Menu Zamknij

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W GLIWICACH

I. Założenia  ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły ? w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o plan pracy szkoły.

2. Regulamin świetlicy opracowany jest przez wychowawców świetlicy i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

II. Cel zadania świetlicy

         Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnianie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości

1.   Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i  po lekcjach. 

2. Organizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.

3. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie .

4. Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności dzieci.

5. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

6. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

7. Organizowane właściwego i kulturalnego wypoczynku.

8. Współpraca i współdziałanie ze szkołą domem oraz środowiskiem lokalnym.

III. Założenia organizacyjne

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.00.

2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące dziecka :

 •   imiona i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia, klasa,
 • adres zamieszkania;
 •  czasu przebywania ucznia w świetlicy w ciągu tygodnia;
 •  informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy(imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);
 •  dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu);
 •  kontaktu z rodzicami (tel. Do zakładu pracy rodziców/opiekunów).

3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i założenia stosownego oświadczenia.

4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko.

5. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad pod opieką nauczyciela ? wychowawcy świetlicy.

IV. Wychowankowie świetlicy

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę głównie uczniom klas I-III, a także w miarę potrzeb starszym.

2.Zgodnie z regulaminem bezpieczeństwa w szkole do korzystania z zajęć świetlicowych pierwszeństwo przyjęcia mogą mieć dzieci rodziców pracujących , zwłaszcza pracowników systemu ochrony  zdrowia, pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

2. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystania z pomocy wychowawców w odrabianiu zadań;
 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy;
 •  korzystania z organizowanych form pracy, wypoczynku i zabaw.

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

– rygorystycznego przestrzegania  ustalonych zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią, w szczególności do częstego i dokładnego mycia rąk, zachowywanie dystansu wobec innych dzieci, właściwego zachowania w czasie kaszlu i kichania, używania tylko swoich przyborów, zgłaszania wszelkich objawów choroby nauczycielowi,

?            systematycznego udziału w zajęciach,

?            nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

?            dbania o porządek i wystrój świetlicy,

?            poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

?            kulturalnego zachowania się w trakcie zająć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela- wychowawcy,

?            przestrzegania regulaminu świetlicy.

4. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym),a zachowanie dziecka nie uległo zmianie-możliwości  uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.

5. Możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy.

6. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie  nie zapisani do niej, nie uczestniczący w lekcji religii.

7. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

V. Nagrody i kary

1.               Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy.
 • Pochwała przekazana rodzicom / opiekunom.
 • Przekazanie pochwały wychowawcy klasy.
 •  Nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

2.               Kary

 •  Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu ( w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie )
 •  Uwaga pisemna  odnotowana w zeszycie uwag i pochwał.
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 •  Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

VI. Współpraca z rodzicami

1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowych dzieci do świetlicy szkolnej.

2. W czasie stanu epidemii nie jest wskazany bezpośredni codzienny kontakt i rozmowy z wychowawcami świetlicy.

podczas odbierania dzieci Rodzic zgłasza nauczycielowi i oczekuje na dziecko w wyznaczonym miejscu 
3. Rodzice nie powinny wchodzić do świetlicy szkolnej – podczas odbierania dzieci Rodzic zgłasza nauczycielowi i oczekuje na dziecko w wyznaczonym miejscu

4.Korespondencja z rodzicami w zeszytach korespondencyjnych.

5.Rozmowy telefoniczne.

6.Zebrania.

7.Kącik dla rodziców-tablica informacyjna.

8.Zachęcanie rodziców do przekazywania na potrzeby świetlicy różnych materiałów papierniczych, plastycznych, itp. 

9.Systematyczne przekazywanie informacji o działalności świetlicy na szkolnej stronie internetowej.

10. W okresie epidemii wskazane jest aby Rodzice zminimalizowali czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.

VII. Dokumentacja świetlicy

1.         Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.

2.         Plan pracy świetlicy szkolnej.

3.         Ramowy rozkład dnia.

4.         Tygodniowy rozkład zajęć ? tematyczny.

5.         Dziennik zajęć.

6.         Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

7.         Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

8.         Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy a uczniami.

9.         Wewnętrzny Regulamin Świetlicy.

Skip to content