Menu Zamknij

Wymagania edukacyjne – klasa 1

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Uczeń:

 • Wypowiada się na podany temat stosując poprawne zdania,
 • Słucha i rozumie wypowiedzi innych,
 • Słucha uważnie ze zrozumieniem opowiadanych i czytanych przez n-la tekstów,
 • Odpowiada na pytania nauczyciela,
 • Opowiada treść historyjki obrazkowej, ilustracji, dostrzega i tworzy związki przyczynowo-skutkowe,
 • Systematycznie wzbogaca słownictwo czynne,
 • Czyta głośno i cicho ze zrozumieniem wyrazy, zdania i krótkie, łatwe teksty zbudowane z 2-3 zdań,
 • Czyta głośno wybrane teksty zbudowane z opracowanych wyrazów,,
 • Wyszukuje w tekście określone wyrazy, zdania, odpowiadające na pytania, oraz potrzebne informacje,
 • Odtwarza z pamięci krótkie teksty, rymowanki, wiersze,
 • Zna wszystkie litery alfabetu,
 • Kształtnie pisze litery, wyrazy i krótkie zdania,
 • Dba o estetykę i poprawność graficzną, przestrzega kaligrafii, prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie,
 • Potrafi przepisać poprawnie kilka zdań w obrębie poznanych liter,
 • Rozumie pojęcia samogłoski i spółgłoski, sylaby, wyrazu i zadania,
 • Dokonuje analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, dzieli je na sylaby, głoski, wyróżnia i liczy głoski i litery w wyrazach,
 • Stosuje zasadę dotyczącą pisowni wielkich liter na początku zdań, imion, nazwisk i nazw geograficznych,
 • Przestrzega poprawności ortograficznej p pisowni poznanych i opracowanych wyrazów,
 • Pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu wyrazy, proste i krótkie zdania,
 • Stosuje poprawne formy rzeczownika, czasownika i przymiotnika,
 • Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji.
 • Czyta samodzielnie wybrane przez siebie książki oraz książki wskazane przez nauczyciela.
 • Uczestniczy w zabawie teatralnej,
 • Korzysta z różnych żródeł informacji.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Uczeń:

 • Określa położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni (nad, pod, obok, na, w, wewnątrz, na zewnątrz) oraz kierunki ruchu (prawa, lewa),
 • Rysuje strzałki zgodnie z instrukcją,
 • Wyodrębnia  obiekty w serii, klasyfikuje przedmioty  według jednej cechy jakościowej, przelicza elementy, tworzy kolekcje,
 • Układa przedmioty w kolekcje według podanej cechy, porównuje liczebność utworzonych kolekcji; porównuje i porządkuje kolekcje,
 • Wyodrębnia obiekty w serii, wskazuje poprzednie i następne; układa obiekty w serie rosnące i malejące,
 • Porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy,
 • Rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych,
 • Sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od podanej liczby, liczy wspak (0-20),
 • Potrafi napisać i odczytać liczby  cyframi w zakresie do 20, dziesiątkami w zakresie 100,
 • Oblicza sumy i różnice, poprawnie zapisuje działania w zakresie 20,
 • Dodaje i odejmuje pamięciowo w zakresie do 20,
 • Wyjaśnia istotę dodawania i odejmowania,
 • Oblicza i zapisuje proste działania z okienkami,
 • Zna monety 1, 2 i 5 zł i banknot 10zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz grosze (1-100 groszy),
 • Wykonuje obliczenia pieniężne, oblicza koszt zakupów,
 • Analizuje i rozwiązuje proste zadania tekstowe do ilustracji, działania i sytuacji;
 • Nazywa dni tygodnia; wymienia nazwy, miesięcy, potrafi korzystać z kalendarza,
 • Odczytuje pełne godziny na zegarze, analizuje i rozwiązuje proste zadania tekstowe; rozwiązuje czynnościowo proste zadania przedstawione na rysunku lub słownie,
 • Mierzy długość przedmiotów z otoczenia za pomocą dowolnie dobranej miary oraz miarki centymetrowej, odczytuje i zapisuje wyniki pomiarów ( metr, centymetr),
 • Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową  (litr),
 • Porównuje liczby z użyciem znaków  <, =, >,
 • Dostrzega symetrię, uzupełnia rysunek według osi; zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej, kontynuuje regularny wzór, stosuje rytm,
 • Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe,
 • Opracowuje własną strategię obliczeń,
 • Wykorzystuje warcaby, szachy oraz gry planszowe do rozwijania logicznego i strategicznego myślenia.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Uczeń:

 • Wymienia nazwy roślin i zwierząt żyjących w takich środowiskach przyrodniczych jak: park, las, ogród, łąka, sad, pole,
 • Wie jak zwierzęta zachowują się w różnych porach roku,
 • Zna warunki konieczne do rozwoju roślin, prowadzi proste hodowle,
 • Wie jaki pożytek zwierzęta przynoszą środowisku,
 • Zna zagrożenia płynące na człowieka ze strony zwierząt i roślin, zjawisk przyrodniczych,
 • Wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych,
 • Wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku,
 • Wymienia nazwy pór roku,
 • Chroni przyrodę,
 • Obserwuje pogodę, prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,
 • Odczytuje temperaturę,
 • Wie jak dostosować ubiór do zmieniających się warunków pogodowych,
 • Rozróżnia zwierzęta popularne, znane z otoczenia, z hodowli gospodarczej, lektur,
 • Rozpoznaje i rozróżnia drzewa i krzewy,
 • Zna części ciała zwierząt,
 • Wskazuje na mapie granice, morze góry, rzeki wybrane miasta,
 • Potrafi wskazać na mapie stolicę Polski, wymienia jej nazwę i przykładowe zabytki,
 • Zna nazwę swojej miejscowości, wymienia zabytki i ważniejsze obiekty.
 • Prowadzi obserwacje przyrody , eksperymenty i doświadczenia, rejestruje wyniki,
 • Zna podstawowe zasady zapobiegania chorobom,
 • Wymienia podstawowe grupy produktów żywnościowych,
 • Zachowuje umiar w spożyciu produktów słodkich,
 • Rozróżnia podstawowe znaki drogowe,
 • Stosuje podstawowe przepisy ruchu drogowego jako pieszy, rowerzysta i rolkarz i respektuje je,
 • Stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole,, domu i na drodze,
 • Wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
 •  
 • Rozpoznaje znaki i symbole mówiące o różnych rodzajach niebezpieczeństw,
 • Ma świadomość istnienia nieprawdziwych np. w przestrzeni czasowej
 • Zachowuje umiar czasowy w kontakcie z technologiami
 • Wyszukuje informacje potrzebne do wykonania ćwiczenia,

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczeń:

 • Przyjmuje podstawowe pozycje
 • Wykonuje różnorodne ćwiczenia gimnastyczne (z przyborami i bez),
 • Potrafi chwytać piłkę, rzucać do celu i na odległość, toczyć i kozłować,
 • Potrafi pokonać tor przeszkód oraz wykonać ćwiczenia równoważne ( z przyborem lub bez),
 • Biega w połączeniu ze skokiem, rzutem do celu, przenoszeniem przyborów; w różnym tempie; realizuje marszobieg,
 • Skacze na jednej nodze, obunóż, w dal na skakance,
 • Wykonuje przewrót w przód i w tył,
 • Uczestniczy w grach i zabawach z wykorzystaniem różnych piłek
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i zespołowych grach sportowych; stosując zasady bezpieczeństwa,
 • Stosuje zasady zdrowej rywalizacji podczas zabaw i gier sportowych,
 • Jest przygotowany do zajęć kultury fizycznej (przynosi strój sportowy),
 • Zgodnie i twórczo współpracuje z zespołem i partnerem podczas ćwiczeń,
 • Dba o czystość ciała, zęby, higienę osobistą,
 • Przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole podczas lekcji i przerw, w domu, na ulicy i w innych miejscach).

EDUKACJA MUZYCZNA:

Uczeń:

 • Śpiewa poznane piosenki, rymowanki i śpiewanki,
 • Recytuje rytmicznie znane teksty, rymowanki i przysłowia,
 • Odtwarza na instrumentach perkusyjnych poznane rytmy,
 • Rozpoznaje nastrój słuchanego utworu,
 • Twórczo i aktywnie bawi się przy muzyce, reaguje na zmianę tempa i dynamiki,
 • Rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie, głośne i ciche,
 • Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu,
 • Odtwarza proste rytmy,
 • Świadomie i aktywnie słucha muzyki,
 • Rozpoznaje brzmienie gitary, fletu i fortepianu,
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre znaki muzyczne.

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA

Uczeń:

 • Potrafi wyrazić w różnorodnych formach plastycznych swoje przeżycia, obserwacje i nastroje,
 • Sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
 • Wykonuje działania plastyczno-techniczne inspirowane przeżyciami, utworem literackim, filmem, sztuka teatralna, muzyką,
 • Wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach teatralnych,
 • Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki (architektura, malarstwo, rzeźba, grafika),
 • Korzysta z narzędzi multimedialnych do wyrażania własnych inwencji twórczych,
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne na podany temat, zgodnie z podaną instrukcją, potrafi prawidłowo rozplanować prace plastyczną zachowując odpowiednie proporcje,
 • Umie wykonać prace z papieru, modelować figurki z plasteliny, komponować całe obrazy z podanych elementów, zgodnie z instrukcją,
 • Wykonuje proste form użytkowe według podanego wzoru,
 • Potrafi ciąć po linii, zaginać papier, kleić, wycinać zgodnie z instrukcją,
 • Próbuje planować swoją pracę,
 • Dba o estetykę swoich prac; dobiera  odpowiednie materiały
 • Kończy rozpoczęta pracę, porządkuje miejsce pracy po zakończeniu działań,
 • Jest przygotowany do zajęć,
 • Umiejętnie organizuje miejsce pracy, potrafi dbać o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy, prawidłowo planuje kolejne czynności,
 • Planuje i realizuje własne projekty
 • Bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych,
 • Posługuje się plastycznymi środkami wyrazu – kształt, barwa, faktura,
 • Rysuje kredkami, piórem, węglem mazakiem; maluje farbami,
 • Odróżnia techniki malarskie od grafiki,
 • Wykonuje przedmioty według własnego planu i opracowanego sposobu.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń:

 • Akceptuje różnice między ludźmi, zachowuje się tolerancyjnie,
 • Wykazuje poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej i lokalnej,
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane grupy społeczne, do których nie należy,
 • Szanuje zwyczaje różnych grup społecznych i narodów,
 • Niesie pomoc potrzebującym, starszym, niepełnosprawnym
 • Wie, że nie można dążyć do zaspokajania swoich pragnień kosztem innych i niszczenia przyrody,
 • Potrafi odróżnić co jest dobre a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • Potrafi kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się w klasie, w szkole, podczas wycieczki,
 • Ocenia własne postępowanie i innych,
 • Szanuje cudzą własność,,
 • Zna niektóre zagrożenia ze strony innych ludzi, wie do kogo i jak zwrócić się o pomoc,
 • Wie jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
 • Zna zasady korzystania z telefonów alarmowych, potrafi wezwać pomoc,
 • Posługuje się danymi osobowymi wyłącznie w bezpiecznych sytuacjach,
 • Zapisuje swój adres,
 • Zna polskie symbole narodowe, rozpoznaje i śpiewa pierwszą zwrotkę hymnu, zna pełną nazwę ojczyzny; zachowuje się godnie i z szacunkiem do symboli narodowych,
 • Wyjaśnia znaczenie polskich zwyczajów i tradycji
 • Zna własne prawa i obowiązki, stara się ich przestrzegać i stosować,
 • Współpracuje z innymi w różnych sytuacjach,
 • Jest uprzejmy i uczynny wobec innych.
JĘZYK ANGIELSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO              KLASA 1

Treści nauczania·        Przybory szkolne·        Zwroty na powitanie i pożegnanie·        Konstrukcja I’m (Anna)·        Kolory·        Polecenia i pytania dotyczące przyborów szkolnych i kolorów·        Części twarzy i ciała·        Pytania i polecenia dotyczące części ciała·        Słowa opisujące nastrój·        Przymiotniki: big, small, long, short, old, new·        Konstrukcja I’m/She’s/He‘s happy/sad·        Polecenia i pytania dotyczące części twarzy, kolorów i przymiotników·        Zwierzęta·        Liczby 1-12·        Konstrukcja It’s…/ It isn’t…·        Polecenia i pytania dotyczące zwierząt, kolorów i przymiotników·        Zabawki·        Pytania Is it…?·        Polecenia i pytania dotyczące zabawek, kolorów i przymiotników.·        Produkty spożywcze·        Konstrukcje I like…, I don’t like…·        Pytania o preferencje Do you like…?·        Pytania i polecenia dotyczące produktów spożywczych·        Konstrukcja: I’ve got…·        Miejsca w domu·        Przedmioty w domu·        Konstrukcje: It’s…, It isn’t in…·        Pytania i polecenia dotyczące miejsc i przedmiotów w domu·        Ubrania·        Konstrukcja I’m wearing…·        Pytania i polecenia dotyczące ubrań·        Nazwy czynności·        Zwroty: Ican/I can’t
  SłaboDobrzeWspanialeWspaniale +
Wiadomości:środki językowe,fonetyka,ortografia Uczeń:• zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,• popełnia liczne błędyw ich zapisie (po śladzie) i wymowie,• zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.Uczeń:• zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,• zwykle poprawnie je zapisuje (po śladzie) i wymawia,• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.Uczeń:• zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,• poprawnie je zapisuje (po śladzie) i wymawia,• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.Uczeń spełnia kryteria na ocenę wspaniale oraz wykazuje się wiedząi umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.
UmiejętnościRecepcjaUczeń:• rozumie polecenia nauczyciela,• w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa.Produkcja wypowiedzi ucznia nie są płynne,• uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,• uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur,• uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne.RecepcjaUczeń:• rozumie polecenia nauczyciela,• poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.     Produkcja• wypowiedzi ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość, • uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,• wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,• uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo i struktury,• uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji.RecepcjaUczeń:• rozumie polecenia nauczyciela,• poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie,• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.Produkcja• wypowiedzi ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,• uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,• wypowiedzi są logiczne i spójne,• uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,• uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji.
EDUKACJA INFORMATYCZNA

SŁABO: 

 • słabo opanował wiedzę i umiejętności. W sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela;
 • niestarannie rysuje podstawowe figury geometryczne;
 • ćwiczenia wykonuje nieestetycznie;
 • ma problemy z wykonaniem ćwiczenia zgodnie z treścią;
 • z pomocą nauczyciela nazywa i zapisuje rysunek w pliku;
 • z pomocą nauczyciela umieszcza prosty tekst w obszarze rysunku.
 • często jest nieprzygotowany do zajęć;
 • nie przestrzega regulaminu i zasad BHP w pracowni komputerowej;
 • nie rozróżnia i nie potrafi wymienić nazw części podstawowego  zestawu komputerowego;
 • wie jak włączyć komputer

DOBRZE:

 • nie ma trudności z samodzielnym formułowaniem problemu oraz rozwiązywaniem trudniejszych zagadnień, rozwiązuje większość problemów i zadań
 • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszki i klawiatury;
 • tworzy prosty rysunek w edytorze grafiki, korzystając z wybranych narzędzi malarskich;
 • nazywa rysunek i nie ma problemów z zapisaniem go w pliku, w folderze domyślnym;
 • wykonuje rysunek zgodnie z poleceniami nauczyciela;
 • zawsze starannie wykonuje ćwiczenia;
 • koloruje rysunki, wprowadza napisy w obszarze rysunku;
 • rysuje podstawowe figury geometryczne;
 • wie, jak trzeba korzystać z komputera, aby nie narażać zdrowia;
 • rozpoznaje miejsca, gdzie są używane komputery,
 • wymienia niektóre urządzenia, w których są stosowane komputery,
 • poprawnie wymawia czasowniki włączać, wyłączać i stosuje prawidłowe formy osobowe tych czasowników,
 • rozpoznaje, czy komputer jest włączony, czy wyłączony,
 • poprawnie włącza komputer.
 • rozróżnia elementy pulpitu
 • uruchamia i zamyka różne programy,
 • posługuje się myszką komputerową, reagując na polecenia słowne: prawy, lewy przycisk myszki
 • zna narzędzia w programie Paint
 • wie jak cofnąć ruch w programie Paint
 • zna podstawowe klawisze na klawiaturze
 • zna edytor tekstu i jego narzędzia
 • wie jak kopiować/wklejać
 • układa obrazki w logicznym porządku

WSPANIALE:

 • bez problemu uruchamia program, korzystając z myszki i klawiatury;
 • potrafi utworzyć rysunek w edytorze grafiki, korzystając z wybranych narzędzi malarskich;
 • wykonuje rysunek zgodnie z poleceniami zapisanymi w treści ćwiczenia;
 • nazywa rysunek i zapisuje w pliku, w folderze domyślnym;
 • koloruje rysunki, wprowadza napisy w obszarze rysunku;
 • zawsze starannie wykonuje ćwiczenia, a jego prace wykraczające poza program;
 • potrafi zmienić parametry czcionki, korzystając z paska narzędzi tekstowych;
 • tworzy kompozycje składające sie z figur geometrycznych, stosując operacje na fragmentach rysunku;
 • jest zawsze przygotowany do zajęć;
 • przestrzega regulaminu i zasad BHP w pracowni komputerowej;
 • wie, jak trzeba korzystać z komputera, ­aby nie naraż­ać zdrowia;
 • stosuje sie do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
 • rozróżnia i wymienia nazwy czterech części podstawowego  zestawu komputerowego
 • określa wybrane zastosowanie komputerów
 • posługuje się pojęciami włącznik, dioda, wentylator
 • wskazuje i nazywa podstawowe elementy pulpitu komputerowego,
 • posługuje się słownictwem komputerowym: pulpit, przycisk Start, ikony, okno programu, plik, folder
 • samodzielnie wykonuje ćwiczenia sprawdzające na płycie
 • potrafi wytłumaczyć pojęcia: kursor, ikona, okno programu
 • potrafi posługiwać się narzędziami w programie Paint
 • potrafi zastosować skrót Ctrl+Z,
 • sprawnie posługuje się klawiaturą
 • potrafi formatować tekst używając wybranych narzędzi w edytorze tekstu
 • potrafi zapisać plik
 • potrafi kopiować/wklejać za pomocą skrótu Ctrl+C, Ctrl+V
 • rozwiązuje zadania prowadzące do odkrywania algorytmów
RELIGIA
JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3

Wymagania na poszczególne oceny:

WSPANIALE + :

Uczeń:

– rozumie wszystkie polecenia nauczyciela

– rozumie ogólny sens tekstów piosenek i wierszyków,

– sprawnie i poprawnie udziela odpowiedzi na pytania,

– samodzielnie i poprawnie wykonuje ćwiczenia,

– bezbłędnie pisze słowa i zwroty,

– nazywa i zna nazwy wszystkie poznane przedmioty z najbliższego otoczenia

– opanował sprawność czytania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwrot

– bezbłędnie śpiewa lub recytuje poznane piosenki/ wiersze

– bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

– systematycznie odrabia prace domowe i jest zawsze przygotowany do lekcji

– chętnie podejmuje się dodatkowych zadań, np. bierze udział w konkursach

WSPANIALE:

Uczeń:

– bardzo dobrze rozumie większość poleceń nauczyciela,

– bardzo dobrze rozumie sens prostych wypowiedzi,

– zna bardzo dobrze poznane słownictwo,

– pisze słowa i zwroty z nielicznymi błędami,

– płynnie i w bardzo dobrym tempie odpowiada na zadane pytania,

– systematycznie odrabia prace domowe,

– bezbłędnie śpiewa lub recytuje poznane piosenki/ wiersze

– jest aktywny na lekcji

DOBRZE:

Uczeń:

– dobrze rozumie polecenia nauczyciela,

– zna dobrze podstawowy zakres słownictwa,

– domyśla się kontekstu usłyszanych tekstów,

– udziela prostych odpowiedzi,

– pisze słowa i zwroty, ale zdarzają mu się błędy,

– z małymi błędami śpiewa lub recytuje poznane piosenki/ wiersze

– przeważnie odrabia prace domowe,

– dość aktywnie uczestniczy w lekcji,

SŁABO:

Uczeń:

– dość dobrze rozumie podstawowe polecenia nauczyciela,

– przeciętnie opanował podstawowy zakres słownictwa,

– domyśla się kontekstu usłyszanych tekstów,

– udziela bardzo prostych odpowiedzi,

– przeważnie pisze z błędami,

– jest mało aktywny na lekcji,

– recytacja lub śpiew poznanych piosenek/wierszy przychodzi mu z trudem

– często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji,

SŁABO – :

Uczeń:

– rozumie podstawowe polecenia nauczyciela,

– nie w pełni opanował podstawowy zakres słownictwa,

– słabo rozumie kontekst usłyszanych tekstów,

– z trudnością udziela odpowiedzi na zadane pytania,

– ma trudności w odrabianiu prac domowych,

– przeważnie pisze z błędami,

– bardzo często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji

– recytacja lub śpiew poznanych piosenek/wierszy przychodzi mu z dużym trudem

– jest mało aktywny na lekcjach,

Treści nauczania zgodne z założeniami podstawy programowej dla klas 1-3:

 1. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego. Uczeń:

1) dostrzega i rozumie wartość swego języka ojczystego, ma świadomość swej tożsamości narodowej;

2) poznaje podstawowe elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej mniejszości narodowej, do której należy.

 1. Kształcenie językowe. Uczeń:

1) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;

2) czyta ze zrozumieniem krótkie, proste teksty literackie;

3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

4) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, list;

5) zna i stosuje formy grzecznościowe w kontaktach międzyludzkich;

6) tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź;

7) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;

8) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie;

9) poszerza zasób słownictwa, czytając proste teksty literackie oraz inne teksty kultury;

10) zna alfabet: rozróżnia litery, głoski, znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji);

11) przepisuje pojedyncze wyrazy i zwroty;

12) pisze proste i krótkie zdania według wcześniej poznanych schematów;

13) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

 1. Kształcenie literackie i kulturowe. Uczeń:

1) czyta i recytuje, z uwzględnieniem interpunkcji, intonacji, akcentów, poprawnej wymowy;

2) wykorzystuje teksty literackie do tworzenia własnych wypowiedzi;

3) czyta wskazane teksty literackie i wypowiada się na ich temat.

Skip to content