Menu Zamknij

Wymagania edukacyjne – klasa 4

JĘZYK POLSKI

Szczegółowy
przedmiotowy system oceniania do podręcznika 
Słowa
z uśmiechem
 klasa 4

KRYTERIA OGÓLNE

Ocenę  niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu
wymagań koniecznych, w związku z tym, nie jest w stanie wykonać zadań o
niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności nie rokuje osiągnięcia
nawet minimalnego postępu.

JĘZYK ANGIELSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4.

1.OCENA CELUJĄCA

UCZEŃ SPEŁNIA KRYTERIA OCENY BARDZO DOBREJ, A PONADTO ROZWIĄZUJE ZADANIA ZŁOŻONE, PROBLEMOWE O PODWYŻSZONYM STOPNIU TRUDNOŚCI, LUB JEST LAUREATEM KONKURSÓW MIĘDZYSZKOLNYCH ( I,II,III MIEJSCE) LUB REJONOWYCH, WOJEWÓDZKICH I PONADWOJEWÓDZKICH ( I,II,III MIEJSCE LUB WYRÓŻNIENIE)

2.OCENA BARDZO DOBRA

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

UCZEŃ ZNA I POPRAWNIE STOSUJE STRUKTURY ZAWARTE W DZIAŁACH GRAMMAR I VOCABULARY PODRĘCZNIKA „LINK IV” BUDUJE SPÓJNE ZDANIA, STOSUJE SZEROKI ZAKRES SŁOWNICTWA

SŁUCHANIE

POTRAFI ZROZUMIEĆ OGÓLNY SENS TEKSTÓW I ROZMÓW, POTRAFI ZROZUMIEĆ KLUCZOWE INFORMACJE W PROSTYCH TEKSTACH I ROZMOWACH,POTRAFI ZROZUMIEĆ POLECENIA NAUCZYCIELA.

MÓWIENIE

POTRAFI Z POWODZENIEM PRZEKAZAĆ WIADOMOŚĆ,POSŁUGUJE SIĘ POPRAWNYM JĘZYKIEM, POPEŁNIAJĄC NIEWIELE BŁĘDÓW,MOŻNA GO ZROZUMIEĆ BEZ TRUDNOŚCI

PISANIE

POTRAFI NAPISAĆ ZADANIE ZAWIERAJĄCE PEŁNE ZDANIA,PROSTE STRUKTURY I SŁOWNICTWO,PRAWIDŁOWO UŻYWA ZASAD ORTOGRAFICZNYCH.

3.OCENA DOBRA

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

POTRAFI POPRAWNIE OPEROWAĆ WIĘKSZOŚCIĄ POZNANYCH PROSTYCH STRUKTUR JEZYKOWYCH POTRAFI BUDOWAĆ ZDANIA W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW SPÓJNE, NA OGÓŁ UŻYWA SZEROKIEGO ZAKRESU SŁOWNICTWA ODPOWIEDNIEGO DO ZADANIA.

SŁUCHANIE

POTRAFI ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ OGÓLNY SENS PROSTYCH TEKSTÓW I ROZMÓW,POTRAFI ZROZUMIEĆ WIĘKSZOŚĆ KLUCZOWYCH INFORMACJI,POTRAFI ZROZUMIEĆ POLECENIA NAUCZYCIELA.

MÓWIENIE

PRZEWAŻNIE POTRAFI Z POWODZENIEM PRZEKAZAĆ WIADOMOŚĆ,POSŁUGUJE SIĘ W MIARĘ POPRAWNYM JĘZYKIEM,POPEŁNIAJĄC NIEKIEDY ZAUWAŻALNE BŁĘDY,MOŻNA GO ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ BEZ TRUDNOŚCI.

PISANIE

POTRAFI NA OGÓŁ NAPISAĆ ZADANIE ZAWIERAJĄCE PEŁNE ZDANIA,PROSTE STRUKTURY I SŁOWNICTWO,PRZEWAŻNIE UŻYWA PRAWIDŁOWEJ PISOWNI I INTERPUNKCJI.

4.OCENA DOSTATECZNA

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

POTRAFI POPRAWNIE OPEROWAĆ TYLKO NIEKTÓRYMI POZNANYMI STRUKTURAMI. POTRAFI BUDOWAĆ ZDANIA NIEKIEDY SPÓJNE, CZASAMI UŻYWA ZAKRESU SŁOWNICTWA ODPOWIEDNIEGO DO ZADANIA.

SŁUCHANIE

POTRAFI ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ OGÓLNY SENS PROSTYCH TEKSTÓW I ROZMÓW,POTRAFI ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ POLECENIA NAUCZYCIELA.

MÓWIENIE

CZASEM POTRAFI Z POWODZENIEM PRZEKAZAĆ WIADOMOŚĆ,POSŁUGUJE SIĘ CZĘŚCIOWO POPRAWNYM JĘZYKIEM, ALE POPEŁNIA SPORO ZAUWAŻALNYCH BŁĘDÓW, MOŻNA GO ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ.

PISANIE

PRÓBUJE NAPISAĆ ZADANIE ZAWIERAJĄCE PROSTE ZDANIA,STRUKTURY I SŁOWNICTWO,UŻYWA CZASEM NIEPRAWIDŁOWEJ PISOWNI I INTERPUNKCJI.

5.OCENA DOPUSZCZAJĄCA

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

POTRAFI POPRAWNIE OPEROWAĆ NIEDUŻĄ ILOŚCIĄ POZNANYCH STRUKTUR JĘZYKOWYCH. POTRAFI BUDOWAĆ ZDANIA ALE PRZEWAŻNIE NIESPÓJNE, CZASAMI NIEPOPRAWNIE UŻYWA CODZIENNEGO SŁOWNICTWA.

SŁUCHANIE

POTRAFI OD CZASU DO CZASU ZROZUMIEĆ OGÓLNY SENS PROSTYCH TEKSTÓW I ROZMÓW,POTRAFI ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ POLECENIA NAUCZYCIELA,ALE MOŻE POTRZEBOWAĆ POMOCY LUB PODPOWIEDZI.

MÓWIENIE

CZASEM POTRAFI PRZEKAZAĆ WIADOMOŚĆ,ALE Z TRUDNOŚCIAMI,POPEŁNIA WIELE ZAUWAŻALNYCH BŁĘDOW,MOŻNA GO ZAZWYCZAJ ZROZUMIEĆ,ALE Z PEWNĄ TRUDNOŚCIĄ.

PISANIE

MA TRUDNOŚCI Z NAPISANIEM ZADANIA ZAWIERAJĄCEGO PEŁNE ZDANIA,PROSTE STRUKTURY I SŁOWNICTWO,UŻYWA W WIĘKSZOŚCI NIEPRAWIDŁOWEJ PISOWNI I INTERPUNKCJI. 

UCZEŃ NIE SPEŁNIAJĄCY KRYTERIÓW OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ OTRZYMUJE OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ

HISTORIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kursywą zaznaczone są tematy dodatkowe ujęte w podstawie programowej – nie będą traktowane jako osobna lekcja.

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym)

PRZYRODA
MATEMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY CZWARTEJ

DOPUSZCZAJĄCY (2)

UCZEŃ:

 • rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba
 • porównuje liczby naturalne – proste przypadki
 • dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100
 • mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia
 • mnoży i dzieli liczby przez: 10, 100, 1000
 • rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz
 • odczytuje wskazane liczby na osi liczbowej
 • rozróżnia odcinki, proste, półproste
 • wskazuje i nazywa jednostki długości
 • kreśli odcinki o podanej długości
 • mierzy odcinki – proste przykłady
 • wskazuje ramiona i wierzchołek kąta
 • odczytuje liczby do 10 000 – proste przykłady
 • odczytuje cyfry we wskazanych rzędach liczby
 • pisze liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach – proste przypadki
 • dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym – proste przykłady
 • mnoży i dzieli przez liczby jednocyfrowe – proste przypadki
 • zapisuje liczby znakami rzymskimi do 39
 • rozróżnia podstawowe miary czasu
 • rozpoznaje prostokąty
 • wskazuje wierzchołki i boki prostokąta
 • oblicza obwód prostokąta, którego długości boków wyrażone są tą samą jednostką
 • kreśli okręgi o wskazanym promieniu
 • rysuje odcinki, prostokąty w skali 1 : 1, 1 : 2, 2 : 1
 • odróżnia zapis skali powiększającej od pomniejszającej
 • odpowiada na proste pytania dotyczące diagramów
 • podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby – proste przypadki
 • wymienia jednocyfrowe liczby pierwsze
 • wskazuje przykłady liczb podzielnych przez: 2 , 5, 10, 100
 • odczytuje, jaka część figury jest wyróżniona
 • wskazuje licznik i mianownik ułamka zwykłego
 • podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych
 • porównuje ułamki, korzystając z ich ilustracji – proste przypadki
 • dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach – proste przypadki; korzysta z ilustracji
 • podaje przykłady ułamków dziesiętnych
 • odczytuje i zapisuje ułamki w postaci dziesiętnej – proste przypadki
 • zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego – proste przypadki
 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym i w pamięci – proste przykłady

DOSTATECZNY (3)

UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ ORAZ:

 • dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 – proste przykłady
 • zmienia kolejność składników w dodawaniu i czynników w mnożeniu, by ułatwić obliczenia
 • mnoży liczby w przypadkach typu 40 • 30
 • dzieli liczby w przypadkach typu 1200 : 60
 • rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego
 • zaznacza liczby na osi liczbowej przy danej jednostce
 • zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi
 • zapisuje potęgi w postaci iloczynu – proste przypadki
 • oblicza wartości potęg o podstawie i wykładniku naturalnym – proste przykłady
 • oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (dwa, trzy działania)
 • stosuje kalkulator w niektórych obliczeniach
 • szacuje wyniki prostych obliczeń
 • rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte w zakresie czterech działań
 • wyróżnia punkty należące i nienależące do prostej
 • nazywa proste, półproste i odcinki
 • rozpoznaje proste prostopadłe i równoległe
 • kreśli odcinki, proste równoległe i prostopadłe na kratkowanym papierze
 • mierzy i porównuje odcinki
 • rozróżnia kąty ostre, proste i rozwarte
 • rysuje kąty ostre, proste i rozwarte
 • odczytuje i nazywa kąty
 • mierzy kąty za pomocą kątomierza i rysuje kąty o danej mierze
 • czyta liczby do 100 000 zapisane w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i pisze je słowami
 • odczytuje duże liczby zaznaczone na osi liczbowej
 • zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne
 • wykonuje dzielenie z resztą i sprawdza je za pomocą mnożenia – proste przykłady
 • stosuje algorytmy działań pisemnych
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych i pamięciowych
 • rozwiązuje proste zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego z zastosowaniem działań pisemnych
 • zapisuje wieki, numery rozdziałów za pomocą znaków rzymskich
 • posługuje się podstawowymi miarami czasu
 • rysuje prostokąty i kwadraty o podanych wymiarach
 • kreśli przekątne prostokąta
 • opisuje własności kwadratu i prostokąta
 • porównuje boki prostokąta za pomocą cyrkla
 • wskazuje środek, promień, średnicę i cięciwę w kole oraz w okręgu
 • wypełnia prostokąty kwadratami jednostkowymi
 • podaje zależności między jednostkami pola – proste przypadki
 • oblicza pole prostokąta, gdy dane są długości boków wyrażone jednakowymi jednostkami
 • rysuje odcinki, kwadraty i prostokąty w skali
 • rysuje w skali okręgi o danej długości promienia lub średnicy
 • odczytuje z mapy lub planu rzeczywiste odległości między miastami lub obiektami – proste przypadki
 • podaje przykłady skali powiększającej lub pomniejszającej
 • odczytuje dane z prostych diagramów obrazkowych lub słupkowych
 • przedstawia dane na diagramach obrazkowych – proste przypadki
 • wybiera z dowolnego zbioru dzielniki lub wielokrotności danej liczby – proste przypadki
 • podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby
 • podaje jednocyfrowe i dwucyfrowe przykłady liczb pierwszych
 • rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone
 • podaje przykłady liczb podzielnych przez: 2, 4, 5, 10, 100, 3, 9
 • wybiera z dowolnego zbioru liczby podzielne przez 3 i 9 – proste przypadki
 • zapisuje ułamek jako część całości
 • wyznacza ułamek prostokąta, koła, odcinka – proste przypadki
 • przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie
 • wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych
 • podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych
 • porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach
 • zapisuje skalę pomniejszającą w postaci ułamka i odwrotnie
 • zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie
 • zapisuje skalę powiększającą w postaci ułamka niewłaściwego i odwrotnie
 • skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki
 • odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej
 • dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach
 • mnoży ułamki przez liczbę naturalną
 • rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków
 • rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych
 • zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej – proste przykłady
 • wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb
 • skraca i rozszerza ułamki dziesiętne
 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym
 • mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez: 10, 100, 1000
 • porównuje ułamki dziesiętne
 • zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych i odwrotnie
 • rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki dziesiętne i trzeba obliczyć składnik, odjemną lub odjemnik

DOBRY (4)

UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENY DOSTATECZNEJ ORAZ:

 • wyjaśnia na przykładach różne sposoby wykonywania działań
 • wyjaśnia na przykładach własności liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu oraz liczby 1 w mnożeniu i dzieleniu
 • rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem rachunku pamięciowego, stosując działania odwrotne, dopełnianie i zgadywanie
 • oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występuje nawias okrągły
 • wyznacza jednostkę na osi liczbowej, gdy dane są dwie liczby umieszczone w pewnej odległości
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pamięciowych
 • rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego
 • rysuje odcinki (proste) równoległe i prostopadłe za pomocą linijki i ekierki
 • mierzy odcinki rożnymi jednostkami długości i zapisuje te długości
 • zamienia jednostki długości
 • wykonuje obliczenia na jednostkach długości
 • podaje zależności między jednostkami długości, przelicza jednostki – proste przypadki
 • rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów
 • wyjaśnia znaczenia terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy
 • wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia
 • podejmuje próby szacowania wyników
 • mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe
 • wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych
 • rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych
 • zapisuje liczby znakami rzymskimi, czyta liczby zapisane znakami rzymskimi
 • wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim
 • zamienia jednostki miar czasu
 • uzasadnia, że kwadrat jest prostokątem
 • wyjaśnia pojęcie pola jako liczby jednostkowych kwadratów wypełniających daną figurę
 • oblicza obwód i pole prostokąta, gdy długości boków są wyrażone różnymi jednostkami
 • oblicza bok kwadratu o danym obwodzie
 • zamienia jednostki pola z większych na mniejsze
 • wskazuje punkty należące bądź nienależące do okręgu i koła
 • podaje zależności między długością promienia i długością średnicy
 • rysuje okrąg o danej średnicy
 • przedstawia dane na diagramach obrazkowych lub słupkowych
 • interpretuje dane z diagramów obrazkowych lub słupkowych
 • oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki
 • wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki
 • rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb
 • wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych
 • uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez: 2, 5, 10, 100, 25, 4, 3, 9
 • przedstawia na rysunku ułamek jako część całości
 • zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednostkę
 • porównuje ułamki, korzystając z odpowiednich reguł lub przedstawiając ułamek na osi liczbowej
 • wyjaśnia zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie
 • wyjaśnia, co to znaczy skrócić lub rozszerzyć ułamek zwykły
 • objaśnia sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach
 • objaśnia sposób mnożenia ułamka przez liczbę naturalną
 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych
 • oblicza wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe, zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej
 • podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych
 • podaje zasady mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez: 10, 100, 1000
 • rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte, w których występują ułamki dziesiętne
 • zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie
 • skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rzędów

BARDZO DOBRY (5)                      

 UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENY DOBREJ ORAZ:

 • wyznacza jednostkę na osi liczbowej, gdy na osi zaznaczone są dwie niekolejne liczby naturalne
 • wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki
 • wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi
 • stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych
 • rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego
 • rysuje kąty ostre, proste, rozwarte, półpełne, pełne oraz zerowe i je porównuje
 • rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek długości i miar kątów
 • zapisuje daty, wieki za pomocą znaków rzymskich w sytuacjach praktycznych
 • mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe
 • ocenia, jaka może być reszta z dzielenia przez liczbę naturalną jednocyfrową
 • oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem obliczeń pisemnych
 • układa i rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych
 • uzupełnia brakujące cyfry w działaniach wykonanych sposobem pisemnym
 • stosuje zamiany miar czasu w zadaniach otwartych i zamkniętych
 • rysuje kwadrat lub prostokąt o danej przekątnej
 • oblicza pole kwadratu, gdy dany jest obwód
 • oblicza pole lub obwód prostokąta, mając dane zależności między długościami boków
 • zamienia jednostki powierzchni z mniejszych na większe i odwrotnie
 • oblicza długość boku prostokąta, mając dane pole i długość drugiego boku
 • oblicza odległość między miastami w rzeczywistości, znając skalę i odległość na mapie
 • zbiera dane i przedstawia je na diagramach obrazkowych lub słupkowych
 • interpretuje diagramy, samodzielnie układa pytania do diagramów
 • uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba była podzielna przez: 2, 5, 4 , 10, 100, 25, 3, 9
 • ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe, czy fałszywe
 • uzasadnia porównywanie ułamków za pomocą ilustracji lub na osi liczbowej
 • stosuje poznane działania na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań
 • oblicza w zadaniach ułamek danej liczby naturalnej, korzystając z rysunku
 • porządkuje rosnąco lub malejąco ułamki dziesiętne
 • oblicza wartości wyrażeń, zawierających kilka działań, nawias okrągły oraz ułamki dziesiętne

CELUJĄCY (6)

UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENY BARDZO DOBREJ ORAZ:

 • oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi
 • układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego
 • ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne
 • rozwiązuje zadania problemowe
 • rysuje okrąg o danej cięciwie
 • symbolicznie oznacza okręgi i koła
 • porównuje własności prostokąta i kwadratu
 • wyznacza skalę dla danej pary: figury i jej obrazu w skali
 • rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje wiedzę o skali i planie
 • interpretuje diagramy o podwyższonym stopniu trudności, układa do nich pytania
 • wyróżnia liczby o złożonych warunkach podzielności, np. przez 6, 15
 • przy zdaniach fałszywych podaje kontrprzykład
 • wyznacza odpowiednią jednostkę na osi liczbowej i zaznacza na niej ułamki dziesiętne o mianownikach 100 i 1000
 • ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń , który rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych ( I, II, III miejsce ) lub rejonowych , wojewódzkich i ponadwojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie)
INFORMATYKA

Wymagania edukacyjne informatyka klasa IV
Sprawdzanie i ocenianie uczniów to proces ciągły i systematyczny, który dostarcza
nauczycielowi, uczniowi i rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach, sposobie pracy ucznia,
jego zaangażowaniu, pomysłowości i samodzielności.
Ocena podczas procesu nauczania Informatyki dotyczy określonych zagadnień:
• ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji,
• odpowiedzi na pytania,
• zadań domowych – przygotowanie do zajęć informatycznych,
• aktywności podczas lekcji,
• ćwiczeń sprawdzających – praca klasowa
• udziału w projekcie grupowym,
• przygotowania referatów i prezentacji multimedialnych,
• wykonania dodatkowych, trudniejszych zadań.
Ocena ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji
W ocenie wykonywanego ćwiczenia uwzględnia się:
• zastosowanie właściwej metody rozwiązania
• wykonanie ćwiczenia zgodnie z treścią
• umiejętność samodzielnego odkrywania możliwości programu (korzystanie z Pomocy)
• znajomość pojęć i metod związanych z danym zagadnieniem
 – na ocenę ćwiczenia składają się również dodatkowe pytania o zastosowane metody, nie ocenia wyłącznie efektu pracy widocznego na ekranie monitora.

Poza ćwiczeniami ocenie podlegają też wypowiedzi uczniów: zarówno te, które wynikają z powtórek, jak i te z bieżącej lekcji. 
Ocena odpowiedzi na pytania
W trakcie wykonywania przez uczniów ćwiczeń można zadawać pytania o zastosowaną metodę lub sposób otrzymania danego rozwiązania.

Ocenie podlega:
• sposób formułowania odpowiedzi –
znajomość słownictwa informatycznego
• rozumienie znaczenia pojawiających się pojęć
Ocena udziału w projekcie grupowym
Ocenie podlega:
• wykonanie przydzielonego uczniowi
cząstkowego zadania, składającego się na cały projekt
• zaangażowanie w pracę
Ocena zadań domowych (przygotowanie do zajęć informatycznych)
Uczeń powinien:

• zadania zapisać w pliku i skopiować nanośnik pamięci masowej

• lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy nauczyciela, jeśli nauczyciel wcześniej uzgodni z uczniami taką formę
 niewykorzystane nieprzygotowania (np.)i brak zadania (bz.) nie przechodzą na następne półrocze
Ocena aktywności podczas lekcji
Za poprawne odpowiedzi uczeń otrzymuje
plusy, przyjmując zasadę przeliczania (na
koniec półrocza), np.:
• 3 plusy – ocena celująca, zadania dla
zainteresowanych
• 3 plusy – ocena bardzo dobra,
• 2 plusy – ocena dobra, itd.


Ocena celująca (6) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji oraz dostarczone przez
nauczyciela trudniejsze zadania dodatkowe; jest aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza te, które są wymienione w planie wynikowym;
uczestniczy w konkursach informatycznych;
 w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (np. przygotowuje potrzebne na lekcję materiały pomocnicze,
pomaga kolegom w pracy); pomaga nauczycielom innych przedmiotów w wykorzystaniu komputera na ich
lekcjach, wykonuje pracę z wykorzystaniem pomocy szkolnych np.
Laboratoria Przyszłości itp.
Ocena bardzo dobra (5) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji; jest aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym; w razie potrzeby pomaga nauczycie- lowi (np. pomaga kolegom w pracy).
Ocena dobra (4) – uczeń wykonuje samodzielnie i niemal bezbłędnie łatwiejsze oraz niektóre trudniejsze zadania z lekcji; pracuje systematycznie i wykazuje postępy; posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym.
Ocena dostateczna (3) – uczeń wykonuje łatwe zadania z lekcji, czasem z niewielką pomocą, przeważnie je kończy; stara się pracować systematycznie i wykazuje postępy; posiada większą część wiadomości i umiejętności wymienionych
w planie wynikowym.
Ocena dopuszczająca (2) – uczeń czasami wykonuje łatwe zadania z lekcji, niektórych zadań nie kończy; posiada tylko część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie wynikowym, jednak brak systematyczności nie przekreśla możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy informatycznej oraz odpowiednich umiejętności w toku dalszej nauki.
W niektórych przypadkach, gdy podczas jednych zajęć uczeń wykaże się szczególną aktywnością i dodatkowymi
umiejętnościami, można postawić mu od razu ocenę.
Ocena ćwiczeń sprawdzających(forma teoretyczna i praktyczna)
W ocenie uwzględnia się:
• wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z ich treścią
• praktyczną stronę posługiwania się komputerem i programami.
Oceny za ćwiczenia sprawdzające i pracę klasową:
Nie stosuje się tzw. zaliczania przedmiotu pod koniec półrocza czy roku szkolnego.
Ocenianie prezentacji multimedialnych, referatów i projektów własnych
W ocenie uwzględnia się:
• zawartość merytoryczną
• umieszczenie informacji dodatkowych, zaczerpniętych z różnorodnych źródeł;
• sposób prezentacji (czytanie, wygłaszanie); w przypadku prezentacji – również zastosowane elementy graficzne, wykorzystanie animacji, czytelność tekstu na ekranie (wielkość czcionek, kolorystyka), tempo wyświetlania slajdów itp.
• zastosowane środki techniczne
• estetykę pracy
• zastosowane procedury, skrypty, itp.
• formatuje, wykorzystuje szablony, umieszcza obrazy, symbole, itp.
Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy
z komputerem oraz przepisów prawa podczas korzystania z INTERNETU!

MUZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA

W KLASIE IV

Uczeń jest oceniany za: śpiewanie piosenek solo i w grupie, grę na instrumentach szkolnych, słuchanie muzyki na lekcji, pewne formy ruchowe, zaangażowanie w ćwiczeniach twórczych, wiadomości z zakresu programu oraz za zeszyt przedmiotowy.

Uczeń jest przygotowany do lekcji gdy posiada: podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz odrobioną pracę domową.

I półrocze

Ocena dopuszczająca

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym dwa utwory obowiązkowe: „Mazurek Dąbrowskiego” i „Przybyli ułani”; zna wartości nut i pauz, posiada podstawową wiedzę o instrumentach perkusyjnych, jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela, potrafi zagrać na dzwonkach chromatycznych gamę, odrabia proste prace domowe, nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania utworów muzycznych.

Ocena dostateczna

Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym trzy utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Mazurek Dąbrowskiego” i „Przybyli ułani”; zna podstawy zapisu nutowego, posiada podstawową wiedzę o instrumentach perkusyjnych, potrafi wyjaśnić znaczenie kilku terminów muzycznych poznanych w I półroczu, jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela, potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, odrabia prace domowe, potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych.

Ocena dobra

Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Mazurek Dąbrowskiego” i „Przybyli ułani”; potrafi posługiwać się zapisem nutowym, posiada podstawową wiedzę o instrumentach perkusyjnych, formach muzycznych, rodzajach głosów; potrafi wyjaśnić znaczenie większości terminów muzycznych poznanych w I półroczu, korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych.

Ocena bardzo dobra

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Mazurek Dąbrowskiego” i „Przybyli ułani”; potrafi sprawnie posługiwać się zapisem nutowym, posiada wiedzę o instrumentach perkusyjnych, formach muzycznych, rodzajach głosów; potrafi wyjaśnić znaczenie wszystkich terminów muzycznych poznanych w I półroczu, bierze czynny udział w ćwiczeniach twórczych, korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi zagrać większość melodii oraz akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest wzorowym słuchaczem utworów muzycznych.

Ocena celująca

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z warunków:

1) rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności:

 • poszerza swoje umiejętności muzyczne poza szkołą (szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu) i chętnie prezentuje je przed klasą, nauczycielem oraz na forum szkoły
 • bierze udział w próbach i występach szkolnego zespołu muzycznego

2) jest laureatem konkursów międzyszkolnych (I, II, III miejsce) lub rejonowych, wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

II półrocze

Ocena dopuszczająca

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym dwa utwory obowiązkowe: „Krakowiacy zawadiacy” i „Witaj, majowa jutrzenko”; posiada podstawową wiedzę na temat polskich tańców narodowych oraz życia i twórczości Fryderyka Chopina, potrafi wymienić nazwy kilku instrumentów strunowych, jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela, potrafi powtórzyć prosty motyw muzyczny na dzwonkach chromatycznych, odrabia proste prace domowe, nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania utworów muzycznych.

Ocena dostateczna

Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym trzy utwory obowiązkowe: „Krakowiacy zawadiacy”, „Witaj, majowa jutrzenko” i „Hulanka”; posiada wiedzę na temat polskich tańców narodowych i zna kilka podstawowych faktów z życia Fryderyka Chopina, potrafi wyjaśnić znaczenie kilku terminów muzycznych poznanych w II półroczu, wymienia instrumenty strunowe, potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, odrabia prace domowe, potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych.

Ocena dobra

Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym trzy obowiązkowe: „Krakowiacy zawadiacy”, „Witaj, majowa jutrzenko” i „Hulanka”; posiada wiedzę na temat polskich tańców narodowych, instrumentów strunowych oraz życia i twórczości Fryderyka Chopina, potrafi wyjaśnić znaczenie większości terminów muzycznych poznanych w II półroczu, potrafi zagrać kilka melodii na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych.

Ocena bardzo dobra

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym trzy obowiązkowe: „Krakowiacy zawadiacy”, „Witaj, majowa jutrzenko” i „Hulanka”; posiada wiedzę na temat polskich tańców narodowych, instrumentów strunowych, muzyki ludowej oraz życia i twórczości Fryderyka Chopina, potrafi wyjaśnić znaczenie wszystkich terminów muzycznych poznanych w II półroczu, bierze czynny udział w ćwiczeniach twórczych, potrafi zagrać większość melodii oraz akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest wzorowym słuchaczem utworów muzycznych.

Ocena celująca

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z warunków:

1) rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności:

 • poszerza swoje umiejętności muzyczne poza szkołą (szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu) i chętnie prezentuje je przed klasą, nauczycielem oraz na forum szkoły
 • bierze udział w próbach i występach szkolnego zespołu muzycznego

2) jest laureatem konkursów międzyszkolnych (I, II, III miejsce) lub rejonowych, wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

PLASTYKA

KRYTERIA OCENIANIA, TJ. SPOSOBY SPRAWDZANIA/OCENIANIA WIEDZY

I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Z PLASTYKI W KLASIE 4

Metody sprawdzania osiągnięć:

W nauczaniu plastyki oceniać można następujące formy pracy:

*test,

*sprawdzian, (musi być zapowiedziany z min. tygodniowym wyprzedzeniem i może obejmować większy materiał niż z 3 ostatnich tematów)

*kartkówka (może być niezapowiedziane, ale nie mogą obejmować materiału z więcej niż 3 ostatnich tematów)

*przygotowanie do zajęć (jako podstawowy element zaangażowania ucznia, które jest podstawowym kryterium oceny), a więc przede wszystkim:- zeszyt min. 32 kartkowy w kratkę (może być A4 min.60 kartkowy lub A5 90 kartkowy – wówczas może on służyć uczniowi przez całą edukację techniczną w szkole podstawowej);- podręcznik; – zapowiedziane z min. tygodniowym wyprzedzeniem materiały niezbędne do wykonania pracy wytwórczej;

Uczeń ma prawo bez konsekwencji być 2 razy w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje każdorazowo oceną niedostateczną.

*praca na lekcji, np. zadanie praktyczne, prace wytwórcze, karta pracy itp. (Ocena pracy wytwórczej uwzględnia: zgodność pracy z tematem; wykorzystanie przy wykonywaniu pracy wymaganych materiałów i wskazanej techniki wykonania; estetyka pracy; wykorzystanie całej powierzchni – odpowiednia kompozycja pracy; stopień samodzielności ucznia przy wykonywaniu pracy; inwencja twórcza ucznia ; „zmieszczenie się” w czasie wyznaczonym na wykonanie pracy.

Uczeń wszystkie prace wykonuje w szkole – nie zabiera ich do domu – zostawia podpisaną pracę u nauczyciela przedmiotu.).

*zadanie domowe,

*aktywność na lekcji, (odnotowywana „+”; za 5 „+” – ocena bdb, za 4 ”+” – dobra itd. Jeśli uczeń będzie wykazywał się szczególną aktywnością nauczyciel bierze to na jego korzyść przy ocenie końcowej;

*odpowiedź ustną (może obejmować trzy ostatnie tematy);

*inne – np. konkurs, projekt, prezentacje, zadania dodatkowe, zajęcia pozalekcyjne itp.

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu.

Do zasadniczych kryteriów oceniania prac plastycznych należą: zgodność pracy z tematem lekcji / pracy, poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi, stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, oryginalność realizacji danego tematu, całościowe wykorzystanie powierzchni przeznaczonej do wykonania pracy (odpowiednia kompozycja), wykorzystanie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (tzw. „zmieszczenie się” w wyznaczonym czasie) oraz estetyka pracy.

Ocena przede wszystkim odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.

  

Uczeń wszystkie prace wykonuje w szkole – nie zabiera ich do domu – zostawia podpisaną pracę u nauczyciela przedmiotu. W sytuacjach losowych indywidualnie ustala z nauczycielem warunki uzupełnienia pracy.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SYSTEMU OCENIANIA:

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje prace plastyczne zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Przy jej wykonywaniu nieustannie wymaga wskazówek zawartych w podręczniku, otrzymywanych od nauczyciela lub kolegów i koleżanek. Pracuje niesystematycznie, bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, wielokrotnie trzeba zwracać mu uwagę dotycząca zasad bezpieczeństwa wykonywania pracy i porządku w miejscu pracy.

Wiedza:

* wskazuje elementy abecadła plastycznego; *przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia z uwzględnieniem co najmniej jednego elementu języka plastyki; *wymienia rodzaje i kierunki linii;

*wyjaśnia, czym jest kontur;

*wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku lub pod kierunkiem nauczyciela;

*tworzy różne rodzaje plam;

*wymienia cechy wytworów sztuki starożytnego Egiptu;

*wyjaśnia, czym są barwy czyste;

*podaje sposoby otrzymywania poszczególnych barw pochodnych;

*wymienia pary barw dopełniających;

*wymienia barwy ciepłe i zimne;

*rozróżnia podstawowe właściwości barw ciepłych i *wymienia rodzaje technik rysunkowych;

*nazywa podstawowe narzędzia rysunkowe;

zimnych;

*wyjaśnia, czym jest pigment;

*wymienia nazwy podstawowych rodzajów farb i technik malarskich;

*wymienia typowe narzędzia i podłoża wykorzystywane w technice akwarelowej;

*wymienia typowe narzędzia i podłoża stosowane w technikach temperowej i plakatowej oraz w gwaszu; *omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w technikach temperowej i plakatowej oraz w gwaszu;

*podaje rodzaje pasteli;

*wymienia cechy wytworów sztuki antycznej;

*wyjaśnia, czym są techniki mieszane;

*wyjaśnia, czym jest kolaż;

*wymienia niektóre materiały stosowane w kolażu;

OCENA DOSTATECZNA:

Ocena dostateczna przeznaczona jest dla ucznia, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a ponadto pracuje systematycznie, ale podczas wykonywania pracy plastycznej w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dobry, co widać podczas wykonywania prac plastycznych – nie zawsze rozumie plastyczny cel swoich działań. Często zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć, musi więc korzystać z materiałów osób trzecich, a także wymaga wielokrotnego zwracania uwagi na potrzebę dbania o estetykę pracy oraz zachowania porządku na miejscu jej wykonywania.

Wiedza:

* opisuje elementy abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu;

*przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia z uwzględnieniem co najmniej jednego elementu języka plastyki; *określa, jakie przedmioty można nazwać dziełami sztuki,

*wyjaśnia, gdzie można oglądać dzieła sztuki;

*podaje przykłady zastosowania odmiennych rodzajów linii w rysunku; *tłumaczy, na czym polega kontrast w rysunku;

*sytuuje omawianą epokę w czasie;

*podaje przykłady dzieł sztuki prehistorycznej;

*określa charakter wybranych plam (np. pod względem ich krawędzi i powierzchni);

*podaje przykłady dzieł sztuki starożytnego Egiptu;

*wskazuje barwy czyste w najbliższym otoczeniu;

*rozpoznaje barwy podstawowe i pochodne;

*z pomocą nauczyciela omawia wskazaną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych barw;

*klasyfikuje daną barwę do odpowiedniego rodzaju barw – czystych lub złamanych;

*podaje sposoby otrzymywania wybranych barw złamanych;

*uzyskuje kilka barw złamanych oraz powstałych ze zmieszania par barw dopełniających;

*z pomocą  nauczyciela wymienia barwy *z pomocą nauczyciela omawia wybrane dzieło pod względem zastosowanej techniki rysunkowej;

złamane i dopełniające występujące w określonej reprodukcji dzieła,

*określa daną barwę jako ciepłą lub zimną;

*wykonuje pracę z zastosowaniem barw zbliżonych pod względem temperatury;

*wykonuje graficzną formę użytkową, korzystając z podanych propozycji;

*stosuje w działaniach plastycznych różne narzędzia i podłoża rysunkowe;

*określa funkcję typowych narzędzi używanych w technice akwarelowej,

 *z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła wykonanego w technice akwarelowej,

* z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła wykonanego w technice temperowej lub plakatowej,

*wykorzystuje określone techniki i materiały rzeźbiarskie.

*wymienia typowe narzędzia i podłoża stosowane w technice pastelowej,

*wykonuje pracę w technice pasteli olejnych;

*określa, w jaki sposób zabezpiecza się prace wykonane techniką pastelową;

*z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanej techniki pastelowej,

*wymienia typowe narzędzia i podłoża stosowane w technikach akrylowej i olejnej;

*omawia z pomocą nauczyciela wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanej techniki akrylowej lub olejnej;

*podaje przykłady dzieł sztuki starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu;

*tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką starożytnej Grecji lub starożytnego Rzymu;

*wymienia rodzaje technik mieszanych;

*określa, na czym polegają wybrane techniki mieszane;

*wykonuje pracę w technice mieszanej (farby wodne i pastele);

*stosuje technikę wydrapywanki;

*tłumaczy, w jaki sposób tworzy się kolaż;

*próbuje wskazać materiały zastosowane w wybranej pracy w technice kolażu;

*wykonuje pracę w technice kolażu z dowolnych materiałów;

OCENA DOBRA:

Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac plastycznych właściwie dobiera narzędzia i środki wyrazu. Prawidłowo stosuje narzędzia plastyczne, właściwie komponuje swoją prace na podłożu i utrzymuje porządek na swoim stanowisku. Z niewielkimi błędami wykonuje swoje race plastyczne i stara się dbać o estetykę pracy.

Wiedza:

* określa rolę plastyki w najbliższym otoczeniu.

*wymienia dziedziny sztuki;

*odszukuje w swoim otoczeniu ciekawe przykłady malowideł, dzieł architektonicznych i obiektów sztuki użytkowej;

*podejmuje próby różnicowania linii i punktów w działaniach plastycznych;

*z pomocą nauczyciela omawia wskazaną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych linii i punktów;

*wymienia cechy wytworów sztuki prehistorycznej;

*tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką prehistoryczną;

*z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych plam;

*tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką starożytnego Egiptu;

*samodzielnie omawia wskazaną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych barw;

*stosuje niektóre barwy złamane i dopełniające w działaniach plastycznych;

* samodzielnie wymienia barwy złamane i dopełniające występujące w określonej reprodukcji dzieła;

*wskazuje niektóre barwy ciepłe i zimne na wybranej reprodukcji obrazu;

* samodzielnie omawia wybraną reprodukcję dzieła wykonanego w technice akwarelowej;

* samodzielnie omawia wybraną reprodukcję dzieła wykonanego w technice temperowej lub plakatowej;

*wymienia sposoby nanoszenia pasteli na podłoże;

*samodzielnie omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanej techniki pastelowej,

*omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w technikach akrylowej i olejnej;

*omawia samodzielnie wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanej techniki akrylowej lub olejnej;

*wyjaśnia, czym jest sgraffito,

OCENA BARDZO DOBRA:

Ocena bardzo dobra przysługuje uczniowi, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym oraz estetycznym. Prace plastyczne wykonuje samodzielnie, pomysłowo i z prawidłowym zastosowaniem środków plastycznych i narzędzi artystycznych.

Wiedza:

*wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne;

*omawia rolę środków plastycznych zastosowanych w odtworzeniu fragmentu otoczenia na płaszczyźnie,

* prawidłowo posługuje się poszczególnymi środkami wyrazu podczas przedstawiania w pracy fragmentu najbliższego otoczenia;

* wyjaśnia, czym są sztuka i dzieło sztuki,

* omawia specyfikę podstawowych dziedzin sztuki;

* tworzy przestrzenną pracę plastyczną, wykorzystując różne przedmioty i tworzywa;

* stosuje różnorodne rodzaje linii i punktów w działaniach plastycznych;

*posługuje się kontrastem w działaniach plastycznych;

*omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych linii i punktów;

*rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki prehistorycznej;

*tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką prehistoryczną;

*stosuje różne rodzaje plam w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru pracy;

*porównuje dwa dzieła wskazane przez nauczyciela pod kątem zastosowanych plam;

*rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki starożytnego Egiptu;

*określa ramy czasowe omawianych epok;

*tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką starożytnego Egiptu, twórczo interpretując temat.

OCENA CELUJĄCA:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i bardzo twórczo. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, wykazuje się dużym zaangażowaniem podczas wykonywania pracy plastycznej. Sięga odważnie po środki wyrazu artystycznego świadomie i w sposób przemyślany stosując różnorodne narzędzie plastyczne. Chętnie i z własnej inicjatywy bierze udział w zadaniach dodatkowych oraz konkursach, a w swoich pracach wykazuje się dodatkową kreatywnością, podnoszącą walory artystyczne i estetyczne pracy. 

Wiedza:

*wymienia przykłady estetycznego otoczenia i uzasadnia swój wybór;

*twórczo posługuje się poszczególnymi środkami wyrazu podczas przedstawiania w pracy fragmentu najbliższego otoczenia;

* w sposób twórczy i innowacyjny tworzy przestrzenną pracę plastyczną, wykorzystując różne przedmioty i tworzywa;

* stosuje różnorodne rodzaje linii i punktów w działaniach plastycznych z uwzględnieniem cech materiałów, przedmiotów i zjawisk;

*wykonuje pracę z wyobraźni, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie i punkty;

*określa rolę środków plastycznych użytych przez siebie w pracy plastycznej;

*wymienia przykłady wytworów sztuki prehistorycznej z dziedziny malarstwa, rzeźby, architektury i sztuki użytkowej;

*tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką prehistoryczną, twórczo interpretując temat.

*wymienia przykłady wytworów sztuki starożytnego Egiptu z dziedziny malarstwa, rzeźby i architektury;

*tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką starożytnego Egiptu, twórczo interpretując temat.

Uczeń ma możliwość poprawy oceny do 2 tygodni od jej wystawienia (przy uwzględnieniu indywidualnych trudności jak np. czas nieobecności ucznia/nauczyciela z powodów od nich niezależnych i wspólnym ustaleniu najbliższego możliwego terminu poprawy oceny). W celu poprawy oceny uczeń wykonuje pracę, poprawia sprawdzian lub kartkówkę na „godzinie dostępności nauczyciela” (tzw. konsultacjach). Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej informacji reguluje Statut Szkoły.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 • 60 pkt. 49 STATUTU SZKOŁY
 1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną oceną roczną składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły z określeniem o jaką ocenę uczeń chce się ubiegać wraz z uzasadnieniem. Wniosek musi wpłynąć nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

1)Nauczyciel przedmiotu przygotowuje dodatkowy sprawdzian wiadomości nie później niż tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.

a)Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. W przypadku muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

b)Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.   c)Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na minimum 90 %.    d )Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny wcześniej proponowanej.   e)Sprawdzian zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela przedmiotu i przechowywany do końca roku szkolnego.

TECHNIKA

Szczegółowe wymagania oraz sposoby sprawdzania/oceniania wiedzy i umiejętności z techniki dla klasy 4

KRYTERIA OCENIANIA, TJ. SPOSOBY SPRAWDZANIA/OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

Oceniając osiągnięcia zwraca się uwagę na:

 • rozumienie zjawisk technicznych,
 • umiejętność wnioskowania,
 • czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,
 • czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,
 • umiejętność organizacji miejsca pracy,
 • właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,
 • przestrzeganie zasad BHP,
 • dokładność i staranność wykonywania zadań.

Oceniając osiągnięcia uczniów, poza wiedzą i umiejętnościami bierze się pod uwagę:

 • aktywność podczas lekcji,
 • zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • obowiązkowość i systematyczność,
 • udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

W wypadku techniki uwzględnia się stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena przede wszystkim odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.

Metody sprawdzania osiągnięć

W nauczaniu techniki oceniać można następujące formy pracy:

 • test,
 • sprawdzian, (musi być zapowiedziany z min. tygodniowym wyprzedzeniem i może obejmować większy materiał niż z 3 ostatnich tematów)
 • kartkówka (może być niezapowiedziane, ale nie mogą obejmować materiału z więcej niż 3 ostatnich tematów)
 • przygotowanie do zajęć (jako podstawowy element zaangażowania ucznia, które jest podstawowym kryterium oceny), a więc przede wszystkim:

– zeszyt min. 32 kartkowy w kratkę (może być A4 min.60 kartkowy lub A5 90 kartkowy – wówczas może on służyć uczniowi przez całą edukację techniczną w szkole podstawowej)

– podręcznik

– zapowiedziane z min. tygodniowym wyprzedzeniem materiały niezbędne do wykonania pracy wytwórczej;

Uczeń ma prawo bez konsekwencji być 2 razy w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć.

 • praca na lekcji, np. zadanie praktyczne, prace wytwórcze, karta pracy itp. (Ocena pracy wytwórczej uwzględnia: zgodność pracy z tematem; wykorzystanie przy wykonywaniu pracy wymaganych materiałów i wskazanej techniki wykonania; estetyka pracy; wykorzystanie całej powierzchni – odpowiednia kompozycja pracy; stopień samodzielności ucznia przy wykonywaniu pracy; inwencja twórcza ucznia ; „zmieszczenie się” w czasie wyznaczonym na wykonanie pracy.

Uczeń wszystkie prace wykonuje w szkole – nie zabiera ich do domu – zostawia podpisaną pracę u nauczyciela przedmiotu.).

 • zadanie domowe,
 • aktywność na lekcji, (odnotowywana „+”; za 5 „+” – ocena bdb, za 4 ”+” – dobra itd. Jeśli uczeń będzie wykazywał się szczególną aktywnością nauczyciel bierze to na jego korzyść przy ocenie końcowej
 • odpowiedź ustną (może obejmować trzy ostatnie tematy)
 • inne – w tym pracę pozalekcyjną (np. konkurs, projekt, prezentacje, zadania dodatkowe, itp.).

Ocenie podlega przede wszystkim zaangażowanie ucznia podczas zajęć i w wykonywanie prac wytwórczych, a nie jego talenty i zdolności – każdy je posiada, tylko w różnym stopniu.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SYSTEMU OCENIANIA:

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Przy wykonywaniu zadań praktycznych jak i teoretycznych osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, wielokrotnie trzeba zwracać mu uwagę dotycząca zasad bezpieczeństwa wykonywania pracy i porządku w miejscu działania.

Wykonywanie pracy technicznej:

 • prawidłowo organizuje miejsce pracy
 • planuje pracę i czynności technologiczne
 • organizuje miejsce pracy

Wiedza:

 • wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej
 • wymienia rodzaje znaków drogowych
 • opisuje prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną
 • przedstawia zasadę działania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych
 • wskazuje wybrane znaki drogowe dotyczące pieszych
 • wymienia najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych
 • wymienia numery telefonów alarmowych
 • wskazuje, że należy przygotować rower do jazdy
 • wymienia kolejne czynności rowerzysty włączającego się do ruchu
 • podaje zasady zapewniające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze
 • wyjaśnia termin: segregacja opadów

OCENA DOSTATECZNA:

Ocena dostateczna przeznaczona jest dla ucznia, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a ponadto pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dobry, co widać podczas wykonywania zadań zarówno praktycznych jak i teoretycznych. Zasadniczo przestrzega zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy, ale zbyt często zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć, musi więc korzystać z materiałów osób trzecich, a także wymaga wielokrotnego zwracania uwagi na potrzebę dbania o estetykę pracy oraz zachowania porządku na miejscu jej wykonywania.

Wykonywanie pracy technicznej:

 • wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania
 • dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania
 • przewiduje skutki działania technicznego

Wiedza:

 • zna i częściowo przestrzega zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej
 • przestrzega zasad BHP
 • omawia procedurę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na stanowisku pracy
 • wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt
 • odczytuje informacje przedstawione na znakach drogowych
 • opisuje prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji
 • omawia znaczenie wybranych znaków dotyczących pieszych
 • opisuje prawidłowy sposób poruszania się po drogach w obszarze niezabudowanym
 • ustala, jak należy zachować się w określonych sytuacjach na drodze, aby nie doszło do wypadku
 • wyjaśnia, jak prawidłowo wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku
 • opisuje właściwy sposób ruszania rowerem z miejsca
 • wymienia nazwy elementów obowiązkowego wyposażenia roweru
 • opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy
 • określa, od czego zależy częstotliwość przeprowadzania konserwacji roweru i jak wpływa ona na bezpieczeństwo podczas jazdy
 • rozróżnia poszczególne rodzaje znaków drogowych
 • omawia właściwy sposób wykonywania skrętu w lewo oraz w prawo na skrzyżowaniu na jezdni jedno- i dwukierunkowej
 • prawidłowo wykonuje manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania
 • określa, w jaki sposób kierowany jest ruch na skrzyżowaniu
 • opisuje sposób zachowania rowerzysty w określonych sytuacjach drogowych
 • wymienia hulajnogę elektryczną jako inny pojazd mogący korzystać z drogi dla rowerów oraz w określonych przypadkach z jezdni
 • wskazuje na deskorolkę elektryczną jako Urządzenie Transportu Osobistego (UTO)
 • rozumie różnicę między UTO a UWR (Urządzenia Wspomagające Ruch)
 • wyjaśnia terminy: recykling, segregacja opadów
 • określa rolę segregacji odpadów
 • prawidłowo segreguje odpady

OCENA DOBRA:

Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia, właściwie organizuje swoje miejsce pracy i utrzymuje porządek na swoim stanowisku. Przestrzega podstawowe zasady bezpieczeństwa. Z niewielkimi błędami wykonuje zadania z zakresu techniki zarówno praktyczne jak i teoretyczne.

Wykonywanie pracy technicznej:

 • wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty
 • posługuje się narzędziami do obróbki danego materiału (np. papieru, drewna itp.) zgodnie z ich przeznaczeniem
 • samodzielnie realizuje zaplanowany wytwór techniczny

Wiedza:

 • przestrzega regulaminu pracowni technicznej
 • wyjaśnia znaczenia znaków bezpieczeństwa (piktogramów)
 • wylicza elementy budowy drogi
 • odczytuje informacje przedstawione na znakach drogowych i stosuje się do nich w praktyce
 • formułuje reguły bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
 • wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym
 • omawia znaczenie odblasków
 • omawia zasady przechodzenia przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór oraz przez torowisko tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji
 • wie jak należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku
 • wymienia warunki niezbędne do zdobycia karty rowerowej
 • wymienia poszczególne układy w rowerze
 • określa, które elementy należą do dodatkowego wyposażenia roweru
 • omawia sposoby konserwacji poszczególnych elementów roweru
 • wyjaśnia, o czym informują określone znaki
 • omawia sposób poruszania się rowerzysty po chodniku i jezdni
 • opisuje, w jaki sposób powinni zachować się uczestnicy ruchu w różnych sytuacjach na drodze
 • wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem
 • podaje zasady pierwszeństwa pojazdów na różnych skrzyżowaniach
 • przedstawia kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego typu
 • zna przepisy dotyczące korzystania w ruchu drogowym z UTO
 • zna przepisy dotyczące korzystania z UWR
 • wyjaśnia znaczenie symboli
 • wyjaśnia terminy: surowce organiczne, surowce wtórne
 • ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów
 • omawia, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do dbania o środowisko naturalne i racjonalnie gospodarować materiałami
 • wyjaśnia, jak postępować z wytworami techniki, szczególnie zużytymi
 • podaje znaczenie piktogramów stosowanych w środkach transportu publicznego
 • analizuje rozkład jazdy
 • odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na kąpieliskach

OCENA BARDZO DOBRA:

Ocena bardzo dobra przysługuje uczniowi, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym oraz estetycznym. Odpowiednio organizuje swoje stanowisko pracy i zachowuje wszystkie zasady bezpieczeństwa. Wykonuje samodzielnie i bezbłędnie zadania podczas zajęć i sprawdzianów.

Wykonywanie pracy technicznej:

 • właściwie dobiera narzędzia do obróbki materiału, na którym pracuje (np. papieru, drewna itp.)
 • formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

Wiedza:

 • wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole
 • analizuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole
 • opisuje różne rodzaje dróg
 • odczytuje informacje przedstawione na znakach drogowych i wyjaśnia kolejność stosowania ich w skomplikowanych sytuacjach drogowych
 • ocenia bezpieczeństwo pieszego w różnych sytuacjach na przejściach przez jezdnię i wskazuje możliwe zagrożenia
 • analizuje prawa i obowiązki pieszych
 • ocenia, z jakimi zagrożeniami na drodze mogą zetknąć się piesi w obszarze niezabudowanym
 • uzasadnia konieczność noszenia odblasków
 • projektuje element odblaskowy dla swoich rówieśników
 • udziela pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku
 • rozróżnia typy rowerów
 • wyjaśnia zasady działania i funkcje poszczególnych układów w rowerze
 • wyjaśnia, jak załatać dziurawą dętkę
 • wyjaśnia, jak regulować poszczególne układy konstrukcji roweru
 • wyjaśnia zasady pierwszeństwa obowiązujące na drogach dla rowerów
 • wymienia sytuacje, w których rowerzysta może korzystać z chodnika i jezdni
 • prezentuje, jak powinien się zachować rowerzysta w określonych sytuacjach na skrzyżowaniu
 • wymienia nazwy czynności będących najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem rowerzystów
 • wylicza nazwy elementów wyposażenia rowerzysty zwiększających jego bezpieczeństwo na drodze
 • planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających w domu
 • formułuje zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej
 • planuje cel wycieczki i dobiera najlepszy środek transportu, korzystając z rozkładu jazdy
 • wyznacza trasę pieszej wycieczki
 • wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy i prezentuje występujące na tym obszarze atrakcje turystyczne
 • samodzielnie i w racjonalny sposób pakuje plecak

OCENA CELUJĄCA:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Chętnie i z własnej inicjatywy bierze udział w zadaniach dodatkowych oraz konkursach, a w swoich pracach wykazuje się dodatkową kreatywnością, podnoszącą walory techniczne i estetyczne pracy. W zadaniach treściowych wykonuje również te, które są o podwyższonym stopniu trudności. 

Wykonywanie pracy technicznej:

 • posługuje się narzędziami do obróbki danego materiału zgodnie z ich przeznaczeniem, czyni to w sposób sprawny i bezpieczny
 • wykonuje pracę w sposób twórczy i nietuzinkowy;
 • jego praca posiada wysokie walory estetyczne i oryginalne rozwiązania;
 • wzbogacana jest o „innowacyjne” rozwiązania techniczne

Wiedza:

 • przewiduje skutki związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych
 • określa, na jakich częściach ubrania pieszego najlepiej umieścić odblaski, aby był on widoczny na drodze po zmroku
 • omawia zastosowanie przerzutek
 • bezbłędnie opisuje, w jaki sposób powinni zachować się uczestnicy ruchu w trudnych sytuacjach na drodze
 • omawia sposoby zagospodarowania odpadów
 • na podstawie rozkładu jazdy wybiera najdogodniejsze połączenia między miejscowościami
 • wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy i prezentuje występujące na tym obszarze nieznane atrakcje turystyczne

Uczeń ma możliwość poprawy oceny do 2 tygodni od jej wystawienia (przy uwzględnieniu indywidualnych trudności jak np. czas nieobecności ucznia/nauczyciela z powodów od nich niezależnych i wspólnym ustaleniu najbliższego możliwego terminu poprawy oceny). W celu poprawy oceny uczeń wykonuje pracę, poprawia sprawdzian lub kartkówkę na „godzinie dostępności nauczyciela” (tzw. konsultacjach). Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej informacji reguluje Statut Szkoły.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 • 60 pkt. 49 STATUTU SZKOŁY

 Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną oceną roczną składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły z określeniem o jaką ocenę uczeń chce się ubiegać wraz z uzasadnieniem. Wniosek musi wpłynąć nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

1)Nauczyciel przedmiotu przygotowuje dodatkowy sprawdzian wiadomości nie później niż tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.

a)Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. W przypadku muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

b)Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.  

c)Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na minimum 90 %.   

d )Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny wcześniej proponowanej.  

e)Sprawdzian zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela przedmiotu i przechowywany do końca roku szkolnego.

RELIGIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WF DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

1) POSTAWĘ UCZNIA I JEGO KOMPETENCJE SPOŁECZNE,

2) SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ I AKTYWNOŚĆ W TRAKCIE ZAJĘĆ,

3) SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ:

 1. dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki;
 2. mierzy tętno przed i po wysiłku oraz z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki;
 3. wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa;
 4. demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne;
 5. wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.
 6. Wykonanie nastepujących testów :
 • bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;
 • beep-test (20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;
 • podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;
 • skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

4) UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE:

 1. wykonuje i stosuje w grze: kozłowanie piłki w miejscu i ruchu, prowadzenie piłki nogą, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza z miejsca, rzut i strzał piłki do bramki z miejsca, odbicie piłki oburącz sposobem górnym;
 2. uczestniczy w minigrach;
 3. organizuje w gronie rówieśników wybraną zabawę lub grę ruchową, stosując przepisy w formie uproszczonej;
 4. uczestniczy w wybranej regionalnej zabawie lub grze ruchowej;
 5. wykonuje przewrót w przód z różnych pozycji wyjściowych;
 6. wykonuje dowolny układ gimnastyczny lub taneczny w oparciu o własną ekspresję ruchową;
 7. wykonuje bieg krótki ze startu wysokiego;
 8. wykonuje marszobiegi w terenie;
 9. wykonuje rzut z miejsca i z krótkiego rozbiegu lekkim przyborem;
 10. wykonuje skok w dal z miejsca i z krótkiego rozbiegu.

5) WIADOMOŚCI:

 1. uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych,
 2. opisuje sposób wykonywania poznawanych umiejętności ruchowych;
 3. opisuje zasady wybranej regionalnej zabawy lub gry ruchowej;
 4. rozróżnia pojęcia technika i taktyka;
 5. wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej;
 6. wyjaśnia co symbolizują flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcia olimpiada i igrzyska olimpijskie.

6) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 1. zna regulamin sali gimnastycznej i boiska sportowego;
 2. opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku;
 3. wymienia osoby, do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
 4. respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych;
 5. wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych;
 6. posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem;
 7. wykonuje elementy samoochrony przy upadku, zeskoku.
 8. przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;
 9. aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego,
 10. chętnie podejmuje dodatkową aktywność fizyczną w trakcie zajęć rekreacyjno-ruchowych,
 11. godnie reprezentuje szkołę w rozgrywkach i zawodach sportowych,
 12. charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej,
 13. nie sprawia trudności swoim zachowaniem w trakcie obowiązkowych i dodatkowych zajęć ruchowych,
 14. kulturalnie kibicuje w trakcie zawodów sportowych,
 15. buduje właściwe relacje z osobami z najbliższego otoczenia,
 16. jest świadomy swoich mocnych i słabych stron w odniesieniu do psychofizycznego rozwoju,
 17. kreatywnie poszukuje rozwiązania sytuacji problemowych,
 18. aktywnie współpracuje z innymi uczestnikami zajęć ruchowych,
 19. pomaga mniej sprawnym fizycznie,
 20. wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).
 • Jest aktywny na lekcji. Rozwija własne uzdolnienia sportowe.
 • Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).
 • Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba  o bezpieczeństwo własne i kolegów.
 • Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową, pomaga słabszym i mniej sprawnym uczniom.
 • Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą  i celującą. Posiada umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie.
 • Dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego.
 • Osiąga wysoki poziom postępu w osobistym usprawnianiu.
 • Wykazuje się dużym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.
 • Reprezentuje szkołę w Finale Wojewódzkim lub wielokrotnie w zawodach niższego szczebla.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji(posiada wymagany strój sportowy). Ø Jest aktywny na lekcji.
 • Jest zdyscyplinowany w trakcie  zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).
 • Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć w stosunku do siebie i pozostałych ćwiczących.
 • Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym).
 • Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą  i bardzo dobrą.
 • Systematycznie doskonali sprawność motoryczną i robi widoczne postępy. Ø Posiada dużą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest  przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). Ø Jest aktywny na lekcji.
 • Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).
 • Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową.
 • Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.
 • Uczeń robi postępy na miarę swoich możliwości.
 • Mało angażuje się w życie sportowe klasy i szkoły.
 • Wykazuje się dobrym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego).
 • Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną, wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia.
 • Nauczane elementy wykonuje poprawnie na ocenę dobrą lub dostateczną.
 • Nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych. Ø Nie uczęszcza na zajęcia sportowo – rekreacyjne.
 • Wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy przedmiotowej.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.
 • Często nie jest przygotowany do lekcji  (nie posiada wymaganego stroju sportowego).
 • Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć.
 • Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą lub dostateczną). Ø Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie współpracuje z nauczycielem, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.
 • Nie uzyskuje żadnego postępu w próbach sprawnościowych.
 • Posiada niewielką wiedzę w zakresie wychowania fizycznego.
JĘZYK MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy 4

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

– opanował materiał zawarty w podstawie programowej na ocenę bardzo dobrą i celującą,

– nie popełnia błędów pisemnych,

– rozumie wydawane przez nauczyciela komunikaty i polecenia,

– bierze udział w konkursach przedmiotowych, w których wykazuje się swoją wiedzą oraz

godnie reprezentuje swoją szkołę,

– pisze prace oraz dłuższe formy wypowiedzi na oceny celujące i bardzo dobre,

– swobodnie czyta i rozumie teksty niemieckojęzyczne dotyczące tematów omawianych

na lekcjach,

– opanował słownictwo oraz gramatykę wprowadzane w danej klasie, swobodnie posługuje się nimi w sytuacjach językowych,

– wykonuje zadania nadobowiązkowe na oceny celujące i bardzo dobre,

– jest aktywny na zajęciach i wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem,

– jest przygotowany do lekcji.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował materiał zawarty w podstawie programowej na ocenę bardzo dobrą i dobrą,

– popełnia mało błędów pisemnych,

– rozumie wydawane przez nauczyciela komunikaty i polecenia,

– swobodnie czyta i rozumie teksty niemieckojęzyczne dotyczące tematów omawianych

na lekcjach,

– pisze prace oraz dłuższe formy wypowiedzi na oceny bardzo dobrą i dobrą,

– opanował słownictwo oraz gramatykę wprowadzane w danej klasie, swobodnie posługuje się nimi w sytuacjach językowych,

– jest aktywny na zajęciach i wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem,

– jest przygotowany do lekcji.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował w pełni materiału zawartego w podstawie programowej,

– dość swobodnie czyta i rozumie teksty niemieckojęzyczne dotyczące tematów, omawianych

na lekcjach, potrafi przetłumaczyć je przy pomocy nauczyciela,

– pisze prace oraz dłuższe formy wypowiedzi na oceny dobrą i dostateczną,

– jest aktywny na zajęciach,

– opanował słownictwo oraz gramatykę wprowadzane w danej klasie, posługuje się nimi

w sytuacjach językowych z nielicznymi błędami nie zakłócającymi komunikacji,

– trudniejsze zadania pisemne wykonuje przy pomocy nauczyciela,

– czasami nie jest aktywny na lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował całego słownictwa i gramatyki wprowadzanych w danej klasie, posługuje się

nimi z błędami,

– czyta teksty w sposób zrozumiały dla słuchającego,

– pisze prace oraz dłuższe formy wypowiedzi na ocenę dostateczną,

– nie wykazuje aktywności na lekcjach,

– popełnia istotne błędy w mówieniu,

– ćwiczenia wykonuje przy pomocy nauczyciela,

– słabo opanował słownictwo oraz gramatykę wprowadzoną w danej klasie, posługuje się nimi

w sytuacjach językowych z błędami.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– w minimalnym stopniu opanował materiał zawarty w podstawie programowej,

– bardzo słabo opanował słownictwo oraz gramatykę wprowadzoną w danej klasie, posługuje

się nimi w sytuacjach językowych z dużymi błędami,

– czyta tekst z dużą ilością błędów,

– pisze prace oraz dłuższe formy wypowiedzi na oceny dopuszczające i niedostateczne,

– mówi i pisze z licznymi błędami,

– ćwiczenia gramatyczne jest w stanie wykonać tylko z pomocą nauczyciela,

– często jest nieprzygotowany do zajęć

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PO ZAKOŃCZENIU NAUKI JĘZYKA MNEIJSZOŚCI NARODOWEJ PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

I. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego.

Uczeń zna i rozumie utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości narodowej.

II. Kształcenie językowe.

1. Gramatyka. Uczeń:

1) odmienia części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik);

2) rozpoznaje spójnik;

3) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte oraz zdania złożone.

2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:

1) rozróżnia język mówiony i język pisany;

2) dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi;

3) rozróżnia synonimy, antonimy.

3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:

1) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi;

2) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji (takich jak gest, mimika, postawa ciała);

3) zna i stosuje zasady akcentowania wyrazów;

4) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;

5) stosuje zasady etykiety językowej.

4. Odbiór przekazu językowego. Uczeń:

1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. dokonuje oceny bohaterów, opisuje swoje emocje);

2) określa temat i główną myśl tekstu;

3) rozpoznaje w wypowiedzi prawdę lub fałsz.

5. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:

1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym;

2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika.

III. Kształcenie literackie i kulturowe.

1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Uczeń:

1) określa problematykę utworu;

2) rozpoznaje rodzaje literackie;

3) przypisuje utwór literacki do właściwego rodzaju literackiego;

4) rozpoznaje w tekście literackim epitet, porównanie, metaforę i określa ich funkcje;

5) korzysta z informacji zawartych w encyklopediach i słownikach, również w sieci internetowej.

2. Odbiór tekstów kultury.

Uczeń rozumie specyfikę różnych tekstów kultury (teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne).

IV. Tworzenie wypowiedzi.

1. Mówienie. Uczeń:

1) przedstawia propozycję interpretacji wybranego tekstu kultury;

2) tworzy plan wypowiedzi własnej;

3) streszcza linearnie wypowiedź narracyjną;

4) operuje słownictwem z kręgów tematycznych: życie codzienne, szkoła, dom;

5) poprawnie akcentuje wyrazy i stosuje poprawną intonację w zdaniu;

6) świadomie wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy, w tym w celu wyrażenia emocji;

7) interpretuje na głos wybrane utwory literackie (w całości lub w części).

2. Pisanie. Uczeń:

1) tworzy wypowiedzi, stosując narrację pierwszo- i trzecioosobową;

2) tworzy spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat;

3) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie, opis, charakterystyka postaci literackiej lub rzeczywistej;

4) opisuje własne odczucia, które budzi utwór.

Skip to content