Menu Zamknij

Karta zgłoszenia

Aby pobrać Kartę zgłoszenia do świetlicy  kliknij na poniższy link:

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, ul. Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@sp9.gliwice.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru kontaktowego przetwarzane będą celu zweryfikowania tożsamości osoby odbierającej dziecko ze szkoły (ze świetlicy szkolnej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO ? przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe i ma zapewnić bezpieczeństwo uczniom uczęszczającym do szkoły administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, czyli na czas trwania roku szkolnego,

6. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego dziecka,

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

10. Podanie danych jest wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Niepodanie danych wiążę się z brakiem możliwości wydania dziecka osobie wskazanej w upoważnieniu.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Skip to content