Menu Zamknij

Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,

dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.

 

RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

JEST PAN

Tomasz Majka

Mamy nadzieję, że przy pomocy Rzecznika Praw Ucznia,  szkoła wyda się Wam  jeszcze bardziej przyjazna, pozytywnie nastawiona do ucznia, że będziecie się w niej czuli bezpiecznie.

Wszyscy mogą więc kierować swoje pytania i napisać o swoich problemach na podany  adres:  rzecznik@sp9.gliwice.pl

Rola rzecznika:

enlightenedpropagowanie praw ucznia i dziecka

enlightenedreprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

enlightenedwspółpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia

enlightenedmediacja między stronami konfliktu, doradzanie w sytuacjach konfliktowych enlightenedpodejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu enlightenedinterwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania (zgłoszenia sprawy w formie pisemnej) 

Podstawowe obowiązki rzecznika:

enlighteneddokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole

enlightenedrozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole 

enlightenedzajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole

enlightenedmediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia

enlightenedskładanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu

Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

zasadą dobra ucznia ? wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia

zasadą równości  ? troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia

zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców ? szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach

Tryb postępowania w kwestiach spornych

enlightenedpisemne zgłoszenie problemy do rzecznika (anonimy nie będą rozpatrywane)

enlightenedzapoznanie się z opinią stron konfliktu

enlightenedpodjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym, w dalszym trybie postępowania ? zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej

enlightenedostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

Prawa dziecka w szkole

Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać regulaminu szkoły.
Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, jest jednak faktem, że każdy z nich ma swoje prawa. Należy pamiętać o przestrzeganiu ich w codziennej szkolnej rzeczywistości oraz o tym, że prawa przysługują człowiekowi niezależnie od jego obowiązków i nie wolno go karać pozbawieniem ich. Tak naprawdę nie istnieje jeden spójny katalog praw ucznia, nie ma go w całości w żadnym akcie prawnym. Katalog praw można zebrać jedynie na podstawie praw dziecka, które mieszczą się  w koncepcji praw człowieka. Normy prawne, które chronią ucznia znajdują się nie tylko w dokumentach oświatowych, a zwłaszcza w ustawie o systemie oświaty ze szczegółowymi jej rozporządzeniami, ale także w wielu różnych dokumentach państwowych, np. w Konstytucji RP, w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka oraz w dokumentach międzynarodowych, z których przede wszystkim należy wymienić Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

STATUS RZECZNIKA PRAW UCZNIA

WSTĘP
Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
a) Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991r.( Dz.U. Nr 120 poz. 526, 527).
b) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991r.Dz.U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmianami).
c) Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej 6-letniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz.Urz. MEN Nr 14/1999).
l. Ustalenia programowe
Uczniowie korzystają ze swoich praw przy akceptacji i współdziałaniu ze strony nauczycieli i wychowawców. Udział uczniów w życiu szkoły realizowany jest przez samorząd. Osobą wspierającą działania samorządu oraz ułatwiająca (propagującą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym) jest Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem. Rzecznik popularyzuje prawa uczniów wśród nich samych oraz wśród nauczycieli i rodziców. Rzecznik podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych między pracownikami szkoły a uczniem. Sprawy (konflikty) wykraczające poza jego kompetencje przekazuje dyrektorowi szkoły bądź innym kompetentnym instytucjom.
2. Ustalenia organizacyjne
a) Funkcje rzecznika zapisane są w statucie szkoły, internatu, domu dziecka.
b) Wybór rzecznika inicjuje samorząd wspólnie z dyrekcją placówki.
c) Rzecznik piastuje swoją funkcję z woli samorządu uczniowskiego.
d) Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.
e) Rzecznikiem może być nauczyciel, wychowawca danej placówki oświatowej.
f) Kadencja rzecznika trwa w zasadzie jeden rok i kończy się z chwilą powołania następcy.
g) Funkcję rzecznika można sprawować wielokrotnie.
h) Wybory są powszechne i tajne.
i) Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów takich jak: zły stan zdrowia, zmiana miejsca pracy, awans na stanowisko kierownicze, rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, z innych ważnych powodów. Odwołanie rzecznika odbywa się w porozumieniu samorządu i dyrekcji placówki.
3. Tryb wyboru rzecznika
a) Wyłonienie przynajmniej dwóch kandydatów spośród nauczycieli, wychowawców (wymagana zgoda na piśmie).
b) Zainicjowanie kampanii wyborczej; charakterystyki kandydatów, plakaty, ulotki, radiowęzeł, gazetka szkolna.
c) Ustalenie terminu oraz przeprowadzenia wyborów.
d) Ogłoszenie wyników wyborów. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
4. Uwagi końcowe
a) Rolę Komisji Wyborczej pełni samorząd szkolny.
b) Terminarz i przebieg wyborów jest uzgadniany z kierownictwem placówki.
c) Wręczenie aktu powołania rzecznika odbywa się wobec całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.
Opracował: dr Józef Kozłowski
Skip to content