Menu Zamknij

Ważne informacje

1. Świetlica  czynna jest w godzinach od 6.30 – 17:00 w roku szkolnym.

2. Świetlica jest miejscem przeznaczonym dla dzieci rodziców pracujących.

3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowych dzieci do świetlicy szkolnej. Wskazane jest zminimalizowanie czasu pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.

4. W czasie stanu epidemii nie jest wskazany bezpośredni codzienny kontakt i rozmowy z wychowawcami świetlicy podczas odbierania dzieci Rodzic zgłasza nauczycielowi i oczekuje na dziecko w wyznaczonym miejscu.


  5. Rodzice nie powinny wchodzić do świetlicy szkolnej – podczas odbierania dzieci Rodzic zgłasza nauczycielowi i oczekuje na dziecko w wyznaczonym miejscu.

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednich służb (np. Policji ).

7. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

8.Obowiązkiem każdego dziecka jest zgłosić każdorazowe wejście i wyjście ze świetlicy szkolnej do wychowawcy świetlicy.

9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

10. Za zniszczenie przez ucznia przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

11. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP 3, PSP, elektronicznych zabawek).

12. Na terenie świetlicy obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych, tabletów, smartwatch-y i innych przenośnych urządzeń multimedialnych.

13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.

14. Odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy oraz na prośbę wychowawcy – wylegitymować się.

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy  są zobowiązani każdorazowo zgłosić swoje wyjście opiekunowi pełniącemu dyżur.

15. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie ? np. w zeszycie korespondencji (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko samodzielnie nie może opuścić świetlicy.

Skip to content