Menu Zamknij

Wymagania edukacyjne – klasa 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY DRUGIEJ

EDUKACJA POLONISTYCZNA:

1.      Osiagnięcia w zakresie słuchania:

UCZEŃ:
– słucha wypowiedzi nauczyciela, rówieśników i innych osób w różnych codziennych sytuacjach, okazuje szacunek wypowiadającej się osobie
 –  wykonuje proste zadania według usłyszanej instrukcji, podawanej przez nauczyciela etapowo
– zadaje pytania w sytuacji braku zrozumienia słuchanej wypowiedzi
 – słucha z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela
 –  słucha uważnie i z powagą wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, obchodów świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych
 – słucha wypowiedzi innych i najczęściej czeka na swoją kolej, aby się wypowiedzieć

2.      Osiagnięcia w zakresie mówienia:

UCZEŃ:
– mówi na tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym oraz inspirowane literaturą
 – wypowiada się, stosując adekwatne do sytuacji wybrane techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji
 –  formułuje pytania, dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia
–  wypowiada się w formie uporządkowanej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą, wydarzeniami kulturalnymi
 – opowiada treść historyjek obrazkowych, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe
– wypowiada się na temat ilustracji
 – systematycznie wzbogaca słownictwo czynne
– odpowiada na pytania dotyczące przeczytanych tekstów, ilustracji
– nadaje znaczenie i tytuł obrazom
 – składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy
– recytuje z pamięci krótkie rymowanki, wiersze, piosenki
– dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy
 – dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno
– nazywa czynności, sytuacje, doświadczenia
– wykonuje eksperymenty językowe
 – uczestniczy w zabawie teatralnej
 – ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego
 – rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence

 3.Osiągnięcia w zakresie czytania:

UCZEŃ:
– odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, napisy
 – porządkuje we właściwej kolejności ilustracje historyjek obrazkowych
– uzupełnia brakującą ilustrację historyjki obrazkowej
 –  czyta poprawnie na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w czasie zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych
 – czyta poprawnie na głos teksty zbudowane z nowych wyrazów
– czyta i rozumie krótkie teksty informacyjne złożone z 2-3 zdań – czyta w skupieniu po cichu i rozumie krótkie teksty drukowane
– czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie

 – wyodrębnia postacie i zdarzenia w tekstach do nauki czytania i krótkich tekstach literackich
– ustala kolejność zdarzeń
– wskazuje cechy i ocenia bohaterów
 – uzasadnia ocenę bohaterów
– określa nastrój w przeczytanym utworze
 – wyszukuje w tekstach fragmenty będące odpowiedzią na sformułowane przez nauczyciela pytanie
– wyszukuje w tekstach fragmenty określone przez nauczyciela
 –  odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości, byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
– komponuje początek i zakończenie tekstu na podstawie ilustracji
– wyróżnia w czytanych utworach literackich zdania opisujące bohatera (człowieka lub zwierzę)
 – czyta książki wskazane przez nauczyciela i samodzielnie wybrane

4.      Osiągnięcia w zakresie pisania:


UCZEŃ:
– dba o estetykę i poprawność graficzną odręcznego pisma
– rozmieszcza poprawnie tekst ciągły na stronie zeszytu
 – pisze czytelnie i płynnie zdania i tekst ciągły
– przepisuje wyrazy i proste, krótkie zdania
 – przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć – pisze poprawnie z pamięci wyrazy i krótkie, proste zdania
– pisze ze słuchu wyrazy i krótkie, proste zdania
 – stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu
– zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne
– porządkuje i zapisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej litery
– pisze wielką literą imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, ulic, tytuły utworów i książek
– pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennymi, wyrazy z „ż”, „h”, i „ch”
–  pisze poprawnie wyrazy z utratą dźwięczności, których pisownię  wyjaśnia zapis innych form tych wyrazów lub ich zapis w liczbie mnogiej –  pisze poprawnie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi przed samogłoską (wskazuje sylaby/cząstki wyrazowe ze spółgłoską miękką przed samogłoską)
 – wyszukuje  w tekście wyrazy z określoną trudnością ortograficzną
– zna zasadę  pisowni wyrazów z „ó” wymiennym na „o”, „rz” wymiennego na „r”,wyrazów z „rz” po spółgłoskach, „u” na końcu wyrazów ,wyrazów z końcówkami „-ów, -ówka” , wyjątek w pisowni „sz” po spółgłoskach: pszczoła
– pisze poprawnie wyrażenia przyimkowe: nad, pod, obok, w, za, przy, przed
 – pisze samodzielnie kilka zdań na podany temat
 – pisze życzenia, zaproszenie, list, ogłoszenie
– zapisuje wielką literą adres nadawcy i odbiorcy listu
 – pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe
 – układa i zapisuje zdarzenia we właściwej kolejności
– pisze poprawną kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat
 – pisze poprawną kilkuzdaniową wypowiedź na swobodny temat
– w wypowiedziach pisemnych stosuje bogate słownictwo
 – przekształca zdania oznajmujące na zdania pytające ( bez terminów)
– rozwija zdania oznajmujące
  –  pod kierunkiem nauczyciela redaguje i pisze w różnych formach: wypowiedź kilkuzdaniową, opis, życzenia, zaproszenie, list

5.      Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego:

UCZEŃ:
– wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach sylaby oraz głoski
– różnicuje głoski na samogłoski i spółgłoski
– posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: samogłoska, spółgłoska, dwuznak, spółgłoska miękka
 – rozpoznaje zdania oznajmujące i pytające w wypowiedziach ustnych i pisemnych
– przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze w złożone
 – rozróżnia rzeczowniki i czasowniki ( wprowadzenie pojęć)
– wskazuje najważniejsze wyrazy w zdaniach oznajmujących (podmiot i orzeczenie,  bez terminów)
– rozróżnia rzeczowniki i czasowniki oraz nazywa te części mowy
– rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym i wyrazy pokrewne
– gromadzi słownictwo wokół danego tematu
 – gromadzi wyrazy/skojarzenia z podanym wyrazem
– łączy w pary i tworzy pary wyrazów o znaczeniu  przeciwnym (różne części mowy)
– zna wyrazy dźwiękonaśladowcze
– tworzy rodziny wyrazów (wprowadzenie pojęcia)
– używa wyrazów bliskoznacznych
 –  zna wyrazy o różnym znaczeniu i takim samym brzmieniu (homonimy|
 – tworzy rymy
–  tworzy wyrazy miłe i nieprzyjemne
– zna znaczenie porównań,
– zna znaczenie przenośne niektórych stałych związków  frazeologicznych  i przysłów
– łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze
– określa, który tekst jest  zagadką, listem, życzeniami, zaproszeniem, ogłoszeniem, opisem

6.      Osiągnięcia w zakresie samokształcenia:


UCZEŃ:
–  podejmuje próby zapisu nowych samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu w słowniku ortograficznym
– korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii, zasobów internetu
 – rozwija swoje zainteresowania
 – wykorzystuje nabyte umiejętności do eksploracji świata
– wybiera charakterystyczne dla siebie strategie uczenia się

EDUKACJA MATEMATYCZNA

1.    Osiągniecia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych oraz w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych i innych obszarach edukacji:

UCZEŃ:
– klasyfikuje obiekty i różne elementy  z uwagi na wyodrębnione cechy
– dostrzega rytm ( także w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka)
– nazywa dni tygodnia i miesiące w roku
–  potrafi  korzystać z kalendarza
– odczytuje, podaje i zapisuje wybrane daty
– odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie w zakresie I-XII
 – wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych
– mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz odczytuje ją
– wykonuje obliczenia pieniężne, rozróżnia nominały na banknotach i monetach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej
–  zna będące w obiegu monety i banknoty
– wie, że 1 zł to 100 gr
 – odczytuje pełne godziny na zegarze ze wskazówkami
 – wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu  
–  odczytuje godziny na zegarze  ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym)
– zna pojęcia: doba, godzina, pół godziny, kwadrans, minuta
– wykonuje proste obliczenia zegarowe w obrębie godzin i minut
– oblicza upływ czasu z użyciem jednostek: pół godziny,  kwadrans
– odczytuje czas na zegarze w ramach czasowych zajęć szkolnych i obowiązków domowych
 – rozpoznaje minuty na zegarze
 – wie, że godzina to 60 minut
– wie, że 24 godziny to doba
– posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera
– waży przedmioty , używa określeń kilogram pół kilograma, dekagram
– różnicuje przedmioty lżejsze i cięższe
– używa określenia kilogram , wykonuje łatwe obliczenia dotyczące jednostki kg
– poznaje  zależność 1 kg = 100 dag
 – wie, że towar w sklepie jest pakowany według wag
 – dzieli na dwie i cztery równe części np. kartkę papieru, czekoladę, używa pojęcia – połowa
 – odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, używa określenia „litr”, „poł litra”
– porównuje ilości płynów, przelewając je, wskazuje więcej, mniej, tyle samo
 – dokonuje prostych obliczeń ilości płynów w różnych sytuacjach praktycznych i w prostych zadaniach tekstowych
 – wykonuje obliczenia pieniężne
– liczy pieniądze na zbiorach zastępczych
 –  zna będące w obiegu monety i banknoty (1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr), wie, że 1 zł to 100 gr
 – zna wartość nabywczą pieniędzy – rozumie pojęcie długu i konieczność jego spłaty
 – radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży
– układa i rozwiązuje proste zadania z treścią o kupowaniu i płaceniu
– rozumie, co to jest dług
– radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży
– dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych
 – oblicza, wyznacza cenę na podstawie kosztów zakupu
–  wykorzystuje warcaby i szachy oraz inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad
 – przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne

2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności:

UCZEŃ:
–  sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia)
–  wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby (w przód i wstecz) po 1, 2, po 10 (zakres do 100) oraz bez ograniczania zakresu zgodnie z indywidualnymi możliwościami
– zapisuje liczby cyframi (zakres do 100) i setkami do 1000
– wyjaśnia znaczenie cyfry zapisanej w miejscu jedności, dziesiątek i setek
– rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym
–  liczy (w przód i wstecz) po jeden, po kilka, po dziesięć od zera lub wybranej liczby w zakresie 100 oraz bez ograniczania zakresu zgodnie z indywidualnymi możliwościami
– liczy setkami w zakresie 1000– rozumie znaczenie cyfry zapisanej w miejscu jedności, dziesiątek, setek
– rozpoznaje wskazuje liczby parzyste i nieparzyste
– porównuje liczby, porównuje sumy i różnice stosuje znaki <, >, =
 – porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie
 – rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza

3.      Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami:

UCZEŃ:
–  sprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20, poprawnie zapisuje działania
–  dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci liczbę jednocyfrową, liczbę 10 oraz wielokrotności 10 (w prostszych przykładach) w zakresie 100 i setki w zakresie 1000
– biegle mnoży i dzieli w zakresie 30 i przez 5 i 10 w zakresie 100
– zna iloczyny i ilorazy liczb w zakresie 50
– opracowuje własną strategię obliczeń, poprawnie zapisuje przeprowadzone obliczenia
 – posługuje się znakiem równości, znakami czterech podstawowych działań
– wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz związki między nimi
– korzysta intuicyjnie z własności działań
–  dodaje liczby dwucyfrowe typu 32 + 24 i odpowiednie przypadki odejmowania, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik
– zna terminy: składniki, suma, odjemna, odjemnik, różnica
– dodaje i odejmuje kilka liczb
–  oblicza sumy i różnice zapisane nietypowo (w trójkątach, piramidach, tabelkach, kwadratach magicznych) –  wyznacza sumy i różnice w formie czynnościowej (w miarę indywidualnych możliwości bez ograniczania zakresu liczbowego)
– ilustruje mnożenie i dzielenie
 –  wykorzystuje liczby do wykonania pomiaru długości, boków figur geometrycznych, długości, szerokości, wysokości np. grzbietu książki oraz pomiaru pojemności, masy, używając określeń: cięższy, lżejszy, kilogram, dekagram, gram, metr, centymetr, kilometr, zapisuje wyniki pomiarów w postaci wyrażeń dwumianowanych (bez zamiany jednostek)
– oblicza niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę)
–  rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę)
– ilustruje formuły działań na grafach i w tabelach, oblicza je
 – porównuje, dodaje i odejmuje pełne setki w zakresie 1000

4.      Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych:

UCZEŃ:
–  analizuje i rozwiązuje zadania matematyczne wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach, diagramach, tabelkach lub w słownie podanej treści,
 –  dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własna strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób np. diagramie
 –  zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji
– rozwiązuje, układa i przekształca łatwe zadania jednodziałaniowe
– rozwiązuje zadania złożone łańcuchowo
– rozwiązuje zadania złożone niełańcuchowo, pomagając sobie rysunkiem, liczmanami itp.
 – umie rozwiązywać zadania tekstowe na porównywanie różnicowe etapami/z dodatkowymi pytaniami/
– rozwiązuje zadania typu logicznego
 – rozwiązuje zadania nietypowe i celowo źle sformułowane
– układa treść zadań do ilustracji i działania
– zapisuje odpowiedź, układa pytanie do zadania
 –  tworzy łamigłówki matematyczne, wykorzystuje w tym procesie własną aktywność artystyczną, techniczną, konstrukcyjną
– wybrane działania realizuje za pomocą prostych aplikacji komputerowych

5.      W zakresie rozumienia pojęć geometrycznych:

UCZEŃ:

– rozpoznaje figury geometryczne położone nietypowo
– układa  i tworzy figury z różnych materiałów  oraz na geoplanie
 – klasyfikuje figury według podanych cech
– dostrzega i kontynuuje powtarzające się sekwencje
 – układa rytmy z przedmiotów, klocków i modeli figur
 – kreśli przy linijce odcinki o podanej długości i łamane
 – rysuje odręcznie prostokąty, (w tym kwadraty) wykorzystując sieć kwadratową
– rysuje figury geometryczne na sieci kwadratowej w powiększeniu i pomniejszeniu
– mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych, szerokość i wysokość przedmiotów, posługuje się linijką
– podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr
– porównuje długości obiektów i określa je, stosując jednostki: centymetr, metr
– wie, że 100 cm to metr
– stosuje w praktyce jednostkę długości: kilometr
– rysuje odcinki o podanej długości, rysuje prostokąty (w tym kwadraty), trójkąty,
 – dokonuje prostych obliczeń dotyczących miar długości (bez zamiany jednostek)
 –  dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka obecnych w otoczeniu

EDUKACJA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNA

1.      Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego:

UCZEŃ:

– identyfikuje się z grupą społeczną do której należy: rodziną i klasą, a także narodem
– poznaje i respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach
– uczestniczy w szkolnych wydarzeniach i uroczystościach
– wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki
 –  wymienia własne prawa i obowiązki jako członka rodziny i ucznia, stara się przestrzegać ich i stosować je w codziennym życiu
 –  przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad
–  ocenia postępowanie swoje i innych osób odnosząc się do poznanych wartości
– stosuje formy grzecznościowe w stosunku do dorosłych, w uprzejmy sposób zwraca się do kolegów – okazuje swoim bliskim miłość i przywiązanie
 – stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, stara się przeciwdziałać kłamstwu i obmowie
–  wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich
– stara się dzielić z potrzebującymi
– wie, że warto być odważnym zwłaszcza jeśli krzywdzeni są słabsi
– przedstawia siebie i grupę, do której należy – swoją rodzinę, klasę
– zna podstawowe relacje rodzinne między najbliższym
 – zapisuje swój adres, zawód rodziców i innych wybranych członków rodziny
–  posługuje się tymi danymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i reprezentowanych osób, dla bezpieczeństwa własnego jest powściągliwy w używaniu danych osobistych w sytuacjach nowych i wirtualnych
 – rozpoznaje i nazywa wybrane grupy społeczne, do których nie należy, np. drużyny i kluby sportowe – stosuje we właściwej sytuacji słowa: porozumienie, umowa
–  uczestniczy w wyborach do klasowego samorządu uczniowskiego
 –  wymienia przykłady stowarzyszeń powstałych w efekcie porozumień i umów grup społecznych, w tym stowarzyszenia pomocy osobom niepełnosprawnym, a także stowarzyszenia dużych grup społecznych, jak miasta i państwa, Unia Europejska
– nazywa wybrane narodowości
–  jest tolerancyjny
– wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa (bez względu na miejsce urodzenia, kolor skóry, wyznawaną religię czy status materialny)
–  przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt i tradycji w swoim regionie
– wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu
 – współpracuje z innymi w różnych sytuacjach życiowych
 –  jest uczynny i uprzejmy wobec innych, nawet jeśli różnią się od niego pod względem sytuacji materialnej czy zwyczajów
– wie, że wynagrodzenie otrzymuje się za pracę
– wie, że ludzie mają różną sytuację materialną
–  wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych, należy dostosowywać własne oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny
– w sytuacjach codziennych niesie pomoc potrzebującym, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym

2.      Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym:

UCZEŃ:

– wyjaśnia związek legendy z powstaniem godła i barw narodowych
–  opowiada wybrane polskie legendy związane m.in. z Wisłą, Krakowem, Warszawą, powstaniem nazw wybranych miejscowości
– zna pełną nazwę swojej ojczyzny
–  rozpoznaje symbole narodowe oraz wybrane stroje ludowe
 –  opowiada o przygotowaniach do świąt państwowych (w tym 11 listopada oraz 1 listopada) i w miarę możliwości w nich uczestniczy
 – zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu, wciągania flagi na maszt itp.
 – wie, kiedy zakładamy stroje w barwach narodowych
 – wymienia nazwy dawnych stolic Polski (Gniezno, Kraków)
-wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich
 –  opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, iż stosuje w swej aktywności ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzymskie
 – podaje przykłady zmian, które zaszły w świecie w ciągu ostatnich stu lat
–  opowiada, w jaki sposób na przestrzeni wieków zmieniały się sposoby oświetlania i ogrzewania domów, porozumiewania się, ubierania, transportu
– podaje przykłady dawnych zawodów i opisuje je (m.in. dorożkarz, garncarz, kowal, rymarz, bednarz) – potrafi podzielić wybrane obiekty na zabytkowe i współcześnie wybudowane na przykładzie Warszawy

– opowiada historię własnej rodziny, przedstawia jej tradycje
–  przedstawia wybrane postacie i prezentuje ciekawostki o wielkich Polakach, w tym o Fryderyku Chopinie, Mikołaju Koperniku

3.      Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego:

UCZEŃ:
–  rozpoznaje w swoim otoczeniu wybrane gatunki roślin i zwierząt, w tym chronione, typowe dla różnych krajobrazów Polski
 –  rozpoznaje i wyróżnia wybrane cechy ekosystemów: lasu, pola, łąki, a także sadu, ogrodu i parku
–  wymienia przykłady spotykanych w nich gatunków i podstawowych zależności między nimi (np. czym żywią się zwierzęta, jakie mają schronienia)
 –  rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka w polskim środowisku przyrodniczym, w tym opisuje przyrodę terenów okołobiegunowych, wymienia przykłady zwierząt związanych z innymi kontynentami
– rozpoznaje wybrane, popularne gatunki hodowlane
 –  wie, w jaki sposób warunki konieczne do rozwoju roślin, są zaspokajane w hodowlach (m.in. porównuje ze sobą piasek i ziemię z ogrodu)
 – prowadzi proste hodowle roślin
–  przedstawia zasady opieki nad zwierzętami domowymi, hodowlanymi i innymi
 –  potrafi opowiedzieć o pracach prowadzonych przez człowieka w gospodarstwie rolnym, na polu, w ogrodzie i na łące w kolejnych porach roku
–  wymienia nazwy gatunków hodowanych i uprawianych w Polsce m.in. podaje przykłady drzew i krzewów owocowych, zbóż, ziół leczniczych, warzyw o jadalnych łodygach, korzeniach itd.
 –  wymienia przykłady szkodników i sprzymierzeńców ogrodnika.
 –  wie, jakie korzyści czerpie człowiek z uprawy roślin i hodowli zwierząt m.in. łączy produkty z gatunkiem, dzięki któremu je otrzymujemy, wymienia przykłady sytuacji, w których zwierzęta (psy, konie) pomagają człowiekowi.
 –  zna podstawowe elementy budowy oraz funkcjonowania roślin (m.in. drzewa, krzewy, zielne) i zwierząt (zwłaszcza ssaków, ptaków i owadów)
–  przy pomocy nauczyciela odszukuje w różnych dostępnych zasobach informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania ćwiczenia
 –  opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie podczas pór roku oraz doby, umie powiązać kolejne fazy rozwoju roślin z porami roku (w tym rozwój kwiatów i owoców)
 –  opisuje życie człowieka w konkretnych porach roku (sposób dbania o siebie, prace w gospodarstwie, formy odpoczynku)
 – wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt
–  przy pomocy nauczyciela planuje, samodzielnie wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych
– tworzy notatki z obserwacji
– gromadzi i zabezpiecza zbiory przyrodnicze według wskazówek nauczyciela
–  podejmuje próbę wyjaśnienia istoty obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego
i czasowego
 – chroni przyrodę (nie śmieci, szanuje rośliny, pomaga zwierzętom przetrwać zimę itd.)
–  zna wybrane zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka (spalanie śmieci, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów itd.)
– wie o istnieniu wybranych form ochrony przyrody (ochrona gatunkowa, Parki Narodowe, pomniki przyrody) – segreguje odpady, stosuje opakowania przyjazne środowisku i oszczędza wodę

– ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania
– wyjaśnia słowo recykling, wymienia przykłady, co może powstać po przetworzeniu makulatury i innych odpadów
– projektuje zabawkę lub urządzenie wykonane przy użyciu odpadów

4.      Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku:

UCZEŃ:

– opisuje zawód oraz inne zajęcia wykonywane przez rodziców
–  ma świadomość czym zajmują się osoby pracujące w szkole oraz w służbach mundurowych i medycznych (policjant, strażak, lekarz, weterynarz), a także w innych wybranych zawodach (pilot, kelner, fryzjerka)
 – przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów użyteczności publicznej
– w sytuacji zagrożenia wie, do kogo może się zwrócić o pomoc
– zna numery alarmowe telefonów: pogotowia, policji, straży pożarnej i numer alarmowy 112
 –  posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
 –  dba o higienę oraz estetykę własną oraz otoczenia, również w trakcie nauki
–  opisuje na czym polega zdrowy styl życia (ruch – w tym na świeżym powietrzu, higiena – również jamy ustnej, prawidłowe odżywianie, odpoczynek)
–  ma świadomość konieczności słuchania wskazówek lekarza i stomatologa
–  zna podstawowe zasady zapobiegania chorobom zakaźnym i przeziębieniom, potrafi wymienić niepokojące objawy mogące świadczyć o chorobie
– zna podstawowe potrzeby fizjologiczne człowieka

 –  reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia swojego lub innej osoby
– zna niektóre zagrożenia ze strony innych ludzi
– wymienia i opisuje podstawowe grupy produktów żywnościowych (warzywa i owoce, nabiał itd.)
 – ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia
 – opisuje piramidę żywienia i uzasadnia położenie poszczególnych produktów
– ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych
– zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze
 – zna termin witaminy i wymienia przykłady produktów, w których znajduje się ich szczególnie dużo – podaje przykłady, w jaki sposób można przechowywać żywność (mrożenie, kiszenie itd.) –  opowiada w jaki sposób można w domu przygotować dżem, jakie są etapy przygotowania chleba („od ziarenka do bochenka”)
 – przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia – wykonuje kanapki lub sałatkę warzywną
–  ubiera się odpowiednio do stanu pogody
 –  potrafi samodzielnie określić stan pogody w danym dniu i zanotować obserwacje w kalendarzu pogody
– orientuje się, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu lub w telewizji
– rozróżnia wybrane, podstawowe znaki drogowe
– stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w miejscach publicznych
–  orientuje się, że trudne warunki drogowe i atmosferyczne (oblodzenie, zmrok, śnieg) mogą ograniczać bezpieczeństwo pieszych
– przestrzega zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego
–  stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na dworze, w tym: stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku, wie jak postępować w przypadku samodzielnego pozostania w domu lub kontaktu z nieznajomymi
– wie jakie niebezpieczeństwa mogą zagrażać turystom w górach oraz na plaży
 –  rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą
–  ma świadomość istnienia zagrożeń ze strony środowiska naturalnego takich jak np. huragan, burza, silne promieniowanie słoneczne oraz ich następstwa: powódź, pożar
– określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach
 – zna niebezpieczeństwa grożące ze strony roślin (zatrucia)
 –  wymienia przykłady pospolitych grzybów jadalnych i trujących
– wie, że niektóre zwierzęta mogą być groźne dla człowieka (np. zwierzęta chore, chroniące swoje młode)

– ma świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej
– sprawdza informacje, zadając pytania nauczycielowi, rodzicom, policjantowi, straży miejskiej
– stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych
– rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami
– ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka
 –  wymienia przykłady pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka (w tym opisuje działanie katalogu elektronicznego w bibliotece)

3.        Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej:

UCZEŃ:
– określa położenie swojej miejscowości
– podaje status administracyjny własnej miejscowości (wieś, miasto)
– opisuje charakterystyczne elementy przyrody
– opisuje charakterystyczne miejsca wybranego obszaru w Polsce (np. okolicy zamieszkania)
–  wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, góry (w tym Tatry, Baranią Górę), morze, rzeki (Wisłę wraz ze źródłem i ujściem, Odrę, oraz rzekę najbliższą miejscowości), wybrane miasta (swoją miejscowość, Warszawę, Gdańsk, Kraków, Toruń, Wieliczkę)
 –  rozpoznaje i opisuje typowe krajobrazy Polski (krajobraz nizinny, nadmorski, górski; oraz miejski, przemysłowy, rolniczy)
– wymienia i opisuje wybrane bogactwa naturalne Polski (sól, węgiel)

 – zna nazwy głównych kierunków geograficznych
 – przy pomocy dorosłego odszukuje na mapie wybrane miejsce (np. cel wakacji)
– wymienia nazwę stolicy Polski, opisuje wygląd herbu
– opisuje charakterystyczne obiekty Warszawy, a także Krakowa i Zakopanego
 – wyjaśnia znaczenie stolicy dla całego kraju
 –  przedstawia charakterystyczne dla Polski miejsca i tradycje z których ona słynie, m.in. opowiada o zabytkach Krakowa i Warszawy, najstarszej kopalni w Wieliczce, szczególnie cennych obszarach przyrodniczych
 – wie, że Polska znajduje się w Europie i należy do Unii Europejskiej
– wskazuje na mapie kilka innych państw należących do niej
– rozpoznaje flagę Unii Europejskiej
 –  wymienia stany skupienia wody, nazywa procesy przejścia między nimi (parowanie, skraplanie, topnienie, zamarzanie)

 – rozpoznaje podstawowe rodzaje opadów (w tym grad i mgła) oraz osadów atmosferycznych (rosa, szron)
– opisuje wędrówkę wody w przyrodzie
–  opisuje podstawowe cechy światła słonecznego i określa sposób jego obserwacji (odbicie np. w wodzie, cień, rozszczepienie – tęcza)

– zna kolejność pór roku
 – ma świadomość, iż pory roku i doby zależą od położenia Ziemi względem Słońca
–  potrafi wymienić różnice w pogodzie między poszczególnymi porami roku (m.in. nazywa związane z nimi zjawiska atmosferyczne)
 – przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym – podaje przykłady innych ciał niebieskich (planety, gwiazdy, Księżyc)

EDUKACJA PLASTYCZNA

1.             Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń:

UCZEŃ:
 – wyróżnianie w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach:
–  wyróżnia kształty obiektów, podaje części składowe, podobieństwa, różnice, cechy charakterystyczne części składowych
 –  wyróżnia wielkości i proporcje, położenie i oddalenie pojedynczych obiektów i elementów złożonych,
 – wyróżnia barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, fakturę
 –  wyróżnia cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się

2.      Osiągnięcia w zakresie działalności plastycznej i ekspresji twórczej:

UCZEŃ:
– wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie
 –  posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura
– wykonuje prace rysunkowe, malarskie i graficzne
 – rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem
– maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli
– wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.
–  wypowiada się w różnych technikach, tworząc przestrzenne prace plastyczne (rzeźby w plastelinie, glinie, modelinie i in.)
–  modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, plasteliny, mas papierowych i innych, z materiałów naturalnych i przemysłowych
–  odbija, powiela za pomocą: kalki, tuszu, farby, stempla wykonanego z ziemniaka, gumy, korka i innych tworzyw, a także przy pomocy prostych programów komputerowych

–  wykonuje prace, modele, rekwizyty (lalka, pacynka itp.), impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej, naukowej
–  wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów, jako formy niespodzianki (np. prezent, zaproszenie)
 –  przedstawia zjawiska i wydarzenia z otaczającej rzeczywistości, realne i fantastyczne, uwzględniając możliwości ruchu ludzi i zwierząt, przedstawia obiekty indywidualne i sceny złożone, kolejne etapy zdarzeń
 – ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką
–  przedstawia sceny, sytuacje, zjawiska, przedmioty, odnosząc je do warunków dotyczących kształtu, wielkości, proporcji, relacji w przestrzeni, barw, faktury waloru czy kompozycji rytmicznej, symetrycznej, zamkniętej, otwartej
 –  przedstawia nastroje, stany uczuciowe, własne i inspirowane przeżyciami, doświadczeniami, marzeniami, stanami pogody, porami roku, utworami literackimi, muzycznymi, filmami, świętami, ważnymi wydarzeniami itd.
– tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory
– tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka
–  wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania uczuć
 – umie korzystać z przekazów medialnych w zakresie pozyskiwania informacji o wybranych dziedzinach sztuki

3.      Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych:

UCZEŃ:
– rozpoznaje i nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę
– nazywa dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, architekturę, grafikę komputerową
– wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej, przedmiotów, obiektów
– rozpoznaje wybrane dzieła malarskie
– rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret
–  nazywa wybrane przykłady dzieł znanych artystów: malarzy, rzeźbiarzy, architektów z regionu swojego pochodzenia lub innych
– odróżnia techniki malarskie od graficznych
 – wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych

EDUKACJA TECHNICZNA

1.      Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy:

UCZEŃ:

– dobiera odpowiednie materiały i narzędzia
 – posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami
– umie stosować poznane narzędzia i materiały
 – organizuje pracę i planuje kolejne czynności
– utrzymuje ład i porządek w swoim miejscu pracy
– utrzymuje porządek wokół siebie (na stoliku, w sali zabaw, szatni, ogrodzie)
 – sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku
 –  dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy
–  wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji pracy ze względów bezpieczeństwa
 – przedstawia własny pomysł rozwiązań technicznych w realizowanym projekcie
– planuje i realizuje własne projekty/prace
– zgodnie współdziała w zespole w czasie realizacji tych prac
– wie, że dobra organizacja działania technicznego wymaga pracy indywidualnej i współpracy zespołowej
–  ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencją, gospodarność, oszczędność, umiarkowanie w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń
– wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie
 –  zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych

2.      Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania:

UCZEŃ:
–  odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną
 –  umie obsługiwać urządzenia techniczne, stosując się do zasad podanych w instrukcjach obsługi –  określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych, estetycznych
–  wie, że wartość użytkowa urządzenia ma ważne znaczenie w czasie podejmowania decyzji o nabywaniu i stosowaniu
–  wie, jak wytworzono niektóre przedmioty codziennego użytku (meble, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego)
– rozpoznaje wybrane rodzaje maszyn i urządzeń
–  podaje przykłady znanych sobie urządzeń wytwórczych (narzędzia, przyrządy), transportowych (samochody, statki, samoloty), informatycznych (komputer, telefon komórkowy)
– wymienia różne rodzaje budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe i in.)
 – zna wybrane rodzaje urządzeń elektrycznych (np. latarka, elektryczna szczotka do zębów)
 –  wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne z zastosowaniem połączeń nierozłącznych: sklejania klejem, wiązania lub zszywania zszywkami, sklejania taśmą itp.
 –  wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne z zastosowaniem połączeń rozłącznych: spinania spinaczami biurowymi, wiązania sznurkiem lub wstążką ozdobną
–  wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane modele technik origami, modele kartonowe wycinane
–  stosuje poznaną technologię przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych lub montowaniu wybranych modeli urządzeń technicznych – wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania

EDUKACJA MUZYCZNA

1.      Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki:

UCZEŃ:
– świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swoje doznania werbalnie i niewerbalnie
– rozpoznaje różne rodzaje muzyki na podstawie jej nastroju, tempa i innych elementów
 – dostrzega różnice charakteru słuchanej muzyki
– odróżnia podstawowe elementy muzyki (melodię, rytm, wysokość dźwięku, tempo, dynamikę)
– rozpoznaje brzmienie trąbki, skrzypiec, kontrabasu
– rozpoznaje i nazywa różne źródła dźwięku
– uczestniczy w koncertach muzycznych w szkole i poza nią
– kulturalnie zachowuje się na koncercie
 – przyjmuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu narodowego

2.        Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej

UCZEŃ:

a)      śpiew
– powtarza proste melodie i zestawy głosek i sylab
– naśladuje odgłosy zwierząt
– śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru
– wykonuje śpiewanki i rymowanki tematyczne

b)      improwizacja ruchowa, rytmika i taniec:

– wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc

 – reaguje na zmianę tempa i dynamiki

– wyraża swe doznania związane z poznawanymi utworami muzycznymi i ilustruje je za pomocą obrazów, ruchu i słów

 – realizuje proste tematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała – stosuje gesty dźwiękotwórcze)

 – zna i tańczy kroki, figury polki i trojaka

c)      gra na instrumentach muzycznych:

– odtwarza proste rytmy i schematy rytmiczne na instrumentach perkusyjnych

– gra proste melodie i akompaniamenty na dzwonkach i na flecie

– wykonuje proste ilustracje instrumentalne do podanych tekstów i obrazów

– improwizuje na instrumentach muzycznych według ustalonych zasad

3.      Osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu dźwięku:

UCZEŃ:
– wie, że muzykę można zapisać i odczytać
–  rozpoznaje i nazywa niektóre znaki notacji muzycznej (oznaczenia metrum, klucz wiolinowy, półnuty, ćwierćnuty i odpowiadające im pauzy)
– wie, że muzykę można zapisać i odtworzyć za pomocą takich urządzeń jak: magnetofon, dyktafon, komputer
– zapisuje dźwięki za pomocą układu klocków rytmicznych

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

1.      Osiągniecia w zakresie utrzymania higieny i zdrowia:

UCZEŃ:
– utrzymuje w czystości ręce i całe ciało
– przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu
– wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie
 –  dostosowuje strój w trakcie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu do rodzaju pogody i pory roku (nakrycie głowy – słońce, lekki mróz itp.)
 – dostosowuje strój w trakcie zajęć ruchowych w pomieszczeniu do panujących tam warunków
 – wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia
–  przygotowuje we właściwych sytuacjach i w odpowiedni sposób swoje ciało do wykonywania ruchu, np. pływania, kilkugodzinnej wycieczki, wędrówki itp.
–  ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń
– uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej
– akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu
 – wyraża zrozumienie i empatię poprzez zachowanie wyprowadzone z tych wartości

2.      Osiągniecia w zakresie sprawności motorycznych:

UCZEŃ:
–  przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, zakrok, stanie na jednej nodze, klęk podparty, przysiad podparty, podpór przodem, podpór tyłem, siad klęczny, skrzyżny, skulony, prosty
– wykonuje skłony, skrętoskłony
– pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne
– biega z wysokim unoszeniem kolan
– biega w połączeniu ze skokiem
– biega z przenoszeniem przyborów, np. piłki, pałeczki
-biega z rzutem do celu ruchomego i nieruchomego
– biega w różnym tempie
– realizuje marszobieg
– wykonuje przewrót w przód i w tył na materacu z przysiadu podpartego
– wykonuje samodzielnie rozgrzewkę podczas truchtu
 – rzuca i podaje jedną ręką piłką małą i dużą w miejscu i w ruchu
– rzuca oburącz do przodu, znad głowy, piłka małą i dużą
– toczy i kozłuje piłkę
– rzuca małymi przyborami na odległość i do celu
– skacze na jednej nodze i obunóż ze zmianą tempa, kierunku, pozycji ciała
– skacze w dal dowolnym sposobem
– skacze przez skakankę
– podnosi i przenosi przybory
– wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoki i zeskoki, skoki zajęcze
– wykonuje skłony, skrętoskłony
– wykonuje przetoczenie, czołganie, podciąganie
 – wykonuje czworakowanie ze zmianą kierunku i tempa ruchu
 – wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem, np. na ławeczce gimnastycznej
– wspina się, np. na drabinkach
– mocuje się w parach w pozycjach niskich i wysokich
– wykonuje próbę siły mięśni brzucha
 – wykonuje próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa
 – współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas zadań gimnastycznych
 – samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wad postawy

3.      Osiągniecia w zakresie różnych form rekreacyjno – sportowych:

UCZEŃ:

–  bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych
–  reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności (zabawy orientacyjno-porządkowe z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych)
– respektuje i podporządkowuje się decyzjom sędziego
– organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową z wykorzystaniem przyboru lub bez
– zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej kolegów i koleżanek – uczestników zabawy
– respektuje ich prawo do indywidualnego tempa rozwoju
– radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo np. drużyny przeciwnej
– gratuluje drużynie zwycięskiej sukcesu
– respektuje przepisy, reguły zabaw zespołowych, gier ruchowych i sportowych
 –  respektuje przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poruszanie się w miejscu publicznym może tworzyć zagrożenie bezpieczeństwa –  uczestniczy w zabawach i grach zespołowych z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek, np. ringo, mini- -koszykówka, mini-siatkówka, mini-piłka ręczna i nożna
–  potrafi wykonać prawidłowo elementy charakterystyczne dla tych gier: rzuty ringiem, piłką do kolegi, oburącz stojąc lub w biegu, elementy kozłowania stojąc lub w biegu, rzucanka siatkarska itd. – układa zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy
–  układa niekonwencjonalne zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy,
– ma świadomość, iż sukces w takiej zabawie odnosi się dzięki sprawności, zaradności i współdziałaniu
 – jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. na hulajnodze, rolkach, deskorolce, rowerze, sankach, łyżwach

JĘZYK ANGIELSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO             KLASA 2

RELIGIA
EDUKACJA INFORMATYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY DRUGIEj

  1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów:

UCZEŃ:

– układa w logicznym porządku obrazki, sekwencje elementów
– rozwiązuje zadania i łamigłówki logiczne
– odczytuje i układa w logicznym porządku tekstowe instrukcje np. przepisy kulinarne, instrukcje do gier
– określa cechy wspólne dla różnych typów zachowań np. ruchu
– tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem

  1. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych:

UCZEŃ:

– tworzy proste animacje w oparciu o zmiany kostiumów w programie Scratch
– tworzy ciągi poleceń służące do narysowania określonego kształtu, zawierające proste iteracje (np. kwadrat, prostokąt)
– tworzy sekwencje poleceń sterujące ruchem obiektu na ekranie
– zaznacza, kopiuje i wkleja elementy obrazu w edytorze grafiki i edytorze tekstu
– tworzy nowe barwy korzystając z edytora kolorów w edytorze grafiki
– łączy obrazy z edytora grafiki z tekstem w edytorze tekstu
– rozwija umiejętność pisania na klawiaturze
– tworzy proste dokumenty tekstowe w edytorze
– zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu
– stosuje proste formatowanie tekstu
– korzysta ze wskazanych stron internetowych – np. scratch.mit.edu, code.org

  1. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi:

UCZEŃ:
– uruchamia i wyłącza aplikacje komputerowe
– tworzy foldery w sieci, poprawnie je nazywa i zapisuje w nich efekty swojej pracy
– uruchamia przeglądarkę internetową, prawidłowo wpisuje adres strony
– drukuje wykonane przez siebie prace
– kojarzy działanie z efektami pracy komputera z oprogramowaniem

  1. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych:

– współpracuje z innymi uczniami tworząc proste programy w programie Scratch

  1. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa:

UCZEŃ:
– posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami
– zna zasady bezpiecznej pracy w Internecie
– rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze w pracowni komputerowej oraz w domu
– wie, że praca długotrwała przy komputerze męczy wzrok, może powodować bóle głowy, a bardzo rozciągnięta w czasie różne schorzenia, w tym skrzywienie kręgosłupa

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3

Wymagania na poszczególne oceny:

WSPANIALE + :

Uczeń:

– rozumie wszystkie polecenia nauczyciela

– rozumie ogólny sens tekstów piosenek i wierszyków,

– sprawnie i poprawnie udziela odpowiedzi na pytania,

– samodzielnie i poprawnie wykonuje ćwiczenia,

– bezbłędnie pisze słowa i zwroty,

– nazywa i zna nazwy wszystkie poznane przedmioty z najbliższego otoczenia

– opanował sprawność czytania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwrot

– bezbłędnie śpiewa lub recytuje poznane piosenki/ wiersze

– bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

– systematycznie odrabia prace domowe i jest zawsze przygotowany do lekcji

– chętnie podejmuje się dodatkowych zadań, np. bierze udział w konkursach

WSPANIALE:

Uczeń:

– bardzo dobrze rozumie większość poleceń nauczyciela,

– bardzo dobrze rozumie sens prostych wypowiedzi,

– zna bardzo dobrze poznane słownictwo,

– pisze słowa i zwroty z nielicznymi błędami,

– płynnie i w bardzo dobrym tempie odpowiada na zadane pytania,

– systematycznie odrabia prace domowe,

– bezbłędnie śpiewa lub recytuje poznane piosenki/ wiersze

– jest aktywny na lekcji

DOBRZE:

Uczeń:

– dobrze rozumie polecenia nauczyciela,

– zna dobrze podstawowy zakres słownictwa,

– domyśla się kontekstu usłyszanych tekstów,

– udziela prostych odpowiedzi,

– pisze słowa i zwroty, ale zdarzają mu się błędy,

– z małymi błędami śpiewa lub recytuje poznane piosenki/ wiersze

– przeważnie odrabia prace domowe,

– dość aktywnie uczestniczy w lekcji,

SŁABO:

Uczeń:

– dość dobrze rozumie podstawowe polecenia nauczyciela,

– przeciętnie opanował podstawowy zakres słownictwa,

– domyśla się kontekstu usłyszanych tekstów,

– udziela bardzo prostych odpowiedzi,

– przeważnie pisze z błędami,

– jest mało aktywny na lekcji,

– recytacja lub śpiew poznanych piosenek/wierszy przychodzi mu z trudem

– często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji,

SŁABO – :

Uczeń:

– rozumie podstawowe polecenia nauczyciela,

– nie w pełni opanował podstawowy zakres słownictwa,

– słabo rozumie kontekst usłyszanych tekstów,

– z trudnością udziela odpowiedzi na zadane pytania,

– ma trudności w odrabianiu prac domowych,

– przeważnie pisze z błędami,

– bardzo często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji

– recytacja lub śpiew poznanych piosenek/wierszy przychodzi mu z dużym trudem

– jest mało aktywny na lekcjach,

Treści nauczania zgodne z założeniami podstawy programowej dla klas 1-3:

  1. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego. Uczeń:

1) dostrzega i rozumie wartość swego języka ojczystego, ma świadomość swej tożsamości narodowej;

2) poznaje podstawowe elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej mniejszości narodowej, do której należy.

  1. Kształcenie językowe. Uczeń:

1) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;

2) czyta ze zrozumieniem krótkie, proste teksty literackie;

3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

4) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, list;

5) zna i stosuje formy grzecznościowe w kontaktach międzyludzkich;

6) tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź;

7) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;

8) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie;

9) poszerza zasób słownictwa, czytając proste teksty literackie oraz inne teksty kultury;

10) zna alfabet: rozróżnia litery, głoski, znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji);

11) przepisuje pojedyncze wyrazy i zwroty;

12) pisze proste i krótkie zdania według wcześniej poznanych schematów;

13) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

  1. Kształcenie literackie i kulturowe. Uczeń:

1) czyta i recytuje, z uwzględnieniem interpunkcji, intonacji, akcentów, poprawnej wymowy;

2) wykorzystuje teksty literackie do tworzenia własnych wypowiedzi;

3) czyta wskazane teksty literackie i wypowiada się na ich temat.

Skip to content