuje próbę wyjaśnienia istoty obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego
– chroni przyrodę (nie śmieci, szanuje rośliny, pomaga zwierzętom przetrwać zimę itd.)
– zna wybrane zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka (spalanie śmieci, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów itd.)
– wie o istnieniu wybranych form ochrony przyrody (ochrona gatunkowa, Parki Narodowe, pomniki przyrody,
rezerwaty), wymienia ich przykłady m.in. w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie
– wie, jakie informacje można odnaleźć w „Czerwonej Księdze Roślin” oraz „Czerwonej Księdze Zwierząt”
– segreguje odpady, stosuje opakowania przyjazne środowisku i oszczędza wodę
– wyjaśnia słowo recykling, wymienia przykłady, co może powstać po przetworzeniu makulatury i innych odpadów
– projektuje zabawkę lub urządzenie wykonane przy użyciu odpadów

2. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku:
UCZEŃ:
– opisuje zawód oraz inne zajęcia wykonywane przez rodziców oraz ludzi znanych z miejsca zamieszkania
– ma świadomość czym zajmują się osoby pracujące w szkole oraz w służbach mundurowych i medycznych (policjant, strażak, lekarz, weterynarz), a także w innych wybranych zawodach (pilot, kelner, fryzjerka)
– przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów użyteczności publicznej
– w sytuacji zagrożenia wie, do kogo może się zwrócić o pomoc
– zna numery alarmowe telefonów: pogotowia, policji, straży pożarnej i numer alarmowy 112
– posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej
– posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
– dba o higienę oraz estetykę własną oraz otoczenia, również w trakcie nauki
– opisuje na czym polega zdrowy styl życia (ruch, w tym na świeżym powietrzu, higiena również jamy ustnej, prawidłowe odżywianie, odpoczynek)
– ma świadomość konieczności słuchania wskazówek lekarza i stomatologa
– tłumaczy, czym zajmuje się ortopeda i laryngolog, wymienia lekarzy innych specjalności
– wymienia podstawowe przyczyny powstawania chorób (zna termin bakteria, wirus) oraz niepokojące objawy
mogące świadczyć o chorobie
– zna podstawowe zasady zapobiegania chorobom zakaźnym i przeziębieniom
– zna podstawowe potrzeby fizjologiczne człowieka
– nazywa główne części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (serce, naczynia krwionośne, drogi oddechowe,
płuca, mózg, nerwy, kości, mięśnie, nerki, pęcherz, przełyk, żołądek, jelita), zna ich podstawowe funkcje i widzi niektóre powiązania między nimi
– reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby
– zna podstawowe zasady pierwszej pomocy (sprawdzenie przytomności, oddechu i ułożenie w bezpiecznej pozycji
nieprzytomnego, a także postępowanie w przypadku zranienia, krwotoku z nosa, oparzenia, zadławienia, przegrzania)
– zna niektóre zagrożenia ze strony innych ludzi.
– ma świadomość istnienia urzędu rzecznika praw dziecka
– wymienia i opisuje podstawowe grupy produktów żywnościowych (warzywa i owoce, nabiał itd.)
– ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia
– opisuje piramidę żywienia i uzasadnia położenie poszczególnych produktów
– ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych
– zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze
– wymienia przykłady witamin, opisuje miejsca w których się znajdują
– opisuje różne sposoby przechowywania żywności (mrożenie, kiszenie, suszenie, marynowanie)
– opowiada w jaki sposób można w domu przygotować dżem, jakie są etapy przygotowania chleba („od ziarenka do bochenka”)
– przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia – wykonuje kanapki lub sałatkę warzywną
– ubiera się odpowiednio do stanu pogody
– potrafi samodzielnie określić stan pogody w danym dniu i zanotować obserwacje w kalendarzu pogody
– analizuje zjawiska i wiąże przyczynę ze skutkiem
– orientuje się, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu lub w telewizji
– rozróżnia podstawowe znaki drogowe
– opisuje, w jakim celu stawiane są znaki zakazu, nakazu, informacyjne i ostrzegawcze
– stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w miejscach publicznych
– orientuje się, że trudne warunki drogowe i atmosferyczne (oblodzenie, zmrok, śnieg) mogą ograniczać bezpieczeństwo pieszych
– przestrzega zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego
– wymienia rodzaje statków, samolotów, podaje przykłady nietypowych pojazdów (np. amfibia, drezyna, motolotnia)
– opowiada o czynnościach wykonywanych na lotnisku przed odlotem
– potrafi kupić bilet na pociąg
– stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na dworze, w tym: stosuje zasady bezpiecznej zabawy
w różnych warunkach i porach roku, wie jak postępować w przypadku samodzielnego pozostania w domu lub kontaktu z nieznajomymi
– wie, jakie niebezpieczeństwa mogą zagrażać turystom w górach oraz na plaży
– rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą
– ma świadomość istnienia zagrożeń ze strony środowiska naturalnego, takich jak np. huragan, burza, lawina,
śnieżyca, silne promieniowanie słoneczne oraz ich następstwa: powódź, pożar
określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach
– zna niebezpieczeństwa grożące ze strony roślin (zatrucia, poparzenia, zranienia)
– rozpoznaje najpospolitsze grzyby jadalne i trujące
– wie, że niektóre zwierzęta mogą być groźne dla człowieka (np. zwierzęta chore, chroniące swoje młode)
– orientuje się, że należy zachować ostrożność przy używaniu sprzętów elektrycznych oraz w kontakcie z substancjami chemicznymi stosowanymi w gospodarstwie domowym i rolnym (leki, środki ochrony roślin, detergenty, nieznane substancje)
– ma świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej
– sprawdza informacje, zadając pytania nauczycielowi, rodzicom, policjantowi, straży miejskiej
– stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych
– rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami
– stosuje zasady netetykiety
– ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka
– wymienia przykłady pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka (w tym opisuje działanie katalogu elektronicznego w bibliotece)

3. Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej:

UCZEŃ:
– określa położenie swojej miejscowości
– podaje status administracyjny własnej miejscowości (wieś, miasto)
– opisuje charakterystyczne elementy przyrody
– opisuje charakterystyczne miejsca wybranego obszaru w Polsce (np. okolicy zamieszkania) w tym Parki Krajobrazowe i Parki Narodowe.
– wie, w jakim regionie Polski mieszka
– wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, góry (w tym Tatry, Bieszczady, Karkonosze, Baranią Górę),morze, rzeki (Wisłę wraz ze źródłem i ujściem, Odrę, największe rzeki w swoim regionie), wybrane miasta (swoją miejscowość, Warszawę, Gdańsk, Kraków, Toruń, Wieliczkę, stolice makroregionów Polski oraz inne miasta poznawane przy okazji różnych tematów)
– wskazuje na mapie Europy państwa graniczące z Polską
– rozpoznaje i opisuje typowe krajobrazy Polski (krajobraz nizinny, nadmorski, górski; oraz miejski, przemysłowy, rolniczy)
– wskazuje na mapie i opisuje warunki naturalne ważniejszych krain geograficznych Polski
– wymienia i opisuje wybrane bogactwa naturalne Polski (sól, węgiel, żelazo, siarkę, ropę naftową, glinę)
– wskazuje na globusie lokalizację Polski, kontynentów, biegunów oraz państw znanych z lektur szkolnych)
– wymienia i wskazuje na mapie główne kierunki geograficzne
– określa położenie miejscowości używając określeń „na północ od…”
– podejmuje próby samodzielnego odczytywania mapy oraz wyznaczania trasy na podstawie prostych wskazówek
– wymienia nazwę stolicy Polski, opisuje wygląd herbu
– opisuje charakterystyczne obiekty Warszawy (w tym również Pomnik Małego Powstańca i Grób Nieznanego Żołnierza), a także Krakowa i Zakopanego
– wyjaśnia znaczenie stolicy dla całego kraju
– przedstawia charakterystyczne dla Polski miejsca i tradycje z których słynie, m.in. opowiada o zabytkach Krakowa i Warszawy, najstarszej kopalni w Wieliczce, szczególnie cennych obszarach przyrodniczych, wymienia nazwy miejscowości, w których można zwiedzać zabytkową starówkę, średniowieczne zamki, porty
– opisuje sporty zimowe, wymienia miejsca, w których można je w Polsce uprawiać oraz nazwiska najbardziej
znanych Polskich sportowców (m.in. Adam Małysz, Justyna Kowalczyk)
– przy pomocy nauczyciela układa plan wycieczki krajoznawczej do jednego z interesujących miejsc w Polsce
– wie, że Polska znajduje się w Europie i należy do Unii Europejskiej
– wskazuje na mapie kilka innych państw należących do niej
– rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej
– opowiada o wybranym przez siebie kraju europejskim
– potrafi wymienić przykłady miast będących stolicami państw europejskich
– przy pomocy źródeł potrafi rozpoznać flagi wybranych państw europejskich
– wyznacza główne kierunki geograficzne na podstawie cienia, przy pomocy nauczyciela – używając kompasu, oraz obserwując inne elementy świata przyrody
– wymienia stany skupienia wody, nazywa procesy przejścia między nimi (parowanie, skraplanie, topnienie, zamarzanie).
– rozpoznaje charakterystyczne rodzaje opadów (w tym grad i mgła) oraz osadów atmosferycznych (rosa, szron, szadź), opisuje w jaki sposób powstają
– zna podstawowe zasady obiegu wody w przyrodzie
– zna terminy: wody stojące i płynące, wymienia ich przykłady
– opisuje podstawowe cechy światła słonecznego i określa sposób jego obserwacji (odbicie np. w wodzie, cień, rozszczepienie – tęcza)
– potrafi się posługiwać magnesem i opisuje jego działanie
– zna wybrane cechy dźwięku
– zna kolejność pór roku
– ma świadomość, iż pory roku i doby zależą od położenia ziemi względem Słońca – opisuje wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi
– potrafi wytłumaczyć, dlaczego dzień i noc zmieniają czas trwania w ciągu roku
– podaje daty rozpoczęcia kolejnych pór roku
– potrafi wymienić różnice w pogodzie między poszczególnymi porami roku (m.in. nazywa związane z nimi zjawiska atmosferyczne)
– przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym
– podaje przykłady innych ciał niebieskich (planety, gwiazdy, Księżyc
– wie, dlaczego Ziemia nazywana jest Błękitną Planetą
– zna znaczenie wyrazu atmosfera i grawitacja
– wykonuje makietę Układu Słonecznego

Edukacja plastyczna:

1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej ,obserwacji i doświadczeń – wyróżnianie w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach:
UCZEŃ:

– wyróżnia kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe, podobieństwa, różnice,cechy charakterystyczne części składowych
– wyróżnia wielkości i proporcje, położenie i oddalenie pojedynczych obiektów i elementów złożonych, różnice w wyglądzie tego samego przedmiotu w zależności od położenia i zmiany stanowiska osoby patrzącej na obiekt
– wyróżnia barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, fakturę
– wyróżnia cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy; cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się

2. Osiągnięcia w zakresie działalności plastycznej i ekspresji twórczej:
UCZEŃ:

– wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie
– umie stosować poznane narzędzia i materiały
– posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura
– wykonuje prace rysunkowe, malarskie i graficzne
– wypowiada się w różnych technikach, tworząc przestrzenne prace plastyczne (rzeźby w plastelinie, glinie, modelinie i in.)
– rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem
– maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli
– wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.
– modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, plasteliny, mas papierowych i innych, z materiałów naturalnych i przemysłowych (np. szyszki, kasztany, żołędzie, patyki, kora, papier, bibuła, karton, folia metalowa, cienkie druciki, tworzywa, sznurki, opakowania itd.)
– odbija, powiela za pomocą: kalki, tuszu, farby, stempla wykonanego z ziemniaka, gumy, korka i innych tworzyw,
a także przy pomocy prostych programów komputerowych
– wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej, naukowej
– wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów, jako niespodzianki (np. prezent, zaproszenie)
– przedstawia zjawiska i wydarzenia z otaczającej rzeczywistości, realne i fantastyczne, uwzględniając możliwości ruchu ludzi i zwierząt, przedstawia obiekty indywidualne i sceny złożone, kolejne etapy zdarzeń
– przedstawia sceny, sytuacje, zjawiska, przedmioty, odnosząc je do warunków dotyczących kształtu, wielkości,
proporcji, relacji w przestrzeni, barw, faktury, waloru czy kompozycji rytmicznej, symetrycznej, zamkniętej, otwartej
– ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką
– przedstawia nastroje, stany uczuciowe, własne i inspirowane przeżyciami, doświadczeniami, marzeniami, stanami pogody, porami roku, utworami literackimi, muzycznymi, filmami, świętami, ważnymi wydarzeniami itd.
– tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory
– korzysta z narzędzi medialnych w swojej działalności twórczej
– umie korzystać z przekazów medialnych w zakresie pozyskiwania informacji o wybranych dziedzinach sztuki
– tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka
3. Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych:
– rozpoznaje i nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę
– nazywa dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową
– wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej, przedmiotów, obiektów
– rozpoznaje wybrane dzieła malarskie
– rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret, scena rodzajowa
– nazywa wybrane przykłady dzieł znanych artystów: malarzy, rzeźbiarzy, architektów z regionu swojego pochodzenia lub innych
– odróżnia techniki malarskie od graficznych
– wyjaśnia pojęcia: oryginał, kopia, obrazu lub rzeźby, reprodukcja
– wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych

Edukacja techniczna

1.       Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy:

UCZEŃ:
 – dobiera odpowiednie materiały i narzędzia

– posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami
– umie stosować poznane narzędzia i materiały
– odmierza odpowiednie ilości materiału (prezentuje ekonomiczny styl działania – nie marnuje materiału)
– organizuje pracę i planuje kolejne czynności
– utrzymuje ład i porządek w swoim miejscu pracy
– utrzymuje porządek wokół siebie (na stoliku, w sali zabaw, szatni, ogrodzie)
– sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku
– dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy
– wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji pracy ze względów bezpieczeństwa
– przedstawia własny pomysł rozwiązań technicznych w realizowanym projekcie
– planuje i realizuje własne projekty/prace
– zgodnie współdziała w zespole w czasie realizacji tych prac
– wie, że dobra organizacja działania technicznego wymaga pracy indywidualnej i współpracy zespołowej
– ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiarkowanie w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń
– wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie
– zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych

2. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania:
UCZEŃ:

– odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną
– określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych, estetycznych
– wie, że wartość użytkowa urządzenia ma ważne znaczenie w czasie podejmowania decyzji o nabywaniu i stosowaniu
– wie, jak wytworzono niektóre przedmioty codziennego użytku (meble, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego)
– wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i wykorzystują dziś siły przyrody (wiatr, wodę)
– rozpoznaje wybrane rodzaje maszyn i urządzeń
– podaje przykłady znanych sobie urządzeń wytwórczych (narzędzia, przyrządy), transportowych (samochody,statki, samoloty), informatycznych (komputer, telefon komórkowy)
– wymienia różne rodzaje budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele i in.)
– zna wybrane rodzaje urządzeń elektrycznych (np. latarka, szczotka do zębów)
– wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne z zastosowaniem połączeń nierozłącznych: sklejania klejem, wiązania, szycia lub zszywania zszywkami, sklejania taśmą itp.
– wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne z zastosowaniem połączeń rozłącznych: spinania spinaczami biurowymi, wiązania sznurkiem lub wstążką ozdobną
– wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane modele technik origami, modele kartonowe wycinane
– umie ciąć papier, tekturę i wybrane tworzywa sztuczne
– wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne z wykorzystaniem prądu elektrycznego: lampion, dekoracja świąteczna– montuje modele papierowe i z tworzyw sztucznych według podanych prostych instrukcji i schematów rysunkowych (latawce, makiety domów, statków, samolotów i in.)
– stosuje poznaną technologię przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych lub montowaniu wybranych modeli urządzeń technicznych
– umie obsługiwać urządzenia techniczne, stosując się do zasad podanych w instrukcjach obsługi
– wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania

Edukacja muzyczna

1.Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki:
UCZEŃ:
 – odróżnia podstawowe elementy muzyki (melodię, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo i dynamikę)
– aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy
– rozpoznaje i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny słuchanych utworów
– rozpoznaje różne rodzaje źródeł dźwięku
– rozpoznaje utwory wykonywane solo i zespołowo, na chór i na orkiestrę
– zna i rozpoznaje niektóre rodzaje głosów ludzkich (sopran, bas)
– rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów muzycznych (fortepianu, gitary, skrzypiec, trąbki, fletu, perkusji)
– zna podstawowe formy muzyczne (AB, ABA) i reaguje ruchem lub gestem na ich części
– uczestniczy w koncertach muzycznych w szkole i poza nią
– zachowuje się kulturalnie podczas koncertu
– wyraża opinie o wysłuchanych prezentacjach muzycznych

2. Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej.
Śpiew:
UCZEŃ:
– improwizuje głosem proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów
– śpiewa własne piosenki i rymowanki (rymowanki powitalne, wyliczanki, fraszki szkolne i inne)
– podczas śpiewu dba o prawidłową postawę, artykulację i oddech
– śpiewa piosenki charakterystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich
– realizuje proste rytmy i wzory rytmiczne za pomocą sylab rytmicznych
– śpiewa i rozpoznaje hymn Polski

3. Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec:
UCZEŃ:
 – reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany
– wykonuje improwizacje ruchowe do podanej muzyki
– improwizuje ruch kukiełek do muzyki
– realizuje proste rytmy i wzory rytmiczne za pomocą sylab rytmicznych, gestów i ruchu
– wykonuje taniec dworski z epoki renesansu
– tańczy podstawowe kroki i figury poloneza i kujawiaka
– zna i tańczy kroki oraz figury gawota oraz prostego ludowego tańca rumuńskiego i tańca kowbojskiego

4. Gra na instrumentach muzycznych:
UCZEŃ:
 – odtwarza proste rytmy i schematy rytmiczne na instrumentach perkusyjnych
– gra proste melodie i akompaniamenty na dzwonkach i na flecie
– wykonuje proste ilustracje instrumentalne do podanych tekstów i obrazów
– improwizuje na instrumentach muzycznych według ustalonych zasad

5. Osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu dźwięku:
UCZEŃ:

– zna wybrane znaki notacji muzycznej i reaguje na nie (wyraża ruchem czas trwania wartości rytmicznych, nut, pauz)
– zapisuje dźwięki za pomocą układu klocków rytmicznych i wykorzystuje zapis w zabawie
– korzysta z zapisu melodii w czasie gry na flecie lub na dzwonkach
– wie, że muzykę można zapisać za pomocą znaków muzycznych, zarejestrować przy pomocy komputera,dyktafonu, telefonu

Wychowanie fizyczne:


1. Osiągniecia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia:
UCZEŃ:

– zna numery służb ratunkowych i ogólnopolski numer alarmowy 112
– wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
– umie wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych
– posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem
– wie, że nie można samodzielnie zażywać żadnych leków ani stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem
– właściwie zachowuje się w czasie choroby
– zna wartość aktywności fizycznej i właściwego odżywiania dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
– dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole
– wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i można im zapobiegać (szczepienia ochronne, właściwe odżywianie, aktywność fizyczną przestrzeganie higieny)
– wyraża zrozumienie i empatię poprzez zachowanie wyprowadzone z tych wartości
– akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu
– ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń – uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej
– przygotowuje we właściwych sytuacjach i w odpowiedni sposób swoje ciało do wykonywania ruchu, np. pływania, kilkugodzinnej wycieczki, wędrówki itp.
– zna wartość aktywności fizycznej i właściwego odżywiania dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
– wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia
– dostosowuje strój w trakcie zajęć ruchowych w pomieszczeniu do panujących tam warunków
głowy – słońce, lekki mróz itp.)
– dostosowuje strój w trakcie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu do rodzaju pogody i pory roku (nakrycie
– wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie
– przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu
– utrzymuje w czystości ręce i całe ciało


2. Osiągniecia w zakresie sprawności motorycznych:
UCZEŃ:

– samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wad postawy
– współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas zadań gimnastycznych
– wykonuje próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa
– wykonuje próbę siły mięśni brzucha
– mocuje się w parach w pozycjach niskich i wysokich|
– wspina się, np. na drabinkach
– wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem, np. na ławeczce gimnastycznej
– wykonuje czworakowanie ze zmianą kierunku i tempa ruchu
– wykonuje przetoczenie, czołganie, podciąganie
– wykonuje skłony, skrętoskłony
– wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoski z zeskoki, skoki zajęcze
– podnosi i przenosi przybory
– skacze przez skakankę
– skacze w dal dowolnym sposobem
– skacze na jednej nodze i obunóż ze zmianą tempa, kierunku, pozycji ciała
– rzuca małymi przyborami na odległość i do celu
– toczy i kozłuje piłkę
– rzuca oburącz do przodu, znad głowy, piłka małą i dużą
– rzuca i podaje jedną ręką piłką małą i dużą w miejscu i w ruchu
– wykonuje samodzielnie rozgrzewkę podczas truchtu
– wykonuje przewrót w przód i w tył na materacu z przysiadu podpartego
– realizuje marszobieg
– biega w różnym tempie
– biega z rzutem do celu ruchomego i nieruchomego
– biega z przenoszeniem przyborów, np. piłki, pałeczki
– biega w połączeniu ze skokiem
– biega z wysokim unoszeniem kolan
– pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne
– wykonuje skłony, skrętoskłony
– przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, zakrok, stanie na jednej nodze, klęk podparty, przysiad podparty, podpór przodem, podpór tyłem, siad klęczny, skrzyżny, skulony, prosty


3. Osiągniecia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
UCZEŃ:

– potrafi wykonać prawidłowo elementy charakterystyczne dla tych gier: rzuty ringiem, piłką do kolegi, oburącz stojąc lub w biegu, elementy kozłowania stojąc lub w biegu, rzucanka siatkarska itd.
-koszykówka, mini-siatkówka, mini-piłka ręczna i nożna
– uczestniczy w zabawach i grach zespołowych z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek, np. ringo, mini-
– respektuje przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poruszanie się w miejscu publicznym może tworzyć zagrożenie bezpieczeństwa
– respektuje przepisy, reguły zabaw zespołowych, gier ruchowych i sportowych
– gratuluje drużynie zwycięskiej sukcesu
– radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej
– respektuje ich prawo do indywidualnego tempa rozwoju
– zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej kolegów i koleżanek – uczestników zabawy
– organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową z wykorzystaniem przyboru lub bez
– respektuje i podporządkowuje się decyzjom sędziego
– reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności (zabawy orientacyjno-porządkowe z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych)
– bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych

– jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. na hulajnodze, rolkach, deskorolce, rowerze, sankach, łyżwach
– ma świadomość, iż sukces w takiej zabawie odnosi się dzięki sprawności, zaradności i współdziałaniu
– układa niekonwencjonalne zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy, np. wyścig olbrzymów – czworakowanie w dużych butach, wyścig klaunów – wędrówka pary uczniów połączonych szarfą itp.
– układa zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy

JĘZYK ANGIELSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO              KLASA 3

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Wymagania edukacyjne z edukacji informatycznej klasa 3

  1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów

– tworzy własne układanki i logiczne sekwencje;

– poznaje pojęcie algorytmu i tworzy algorytmy najprostszych codziennych czynności;

– rozwiązuje zadania i łamigłówki logiczne;

– tworzy instrukcje do wymyślonych, własnych gier np. planszowych

– określa cechy wspólne dla różnych typów zachowań – np. ruchu

– tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem;

  1. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych

– tworzy proste programy w programie Scratch;

– steruje obiektem na ekranie;

– tworzy ciągi poleceń służące do narysowania określonego kształtu, zawierające proste iteracje (np. kwadrat, prostokąt);

– tworzy zaproszenie i dyplom w edytorze tekstu;

– formatuje tekst w edytorze tekstu;

– wstawia do tekstu obrazy pobrane z internetu, z poszanowaniem prawa o własności intelektualnej.

– łączy obrazy z edytora grafiki i internetu z tekstem w edytorze tekstu.

– korzysta ze wskazanych stron internetowych – np. scratch.mit.edu, code.org, wikipedia.org, poczty internetowej.

– tworzy prostą prezentację multimedialną

  1. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.

– kopiuje pliki między folderami,

– wyszukuje w internecie informacji na zadany temat;

– uruchamia przeglądarkę internetową, prawidłowo wpisuje adres strony;

– drukuje wykonane przez siebie prace;

– kojarzy działanie z efektami pracy komputera z oprogramowaniem;

  1. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych

– współpracuje z innymi uczniami tworząc proste programy w programie Scratch;

  1. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa:

– posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami

– rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze w szkole i w domu

– zna zasady bezpiecznej pracy w Internecie, rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania

– przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób

RELIGIA

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III szkoły podstawowej

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3

Wymagania na poszczególne oceny:

WSPANIALE + :

Uczeń:

– rozumie wszystkie polecenia nauczyciela

– rozumie ogólny sens tekstów piosenek i wierszyków,

– sprawnie i poprawnie udziela odpowiedzi na pytania,

– samodzielnie i poprawnie wykonuje ćwiczenia,

– bezbłędnie pisze słowa i zwroty,

– nazywa i zna nazwy wszystkie poznane przedmioty z najbliższego otoczenia

– opanował sprawność czytania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwrot

– bezbłędnie śpiewa lub recytuje poznane piosenki/ wiersze

– bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

– systematycznie odrabia prace domowe i jest zawsze przygotowany do lekcji

– chętnie podejmuje się dodatkowych zadań, np. bierze udział w konkursach

WSPANIALE:

Uczeń:

– bardzo dobrze rozumie większość poleceń nauczyciela,

– bardzo dobrze rozumie sens prostych wypowiedzi,

– zna bardzo dobrze poznane słownictwo,

– pisze słowa i zwroty z nielicznymi błędami,

– płynnie i w bardzo dobrym tempie odpowiada na zadane pytania,

– systematycznie odrabia prace domowe,

– bezbłędnie śpiewa lub recytuje poznane piosenki/ wiersze

– jest aktywny na lekcji

DOBRZE:

Uczeń:

– dobrze rozumie polecenia nauczyciela,

– zna dobrze podstawowy zakres słownictwa,

– domyśla się kontekstu usłyszanych tekstów,

– udziela prostych odpowiedzi,

– pisze słowa i zwroty, ale zdarzają mu się błędy,

– z małymi błędami śpiewa lub recytuje poznane piosenki/ wiersze

– przeważnie odrabia prace domowe,

– dość aktywnie uczestniczy w lekcji,

SŁABO:

Uczeń:

– dość dobrze rozumie podstawowe polecenia nauczyciela,

– przeciętnie opanował podstawowy zakres słownictwa,

– domyśla się kontekstu usłyszanych tekstów,

– udziela bardzo prostych odpowiedzi,

– przeważnie pisze z błędami,

– jest mało aktywny na lekcji,

– recytacja lub śpiew poznanych piosenek/wierszy przychodzi mu z trudem

– często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji,

SŁABO – :

Uczeń:

– rozumie podstawowe polecenia nauczyciela,

– nie w pełni opanował podstawowy zakres słownictwa,

– słabo rozumie kontekst usłyszanych tekstów,

– z trudnością udziela odpowiedzi na zadane pytania,

– ma trudności w odrabianiu prac domowych,

– przeważnie pisze z błędami,

– bardzo często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji

– recytacja lub śpiew poznanych piosenek/wierszy przychodzi mu z dużym trudem

– jest mało aktywny na lekcjach,

Treści nauczania zgodne z założeniami podstawy programowej dla klas 1-3:

  1. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego. Uczeń:

1) dostrzega i rozumie wartość swego języka ojczystego, ma świadomość swej tożsamości narodowej;

2) poznaje podstawowe elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej mniejszości narodowej, do której należy.

  1. Kształcenie językowe. Uczeń:

1) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;

2) czyta ze zrozumieniem krótkie, proste teksty literackie;

3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

4) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, list;

5) zna i stosuje formy grzecznościowe w kontaktach międzyludzkich;

6) tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź;

7) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;

8) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie;

9) poszerza zasób słownictwa, czytając proste teksty literackie oraz inne teksty kultury;

10) zna alfabet: rozróżnia litery, głoski, znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji);

11) przepisuje pojedyncze wyrazy i zwroty;

12) pisze proste i krótkie zdania według wcześniej poznanych schematów;

13) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

  1. Kształcenie literackie i kulturowe. Uczeń:

1) czyta i recytuje, z uwzględnieniem interpunkcji, intonacji, akcentów, poprawnej wymowy;

2) wykorzystuje teksty literackie do tworzenia własnych wypowiedzi;

3) czyta wskazane teksty literackie i wypowiada się na ich temat.

Skip to content