Menu Zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://sp9gliwice.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony serwisu internetowego https://sp9gliwice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-30

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-21

Ostatnia aktualizacja dot.  zainstalowania czytnika strony (treści) głosem lektora.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe      

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego https://sp9gliwice.pl/ prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Cap, adres poczty elektronicznej sekretariat@sp9.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 239 13 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego https://sp9gliwice.pl/ lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego https://sp9gliwice.pl/ chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 9, budynek przy ulicy Sobieskiego 14

  • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą dwa wejścia po schodach od strony ul. Sobieskiego. Wejścia  nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 32 2391362 lub emalii sekretariat@sp9.gliwice.eu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich jest trudna do zrealizowania. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

  • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 32 2391362 lub emalii sekretariat@sp9.gliwice.eu.

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest wyłącznie przez dostęp do budynku z poziomu miejsc parkingowych dostępnych na przyległej ulicy (najbliższe miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się przy Al. Wojciecha Korfantego – około 100 metrów od placówki.

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content