Menu Zamknij

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI „MAŁEGO SAMORZĄDU”
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W GLIWICACH§ 1
Postanowienia ogólne

1. W szkole działa „Mały Samorząd”.
2. „Mały Samorząd” jest częścią Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej 
      Nr 9 w Gliwicach.
3. „Mały Samorząd” tworzą uczniowie klas I – III.
4. Do organów „Małego Samorządu” należą:
a) Rada „Małego Samorządu”,
b) samorządy klas I – III.


                                                                       § 2
Struktura organizacyjna „Małego Samorządu”

1. Wszyscy uczniowie klas I – III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie     poszczególnych klas do samorządów klasowych.
2. Radę „Małego Samorządu” ( przewodniczącego i 2 zastępców ) wybierają         uczniowie klas II i III w demokratycznym głosowaniu w połowie września.
3. Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny.
4. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „Małego Samorządu”,     współpracującz opiekunem samorządu szkolnego i wybranymi nauczycielami.
5. Rada „Małego Samorządu” bierze udział w zebraniach samorządu     uczniowskiego i przekazuje informacje z narad pozostałym członkom „Małego     Samorządu” na własnych zebraniach.

                                                                      § 3
Cele „Małego Samorządu”

1. Wdrażanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów w I etapie     edukacji.
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym     wieku szkolnym.
3. Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat     nauki szkolnej.
4. Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu     uczniowskiego.


                                                                  § 4
Zadania „Małego Samorządu”

1. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad zawartych w Regulaminie Samorządu 
    SP 9  w Gliwicach.
2. Przedstawianie Radzie Samorządu Uczniowskiego opinii i propozycji koleżanek 
    i kolegów z klas I – III.
3. Udział w tworzeniu materiałów informacyjnych na tablicę SU.
4. Sumienne wywiązywanie się z powierzonych zadań.

                                                               § 5
Kompetencje „Małego Samorządu”

1. „Mały Samorząd” może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące     bieżących spraw szkoły Radzie Samorządu Uczniowskiego lub jego opiekunowi.
2. „Mały Samorząd” ma prawo do redagowania informacji o swojej działalności w     pisemku szkolnym.
3. „Mały Samorząd” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka      Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

                                                              § 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin „Małego Samorządu” musi być zgodny z Regulaminem Samorządu     Uczniowskiego i Statutem Szkoły.

Skip to content