Menu Zamknij

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2023/2024

Link do logowania do rekrutacji oddział przedszkolny.

 Kandydat-logowanie

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice/

WNIOSKI PODPISANE PRZEZ OBOJGA RODZICÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (rozdział 6).

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:

 • dzieci urodzone w latach 2017 ? 2020;(w SP nr 9 dzieci z rocznika 2017)
 • dzieci z rocznika 2016, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno ? pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 36 ust 4. ustawy Prawo oświatowe.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminach określonych w zarządzeniu Nr 7311/23 Prezydenta Miasta Gliwice https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/92918 na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego – rodzice dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2022/2023 składają deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024, w terminie i formie ustalonych w danym przedszkolu, najpóźniej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Podstawowe postępowanie rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów ustawowych i lokalnych. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.

UWAGA!W postępowaniu rekrutacyjnym do grupy: Integracyjna część ogólnodostępna  (dot. części oddziału dla dzieci bez orzeczenia) na zasadach określonych poniżej, biorą udział wyłącznie dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do grup Ogólnodostępnych.Zapewnienie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej (część dla dzieci z  orzeczeniem), po uzgodnieniu możliwości przyjęcia z dyrektorem wybranej placówki, która prowadzi oddziały integracyjne, następuje po rozpatrzeniu wniosku
o zapewnienie kształcenia specjalnego w odrębnym trybie. Szczegóły:https://bip.gliwice.eu/wniosek-o-zapewnienie-odpowiedniej-formy-ksztalcenia-specjalnegoPodstawa prawna: art. 131 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe

KRYTERIA PRZYJĘĆ

W pierwszej kolejności ? zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dalej brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały
nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Wykaz kryteriów lokalnych dostępny poniżej:

https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452

Rekrutacja do przedszkoli publicznych odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego ? generatora wniosków.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły.

Oferta przedszkoli

Na stronie wspierającej proces rekrutacji a także w poszczególnych przedszkolach zamieszczone zostaną informacje dotyczące szczegółowej oferty przedszkoli, m.in.:

– czasu pracy przedszkola;

– organizacji i sposobu żywienia;

– organizacji grup przedszkolnych ? typ grupy, przeznaczenie wiekowe;

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice. Przed wypełnieniem wniosku maja możliwość zapoznać się z ofertą placówek.

Rodzice układają listę wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

 • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata;
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, wyłącznie
  w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku.

Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie maja możliwości wydrukowania wniosku):

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole z miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku.
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego upoważniony pracownik przedszkola miejskiego.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone
w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Weryfikacja wniosków

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
 • zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego,
do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki. Następnie komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Do wglądu przy złożeniu dokumentów należy okazać dokument tożsamości rodzica i dziecka.

        Kandydat-logowanie
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice/

Skip to content