Menu Zamknij

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Zarządzenie Nr1/09  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach z dnia 7 września 2009r., w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach.

Na podstawie art.67a.ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr. 256,poz.2572 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 2. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać: 
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie.
 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS na podstawie odrębnego porozumienia.
 • pracownicy zatrudnieni w szkole.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Cena jednego obiadu ustalona jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z intendentem oraz Organem Prowadzącym.
 2. Wysokość opłaty dziennej za posiłek wydawany uczniowi wynosi 6.00 zł ? jest to należność pieniężna pobierana przez szkołę, obejmująca koszt produktów zużytych do posiłku.
 3. Cena jednego obiadu dla pracownika wynosi 10,90 zł – jest to należność pieniężna pobierana przez szkołę z tytułu sprzedaży posiłku pracownikowi w skład której wchodzi, całkowity koszt produktów zużytych do posiłku oraz koszt przygotowania posiłku w przeliczeniu na jeden obiad.

III. OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady uiszczana jest na konto bankowe szkoły w
  Bank Milenium  42 1160 2202 0000 0005 0857 2115
   do dnia 1-go każdego miesiąca.
 2. Na wpłacie należ podać Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.
 3. Osoby, które nie wniosą opłaty w terminie, do czasu uregulowania płatności ?nie mogą korzystać ze stołówki

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej. 
 2. Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta lub w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie do godz. 9 – tej danego dnia.
 3. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczona jest z płatności w następnym miesiącu
 4. Rezygnację z wcześniej zapłaconych obiadów należy pisemnie złożyć u intendenta lub w sekretariacie szkoły.
 5. Uiszczona kwota zostanie przelewem zwrócona na podane konto bankowe
 6. Uwaga !!! Informujemy iż, w miesiącach : grudniu i czerwcu nie ma odliczeń za obiady z powodu zamknięcia roku budżetowego.
 7. Odliczeń za obiady nie ma również w okresie ferii zimowych i wakacji z uwagi na małą ilość uczniów korzystających z posiłków.?

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godziny 11.25 ? 13.40.
 2. Z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy chodzą nauczyciele świetlicy o godz.12.00.
 3. Obiady uczniom wydawane są na podstawie ważnego bloczka obiadowego, natomiast pracownikom na podstawie sporządzonej listy.
 4. Podstawą do wydania aktualnego bloczka obiadowego jest okazanie potwierdzenia wpłaty.
 5. W przypadku zgubienia bloczka uczeń niezwłocznie zgłasza ten fakt intendentowi i otrzymuje duplikat
 6. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki , osobom nie spożywającym posiłków w tym również rodzicom uczniów.
 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
 3. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują nauczyciele dyżurujący lub nauczyciele ze świetlicy. 
 4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należ odnieść w wyznaczone miejsce.
Skip to content